Uchafbwyntiau Walis George cyn ymddeol fel Prif Weithredwr Grŵp Cynefin Monday 12 March 2018

Ymysg uchafbwyntiau ei yrfa, mae’n rhestru ffurfio cymdeithas dai Grŵp Cynefin nôl yn 2014; datblygu Canolfan Fenter Congl Meinciau ym Mhen Llŷn a sefydlu’r gwasanaeth Hwylusydd Tai Gwledig cyntaf yn y gogledd.


Uchafbwyntiau Walis George cyn ymddeol fel Prif Weithredwr  Grŵp Cynefin

Wedi 26 mlynedd yn gweithio ym maes tai’r gogledd, bydd Walis George, Prif Weithredwr Grŵp Cynefin yn ymddeol o’i swydd y mis hwn.

Ymysg uchafbwyntiau ei yrfa, mae’n rhestru ffurfio cymdeithas dai Grŵp Cynefin nôl yn 2014; datblygu Canolfan Fenter Congl Meinciau ym Mhen Llŷn a sefydlu’r gwasanaeth Hwylusydd Tai Gwledig cyntaf yn y gogledd.

“Mae cymaint o bethau y gallwn eu rhestru fel uchafbwyntiau,” meddai Walis George, “ond dwi’n falch iawn iawn o fodolaeth Grŵp Cynefin. Mae’r gwerthoedd creiddiol oedd yn rhan o’r ddwy gymdeithas, Cymdeithas Tai Eryri a Chymdeithas Tai Clwyd a unwyd yn 2014 i greu Grŵp Cynefin yr un mor fyw a pherthnasol heddiw.

Cydweithio â chymunedau gwledig i geisio diwallu anghenion tai yw prif bwrpas y gymdeithas, gan roi cyfle i bobl ifanc a theuluoedd barhau i fyw yn eu cymunedau a chynnig adfywiad i ardaloedd sy’n ei chael hi’n anodd.

“Law yn llaw â hynny, mae cymunedau sy’n ffynnu yn sicrhau bod diwylliant a’r iaith Gymraeg hefyd yn cael cyfle i lewyrchu yn yr ardaloedd gwledig ac mae’r weledigaeth honno yn rhywbeth sydd wastad wedi bod yn bwysig i mi aelodau o’r Bwrdd Rheoli dros y blynyddoedd a’r staff hefyd,” meddai.

Wrth ffarwelio â dros 200 o staff Grŵp Cynefin, mae’r ffaith bod y gymdeithas dai yn darparu gwasanaethau’n gwbl ddwy-ieithog yn glod i Walis George, y tîm arweinyddiaeth a Bwrdd Grŵp Cynefin.

“Mae’n debyg fel corff sy’n gweithio ar draws y gogledd, bod y ffaith bod mwyafrif helaeth o’r staff yn gallu’r Gymraeg yn eithaf unigryw.

“Clod i’r staff oedd llwyddiant sefydlu Grŵp Cynefin ac iddyn nhw mae’r diolch bod dros 4,550 o dai yn ein heiddo heddiw a gwaith y gymdeithas yn parhau i lewyrchu. Dwi’n falch o allu ymddeol gyda’r gymdeithas yn ariannol gadarn, gydag enw da ymhlith ein tenantiaid a rhanddeiliaid ac yn gre i wrthsefyll heriau’r dyfodol.”

Yr awydd i fagu teulu mewn ardal Gymraeg ddenodd Walis George a’i wraig, sydd â’i gwreiddiau yn Sir y Fflint, i’r gogledd. Yn fachgen ifanc yn cael ei fagu yn Llanelli, ef oedd yr unig blentyn o’r stryd i fynychu’r ysgol Gymraeg lleol, Ysgol Gymraeg Dewi Sant.

Wedi cyfnod fel gwas sifil yn Llanelli ac Aberystwyth, treuliodd dair blynedd yn gweithio i Gymdeithas yr Iaith Gymraeg cyn ennill swydd fel Swyddog Tai i gymdeithas dai Secondary Housing Association for Wales yng nghymoedd y de. Antur Nantlle fu’r gyrchfan gyntaf wedi symud i’r gogledd a blwyddyn yn ddiweddarach dyma gychwyn ar ei yrfa yng Nghymdeithas Tai Eryri.

Mae’n cofio cyfnod anodd yn y blynyddoedd cynnar o ddwyn perswâd ar y llywodraeth, gwleidyddion ac arianwyr bod yr angen ar gyfer adeiladu tai newydd mewn cymunedau penodol.

“Prynu ac adnewyddu tai oedd prif ffynhonnell waith Cymdeithas Tai Eryri yn y blynyddoedd cynnar hynny. Roedd cryn wrthwynebiad i adeiladu tai mewn ardaloedd gwledig, a gwaith difrifol i berswadio’r awdurdodau bod gwerth mewn cynnig tai o safon oedd yn fforddiadwy ideuluoedd a phobl ifanc.”

Un o’r datblygiadau tai sy’n dwyn balchder i Walis George yw datblygiad bychan stad Castell y Gog, 12 tŷ yn Nyffryn Ardudwy, Gwynedd. Nôl yn 2006, roedd hi’n anodd darparu tai mewn ardaloedd gwledig ond daeth tro ar fyd wrth gyflwyno Hwyluswyr Tai Gwledig i’r sector dai.

Gwaith Hwylusydd Tai Gwledig oedd i drafod â’r gymuned a chasglu tystiolaeth o’r angen am dai o fewn y gymuned honno. Gwelwyd cyfle yn Nyffryn Ardudwy i ymateb i’r her bod angen tai fforddiadwy i bobl leol.

“Y cydweithio oedd y trobwynt, gyda Thai Eryri yn cydweithio gyda’r Cyngor Cymuned, Cyngor Gwynedd, y Parc Cenedlaethol a’r Hwylusydd Tai Gwledig, llwyddwyd i ddatblygu’r tai cyntaf o’i bath yng ngogledd Cymru. A chyda pholisi gosod lleol a gytunwyd gyda Chyngor Cymuned Dyffryn Ardudwy a Thalybont yn ei le, sicrhawyd yr ymdeimlad bod y tai a’r stad yn rhan o berchnogaeth y gymuned.”

“Dwi hefyd yn falch iawn o’r ffaith bod Grŵp Cynefin yn cynnig cymaint mwy na thai erbyn hyn hefyd. Gyda gwasanaethau Gorwel yn cefnogi pobl sydd angen cymorth mewn gwahanol feysydd, megis trais yn y cartref, yr Hwb yn Ninbych yn cefnogi pobl ifanc a phobl ddi-waith a chynlluniau tai gofal ychwanegol yn rhoi gwasanaeth arbennig i bobl hŷn, mae gwaith y gymdeithaserbyn hyn yn eang iawn.

“Dwi’n ymfalchïo yn ein gwaith yn cefnogi pobl hŷn yn Awel y Coleg, Y Bala; Llys Awelon, Rhuthun; Penucheldre, Caergybi ac yn fuan bydd Hafod y Gest, Porthmadog yn ychwanegiad i’r maes yma gyda chynlluniau buan i ddarpariaeth debyg eto yn Pentre Canol, Dinbych.

“Roedd yr her o ail-ddatblygu’r hen gynllun tai gwarchod ym Mhenucheldre yn fawr, a’r cynllun 54 uned yn un hollol newydd ym Môn ar y pryd. Roedd yn cynnig her ychwanegol i ni, y tu hwnt i adeiladu oherwydd bod buddiannau a diogelwch y trigolion oedd yn derbyn gwasanaeth a gofal ar yr hen safle angen ei reoli. Fe gollais i gwsg dros y datblygiad, ond bu’r cynllun yn ‘blueprint’ i gynlluniau eraill wedi hynny. Mae gan y ganolfan ragorol hon le agos iawn yn fy nghalon i,” meddai Walis George.

Yn ôl Cadeirydd Bwrdd Rheoli Grŵp Cynefin, Dafydd Lewis: “Mae ein diolch i Walis George am ei wasanaeth i’r sector dai, nid yn unig yn y gogledd, ond yn genedlaethol yn enfawr. Mae ei frwdfrydedd a’i agosatrwydd wedi gwneud cydweithio ag ef fel aelodau’r Bwrdd, fel staff, fel tenantiaid ac asiantaethau partner yn waith rhwydd iawn. Bydd colled fawr ar ei ôl yn Grŵp Cynefin a dymunwn y gorau iddo ef a’i deulu ar ei ymddeoliad.

“Ar yr un pryd rhaid croesawu Shan Lloyd Williams atom fel Prif Weithredwr newydd. Dymunwn yn dda iddi hi yn y rôl gan edrych ymlaen at y cydweithio sydd i ddod.”

Wrth ffarwelio, mae gan Walis George nifer o hanesion am droeon trwstan yn ystod ei gyfnod gyda’r gymdeithas, gan gynnwys siarad am hanner awr mewn gweithgor tenantiaid yn fuan wedi sefydlu Grŵp Cynefin a gwreigan yn holi o’r cefn wedi iddo orffen siarad: “Sgiwsiwch fi, pwy yda chi lly?”

Mae’n nodi cyfnod anoddaf ei yrfa fel un oedd yn ymwneud â’i staff. Collwyd dau gydweithiwr mewn un flwyddyn yn 2011, “Roedd colli’r ddau yn sioc a thristwch llethol i’r tîm cyfan a thra’n bod ni’n ceisio cefnogi’n gilydd roedd rhaid parhau i gynnig gwasanaeth i’n tenantiaid a’n partneriaid. Roedden nhw’n ffrindiau yn ogystal â chydweithwyr i ni a byddant yn ein calonnau am byth.”

Wrth ymddeol dywed nad oes dim cynlluniau penodol heblaw gollwng y cyfrifoldeb i eraill. Mae’n dymuno’n dda iawn i Shan Lloyd Williams fel Prif Weithredwr newydd Grŵp Cynefin ac mae’n edrych ymlaen at fod yn daid am y tro cyntaf.

“Rhwng cadw tŷ a’r ardd yn daclus, dwi hefyd yn gobeithio cael mwy o amser i grwydro Eryri ac arfordir Llŷn a Môn pan ddaw’r gwanwyn a’r haf a chefnogi tîm rygbi’r Scarlets yn yr hydref a’r gaeaf,” meddai Walis George.

Bydd Walis George yn gorffen ei swydd ar y 30 o Fawrth 2018.


Yn ôl i'r rhestr