Gwasanaeth cefnogi, Gorwel, yn dod adref ar y brig wedi Gwobrau tai a digartrefedd cenedlaethol Wednesday 19 December 2018

Mae grŵp cymunedol a sefydlwyd i gefnogi pobl ifanc a fu’n ddigartref yn Ninbych wedi ennill gwobr cenedlaethol ym maes tai.


Gwasanaeth cefnogi, Gorwel, yn dod adref ar y brig wedi Gwobrau tai a digartrefedd cenedlaethol

Enillodd y prosiect Youth Shedz, a sefydlwyd gan bobl ifanc rhwng 16 a 25 oed sy’n gweithio gyda gwasanaeth cymorth, Gorwel, y wobr dysgu a gwaith yng Ngwobrau Hyrwyddo Annibyniaeth, Cymorth Cymru.

Hefyd cyflwynwyd gwobr cyflawniad personol Cymorth Cymru i ddefnyddiwr gwasanaeth Gorwel am oresgyn camdriniaeth rhywiol ac yna materion iechyd meddwl cyn mentro i addysg bellach mewn coleg.

Mae’r gwobrau, sydd yn eu 12fed blwyddyn, yn cydnabod cyflawniadau sy’n ymwneud â thai a digartrefedd o fewn gwasanaethau cefnogi Cymru. Gorwel oedd yr unig asiantaeth cefnogi i gipio dwy wobr mewn dau gategori penodol yn ystod y digwyddiad.

Daeth Youth Shedz i’r brig yn y categori wedi i’r beirniaid ganmol y diwylliant arweinyddiaeth ieuenctid, llwyddiant wrth ddatblygu perthynas gadarnhaol ac ymgysylltiad â‘r gymuned leol.

Dechreuodd y prosiect ym mis Medi 2017 i helpu pobl ifanc o ardal Dinbych i feithrin hyder trwy ofalu am safle’r hen garej wrth sefydlu’r Sied.

Mae mwy na 20 o bobl ifanc yn eu harddegau ac oedolion ifanc, a elwir yn ‘Shedderz’, wedi bod yn rhan o weithgareddau Youth Shedz yn Ninbych, Bae Colwyn a Bae Cinmel, sy’n cynnwys gwaith coed ac adfer dodrefn, ac maent wedi eu hannog i wneud penderfyniadau am ddatblygiad y prosiect.

Mae aelodau’r Sied hefyd wedi ymweld â disgyblion ysgolion uwchradd i godi ymwybyddiaeth o’r gwaith, gan rannu eu straeon am sut mae addysg wedi eu helpu i wella eu bywydau.

Mae’r cynllun wedi arwain at ostyngiad mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol o fewn y grŵp, yn ogystal â gwell hunan-barch a’u sgiliau cymdeithasol.

Ac mae llwyddiant y Sied yn golygu rhoi pobl yn gyntaf, meddai mentor Ieuenctid Youth Shedz, Scott Jenkinson.

Dywedodd: “Dechreuodd y syniad o’r ganolfan pan ofynnais i oedolion ifanc weithio gyda Gorwel i ymchwilio i ymddygiad gwrthgymdeithasol.

“Daethant â’r syniad o gynnig gofod diogel i’r genhedlaeth iau fod yn gynhyrchiol, ac ers hynny mae mwy o siediau wedi eu sefydlu ym Mae Colwyn a Bae Cinmel.

“Mae wedi mynd o fod yn dasg ymchwil syml i fod yn elusen go iawn a drafodwyd yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae’r Shedderz yn llwyr haeddu’r wobr hon i gydnabod eu holl waith caled.”

Ychwanegodd rheolwr Gorwel, Osian Ellis: “Nod y prosiect yw rhoi grym i bobl ifanc ym mhob proses o wneud penderfyniadau yn y Sied.

“Datblygwyd eu sgiliau arweinyddiaeth trwy gymryd rhan mewn cyrsiau galwedigaethol, gan gynnwys hyfforddiant cymorth cyntaf, sydd wedi gwella eu cyflogadwyedd.

“Mae’r Sied yn hyrwyddo’r angen i fod yn gynhwysol ac mae ymdeimlad cymunedol amlwg yno. Mae hefyd wedi helpu nifer o’r Shedderz i gymryd rhan mewn pethau positif a allai, yn y pen draw, newid eu bywydau.”

Roedd y prosiect yn cynnwys defnyddwyr gwasanaeth o Hafod, cynllun tai â chymorth ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 a 25 oed yn Ninbych.

Cydnabuwyd defnyddiwr gwasanaeth Gorwel gyda gwobr Cyflawniad Personol Cymorth Cymru, ar ôl siarad yn erbyn camdrinwyr, a gweithredu fel tyst hanfodol mewn treialon troseddol.

Heddiw, disgrifia’r enillydd y profiad fel “breuddwyd yn dod yn wir”, ac mae’r defnyddiwr gwasanaeth bellach yn astudio cwrs rheoli anifeiliaid mewn coleg.

Mae Gorwel, yn darparu cefnogaeth i’r digartref, dioddefwyr cam-drin domestig, a phobl dros 55 oed sydd angen help i barhau i fyw’n annibynnol, ar draws Gwynedd, Ynys Môn, Conwy a Sir Ddinbych.

Daw tua 90 y cant o’i gyllid o raglen Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru, sy’n rhoi cymorth sy’n gysylltiedig â thai i helpu pobl fregus fyw mor annibynnol â phosib.

Cliciwch yma i glywed mwy am Gorwel neu galw 0300 111 2122.


Yn ôl i'r rhestr