Tai Teg yn marchnata 10 tŷ newydd yn Ynys Môn Tuesday 1 January 2019

Chwe mis wedi lansio cynllun newydd ar y cyd, Tai Teg, yn y gogledd i hwyluso siawns pobl leol o sicrhau eu cartrefi delfrydol, mae 10 cartref newydd ar fin cael eu cwblhau yn Llanddeusant Ynys Môn.


Tai Teg yn marchnata 10 tŷ newydd yn Ynys Môn

Cofrestr tai fforddiadwy ar-lein newydd yw Tai Teg sy’n cynnig cartref fforddiadwy i bobl leol am bris llai na gwerth y farchnad, naill ai i’w rentu neu brynu. Ers sefydlu’r gofrestr, mae dros hanner cant o bobl wedi bod drwy’r broses o ddarganfod cartref i’w brynu neu ei rentu.

Ar safle Hen Ysgol Llanddeusant, Ynys Môn mae 6 thŷ tair ystafell wely a 4 tŷ dwy ystafell wely bron a’i cwblhau, diolch i gefnogaeth grant Llywodraeth Cymru. Cwmni contractwyr adeiladu lleol o Gaergybi, DU Construction sydd wedi bod yn gyfrifol am y gwaith ar y safle.

“Mae galw cyson am dai fforddiadwy o fewn ein cymunedau ledled gogledd Cymru felly mae’n braf gallu buddsoddi mewn pentref fel Llanddeusant a chynnig amrywiaeth o dai ar y safle yma’n Ynys Môn,” eglurodd Dylan Roberts, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Adfywio Grŵp Cynefin.

“Mae cydweithio â chymunedau er mwyn cynnig cyfleoedd i bobl leol gael mynediad at eiddo o safon, yn gwneud ein gwaith ni’n werth chweil. Mae gwaith blwyddyn o baratoi, cynllunio ac adeiladu ar y safle yn cyrraedd ei benllanw ac mae’n braf gallu rhoi’r safle yn ôl i ddwylo bobl leol. Edrychwn ymlaen at groesawu pobl i ddiwrnod agored yn Yr Hen Ysgol ddydd Sadwrn 12 o Ionawr rhwng 1 a 4 y prynhawn.”

Yn ôl Ned Michael, Pennaeth Gwasanaethau Tai Cyngor Sir Ynys Môn: “Mae cynyddu nifer y tai fforddiadwy ar yr ynys yn flaenoriaeth strategol i Gyngor Sir Ynys Môn ac rydym yn gweithio’n rhagweithiol gyda phartneriaid allweddol i ddatblygu tai fforddiadwy ychwanegol ar draws y sir. Mae’r Cyngor wedi cydweithio’n agos â Grŵp Cynefin i gyflawni’r cynllun tai fforddiadwy hwn, mewn ardal lle nodwyd yr angen am gartrefi fforddiadwy. Unwaith eto, mae hon yn enghraifft arall wych o sut mae Cyngor Sir Ynys Môn yn gweithio gyda’i bartneriaid i ddatblygu tai fforddiadwy newydd ar yr ynys a gobeithiwn y bydd y tenantiaid yn mwynhau byw yn eu cartrefi newydd am flynyddoedd i ddod.”

I gofrestru diddordeb am dŷ ar wefan Tai Teg, rhaid i ymgeiswyr fod mewn cyflogaeth a chydag incwm gros cartref rhwng £16,000 a £45,000. Rhaid i’r ymgeiswyr hefyd fod â chysylltiad lleol o fyw neu weithio yn Ynys Môn am o leiaf pum mlynedd er mwyn cydymffurfio gyda’r canllawiau cyfreithiol.

Y bwriad yw gorffen y gwaith adeiladu yn Hen Ysgol erbyn mis Ionawr 2019.

Grŵp Cynefin sy’n arwain cofrestr Tai Teg ond yn rhan o’r cynllun mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, y saith awdurdod lleol: Cyngor Wrecsam, Cyngor Sir y Fflint, Cyngor Bwrdeistref Sir Conwy, Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Gwynedd, Cyngor Sir Ynys Môn a Chyngor Powys.

Mae cymdeithasau tai Cartrefi Cymunedol Gwynedd, Grŵp Tai Pennaf, Tai Gogledd Cymru, Tai Wales & West, a Chartrefi Conwy hefyd yn rhan o Tai Teg.

Am ragor o wybodaeth am yr Hen Ysgol, Llanddeusant neu gartrefi eraill, ewch i’r wefan www.taiteg.org.uk neu alw 0845 601 5605


Yn ôl i'r rhestr