Dechrau ar y gwaith o adeiladu Pentre Canol, cynllun tai gofal ychwanegol i bobl hŷn yn Ninbych Thursday 26 April 2018

Mae’r gwaith adeiladu ar safle tai gofal ychwanegol newydd sbon i bobl hŷn yn sir Ddinbych, wedi dechrau'r wythnos hon (23 Ebrill) yng nghanol tref Dinbych.


Dechrau ar y gwaith o adeiladu Pentre Canol, cynllun tai gofal ychwanegol i bobl hŷn yn Ninbych

Ar fuddsoddiad o £12miliwn bydd cynllun Pentre Canol yn Lôn Ganol, Dinbych yn gweld adeiladu cynllun tai gofal ychwanegol i bobl hŷn yr ardal sy’n cynnig 71 fflatiau pwrpasol ar gyfer bobl i symud iddynt a mwynhau’r adnoddau arbennig fydd ar gael yno.

Yn ôl Dylan Roberts, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Adfywio Grŵp Cynefin: “Mae’r cynllun yma’n chwa o awyr iach i ganol tref Dinbych, lle bu safle’r hen ysgol ramadeg fu’n dadfeilio ers nifer o flynyddoedd. Rydym yn falch o allu dechrau ar y gwaith a chychwyn ar y daith o ddatblygu’r safle i gynnig tai pwrpasol o safon i bobl hŷn yr ardal.”

Cynllun ar y cyd rhwng Grŵp Cynefin a Chyngor Sir Ddinbych yw Pentre Canol gyda chefnogaeth ariannol hefyd yn dod gan Llywodraeth Cymru. Bydd y cyfleuster newydd o safon yng nghanol tref Dinbych yn cynnig y cyfle i bobl hŷn yr ardal fyw yn annibynnol mewn fflatiau unigol, gan fanteisio ar gyfleusterau cymunedol ar gyfer bwyta, hamddena a chymdeithasu.

Bydd y datblygiad yn cynnwys 42 o fflatiau dwy ystafell wely a 29 o fflatiau un ystafell wely i bobl sydd am fyw’n annibynnol, ond gyda phecynnau cefnogi ar gael pe byddent eu hangen. Bydd darpariaeth hefyd ar gael i oedolion o unrhyw oed all fod ag anghenion gofal mwy ffurfiol yn cael ei gynllunio’n benodol ar eu cyfer o fewn y cyfleuster.

Wrth ddechrau’r gwaith ar y safle, mae Grŵp Cynefin yn falch o allu cydweithio ar gynllun o’r maint hwn gyda’r contractwr lleol, R L Davies, Bae Colwyn. Mae gan y gymdeithas berthynas waith llewyrchus gydag R L Davies, sydd wedi cydweithio ar nifer o brosiectau datblygu yn y gorffennol. Fel rhan o’r cynllun, bydd y cwmni adeiladu yn sicrhau bod nifer o fuddion economaidd yn aros yn lleol a bod cyfleoedd prentisiaeth neu hyfforddiant i bobl ifanc yn rhan o’r gwaith adeiladu ar y safle.

Yn ôl Delyth Davies, Rheolwr Masnachol R L Davies: “Wedi misoedd o waith trafod, cynllunio a pharatoi, mae hi wastad yn braf cael dechrau ar y gwaith caib a rhaw allan ar y safle. Dros y misoedd nesaf, bydd ein tîm o staff yn gweithio’n ddiwyd ym Mhentre Canol i gyrraedd penllanw’r gwaith o greu cartrefi pwrpasol, o safon i drigolion hŷn yr ardal. Edrychwn ymlaen at gydweithio gyda Grŵp Cynefin a’r gymuned leol dros y misoedd nesaf.”

Wrth groesawu’r newyddion, dywedodd Cynghorydd Sir Ddinbych Bobby Feeley, aelod arweiniol lles ac annibyniaeth y Cyngor: “Bydd pobl hŷn yn sicr o elwa o’r cynllun safonol hwn, bydd economi gogledd Cymru yn elwa yn ystod y broses ddatblygu, a bydd Sir Ddinbych ac yn bwysicach tref Dinbych yn elwa o’r cyfoeth economaidd ddaw yn sgil gwaith y gymdeithas, y prosiect a’i staff i’r gymuned. Ond yn fwyaf oll byddwn mewn partneriaeth yn gweithio ar ddiwallu anghenion pobl hŷn gyda’r parch a’r urddas sy’n ddyledus iddynt.”

Rhagwelir y bydd y cynllun yn cael ei gwblhau yn ystod gwanwyn 2020.


Yn ôl i'r rhestr