Y gwaith o adeiladu swyddfa newydd sbon Grŵp Cynefin yn Ninbych wedi cychwyn Friday 17 July 2015

Mae'r gwaith o adeiladu swyddfa ardal newydd sbon i Grŵp Cynefin wedi cychwyn, gan gadarnhau ymrwymiad y gymdeithas dai i fuddsoddi a chefnogi ardaloedd fel Dyffryn Clwyd.


Y gwaith o adeiladu swyddfa newydd sbon Grŵp Cynefin yn Ninbych wedi cychwyn

Mae’r datblygiad gwerth £3 miliwn ar Stryd y Dyffryn yn Ninbych wedi ei gynllunio i’w gwblhau yn haf 2016, a bydd yn caniatáu staff sydd wedi’u lleoli mewn tair swyddfa ar wahân yn y dref ar hyn o bryd, i weithio o dan yr un to, gan gynyddu effeithlonrwydd a lleihau costau rhedeg y cwmni.

Mae’r adeilad, a fydd yn darparu gofod gweithio i 80 aelod o staff, wedi ei ddylunio gan benseiri Creu yn Ninbych. Cwmni R L Davies, Bae Colwyn sydd wedi ennill y cytundeb adeiladu.

Mae’r cynllun ecogyfeillgar yn cyrraedd safon ‘ardderchog’ BREEAM wrth edrych ar asesiad amgylcheddol yr adeilad, a bydd yn cynnwys deunyddiau wedi’u hailgylchu o’r adeilad blaenorol, lefelau uchel o insiwleiddio, paneli PV solar ar y to a gwresogi effeithlon ynni a systemau trydanol.

Yn ôl Cyfarwyddwr Gwasanaethau Adfywio Grŵp Cynefin, Rhys Dafis: “Mae Grŵp Cynefin wedi ymrwymo i fuddsoddi yn nhref Dinbych a chynnal swyddi yn yr ardal, a bydd yr adeilad newydd yn ein cynorthwyo i gyflawni ein nod tymor hir o barhau ein cyswllt hanesyddol glos o fewn Sir Ddinbych.

“Nodwyd yr angen am swyddfa newydd yn Ninbych nifer o flynyddoedd yn ôl, wedi i ni dyfu yn rhy fawr i’r adeilad blaenorol ar Stryd y Dyffryn.

“Bydd y swyddfeydd newydd yn gwella effeithlonrwydd ein gwaith yn sir Ddinbych mewn cyfleusterau sy’n addas i’r pwrpas, ac a fydd yn ein galluogi i ehangu yn y dyfodol.

“Bydd hyn yn ei dro yn cael effaith gadarnhaol ar ein gwaith o ddarparu tai o ansawdd a chefnogi cymunedau ar draws gogledd Cymru.”

Fel cyflogwr, mae Grŵp Cynefin hefyd wedi ymrwymo i wasanaethu anghenion cymunedau lleol, ac yn ymfalchïo yn ei chysylltiadau cryf â‘r iaith Gymraeg. Mae’n un o’r sefydliadau sy’n cyflogi’r ganran uchaf o siaradwyr Cymraeg yn nhref Dinbych, os nad Sir Ddinbych, un o’r egwyddorion sylfaenol i sefydlu’r ddwy gymdeithas dai a ddaeth ynghyd i ffurfio Grŵp Cynefin. Sefydlwyd Tai Clwyd a Thai Eryri yn y 1970au hwyr a’r 80au cynnar ac fe’i hunwyd ym mis Ebrill 2014 i greu Grŵp Cynefin.

“Rydym yn falch o’n cysylltiadau diwylliannol ac ieithyddol â Dinbych a threfi eraill yng ngogledd Cymru,” eglura Rhys Dafis. “Rydym yn ymfalchïo ei bod yn gyflogwr allweddol yn Sir Ddinbych ac yn sefydliad sy’n adlewyrchu anghenion dwyieithog y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.”

Mae Dinbych yn un o bedwar lleoliad yng ngogledd Cymru y mae Grŵp Cynefin yn gweithredu ohoni, gyda swyddfeydd pellach yn Llangefni, Ynys Môn a dau safle yng Ngwynedd yn y Bala ac ym Mhenygroes.

Mae’r datblygiad newydd yn Ninbych yn dilyn y buddsoddiad a wnaed yn y dref y llynedd wrth gwblhau’r adeilad HWB Dinbych £2.2m, sy’n darparu nifer o gyfleusterau addysgol a hamdden i drigolion lleol.

Meddai’r Cynghorydd Gwyneth Kensler, cadeirydd Cyngor Sir Ddinbych “Mae’r datblygiad yma’n dystiolaeth pellach o ymrwymiad Grŵp Cynefin i gefnogi a buddsoddi yn yr ardal.

“Mi fydd y swyddfeydd yma hefyd yn sicrhau fod swyddi yn aros yn nghanol y dref, ac felly’n hwb i’r economi leol”


Yn ôl i'r rhestr