Bardd buddugol i wisgo coron Grŵp Cynefin Thursday 8 August 2019

Braint ar lwyfan Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019 oedd cyhoeddi bod teilyngdod a chartref newydd i goron Grŵp Cynefin, wrth i Guto Dafydd o Bwllheli godi ar ei draed.


Bardd buddugol i wisgo coron Grŵp Cynefin

Daeth 29 o geisiadau i law yn y gystadleuaeth i greu dilyniant o gerddi heb fod mewn cynghanedd, a heb fod dros 250 o linellau, ar y pwnc Cilfachau. Y beirniaid oedd Manon Rhys, Ceri Wyn Jones a Cen Williams.

Yn ôl Shan Lloyd Williams, Prif Weithredwr Grwp Cynefin: “Dyma gyrraedd pinacl ein gwaith fel noddwyr y goron eleni, gan ymfalchïo yn llwyddiant Guto Dafydd fel enillydd y goron hardd.

“I Angela Evans, y dylunydd gemydd a ddewiswyd gennym fel cymdeithas dai i ddylunio a chreu’r goron, dyma gau’r cylch yn llawen, wrth drosglwyddo’r wobr hardd i ddwylo enillydd. Mae’n diolch iddi hi ac i’r Eisteddfod am eu gwaith a’u cefnogaeth yn fawr. Mae wedi bod yn braf cydweithio er mwyn cyfleu egwyddorion sylfaenol ein gwaith, mwy na thai, mewn celfyddyd mor hardd.

Mae tair elfen allweddol yn rhan o gynllun y Goron, gyda’r tair haen o amlinellau metel yn creu delwedd gyffrous. Yn yr haen gyntaf gwelir siapiau o dai arddulliannol, ond maen nhw, wrth gwrs, yn fwy na thai – dyma gartrefi i unigolion a theuluoedd yr ardal.

Mae diwylliant Cymru yn cael ei gynnal drwy ein cymunedau: yn y cartrefi yma y mae pobl, yr iaith a’n diwylliant yn ffynnu. Dyma sail y Goron, y rhan dalaf a’r cryfaf o’r strwythur.”

Yn ail haen y Goron ceir trionglau – siâp sydd â chryfder naturiol – fel toeau i’r tai, yn cefnogi strwythurau yn erbyn pwysau ochrol, ac yn cynrychioli cynaliadwyedd yr ardal. Ac i goroni pob pinacl mae pêl gopr, un o nodweddion amlwg gwaith Angela fel gemydd proffesiynol.

Tarddodd y copr o hen fwynfeydd copr y Gogarth, Llandudno, ac fe gyflwynwyd ciwb 2cm o gopr llachar pur i’r Eisteddfod er mwyn galluogi Angela i’w ddefnyddio yn addurn

Sir Conwy, y dyffryn gwledig a’r arfordir poblog yw ysbrydoliaeth y drydedd haen. Dŵr yw’r llewyrch sy’n llifo drwy’r ardaloedd o’r mynyddoedd i lawr y dyffryn ac i’r môr drwy Afon Conwy: daw â’i faeth fel cynhwysydd hanfodol i greu cymuned, amgylchedd a thirwedd lewyrchus, ac i sicrhau cynefin cadarn i ddyn ac anifail. Felly, llif y dŵr a welir yn yr haen olaf, yn fwa meddal llyfn i gyfleu symudiad y llif. Ac ar ei hyd, mae dafnau o ddŵr disglair wedi’u creu o garreg topas glas - lliw arwyddocaol gan ei fod yn efelychu lliwiau brand Grŵp Cynefin ei hun.

Nod Cyfrin Gorsedd y Beirdd sydd i’w weld ar flaen y Goron, o dan brif siâp triongl to’r tŷ, sydd wedi’i osod yno i’w amddiffyn. Ar waelod y goron, ysgathrwyd Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019.

“Llongyfarchiadau mawr unwaith eto i’r Prifardd, Guto Dafydd,” meddai Shan Lloyd Williams.

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy ar gyrion Llanrwst tan 10 Awst. Am ragor o wybodaeth ewch ar-lein, www.eisteddfod.cymru.


Yn ôl i'r rhestr