Menter newydd i ddwy chwaer Wednesday 29 May 2019

Mae entrepreneuriaid benywaidd yn arwain y gad mewn datblygiad newydd £1.2 miliwn fydd yn agor ei ddrysau'r haf hwn.


Menter newydd i ddwy chwaer

Grŵp Cynefin a’r grŵp ‘Meliden Residents Action Group’ sy’n gyfrifol am y prosiect hwn i drawsnewid hen sied reilffordd adfeiliedig yn ganolfan gymunedol lwyddiannus.

Wedi gwaith adnewyddu helaeth, mae’r broses o drawsnewid yr hen adeilad ar rodfa Gallt Melyd, ger Prestatyn, yn ganolfan gydag arddangosfeydd treftadaeth, caffi, ystafell gyfarfod ac unedau busnes, bron ar ben.

Mae gwybodaeth am y bobl gyntaf i symud i safle Y Shed wedi cael ei ddadlennu, gyda’r nod o adfywio’r gymuned a chefnogi cwmniau newydd ac unigolion creadigol,

Mae’r rhain yn cynnwys Rachel Roberts a Jane Roberts, chwiorydd sy’n sefydlu menter newydd gyda’i gilydd ac a fydd yn rhedeg caffi Y Shed, gan lansio bwydlen sy’n deyrnged i’r ardal leol.

Yr unigolion a fydd yn trigo yn yr unedau busnes ar y safle rhestredig Gradd II hwn fydd Ffion Medi Davies Kelly, sy’n arbenigwraig lles, Susie Liddle, sy’n artist adnabyddus, Sandra Payne sy’n gwneud gemwaith a chrefftau, a Melanie Cawthray sy’n cynnig gwasanaeth twtio cŵn.

Dywedodd Mair Edwards, Rheolydd Mentrau Cymunedol Grŵp Cynefin: “Roedd y syniad y tu ôl i’r Shed yn ddeublyg – cefnogi’r gymuned drwy ddod ag ymwelwyr i’r lleoliad, a chefnogi pobl busnes newydd, drwy gynnig lleoliad fforddiadwy i weithio ohono.

“Yn ddiweddar, mi wnaeth Llywodraeth Cymru lawnsio menter newydd i gynyddu’r nifer o entrepreneuriaid benywaidd, ond mae’n ymddangos eu bod yn arweinwyr yn eu maes yn y gornel hon o Gymru. Cawsom amrediad eang o ymgeiswyr, ac aeth pob un drwy broses ymgeisio drwyadl, felly mae’r rhai sy’n ymuno â ni wedi ennill eu lle ar eu cryfderau eu hunain. Mae amrywiaeth y gwasanaethau sy’n cael eu cynnig yn wych, gyda phawb yn cynnig rhywbeth gwahanol iawn, ac eto’n gysylltiedig â’r ardal.”

Mae’r Shed yn newid i Rachel a Jane, y perchnogion caffi newydd. Ar y funud mae Rachel yn rhedeg meithrinfa lwyddiannus yn Rhuddlan, ac mae Jane wedi ymddeol o yrfa fel bydwraig ac yn helpu ei gwr Derek i redeg ei fwyty, La Ricetta, ym Mhrestatyn.

Roedd ar y chwiorydd eisiau menter newydd i weithio arni gyda’i gilydd, gan roi eu bryd ar y caffi. Bydd merch Rachel, Meg, yn ymuno â nhw. Mae Meg wedi ei hyfforddi fel ‘barista’, a chafodd ei geni dan ofal Jane yn ystod ei chyfnod yn gweithio fel bydwraig.

“Gwnaeth brwdfrydedd Rachel a Jane argraff arnom, yn ogystal â’u cynllun i weu eu bwydlen i’r ardal leol. Gall ymwelwyr ddisgwyl prydau wedi eu henwi ar ôl ochr y mynydd a’r ogofau pysgod sy’n amgylchynu Y Shed.

“Yn wir, mae’r cariad hwn at ein hardal yn rhywbeth yr oeddem ni i gyd yn ei rannu. I Susie, gallai fod yn sail ar gyfer prosiect celf newydd; bydd Ffion yn cynnig therapi wedi ei sylfaenu ar y môr; bydd Sandra yn defnyddio’r gefnlen sy’n amgylchynnu’r Shed i ysbrydoli ei chrefftau a bydd Melanie yn darparu gwasanaeth i gerddwyr cŵn amryfal yr ardal. Yn goron ar y cyfan, bydd yn bosib i ymwelwyr eu gweld yn gweithio, gan ddysgu mwy am eu gwaith pan fyddant yn ymweld,” ychwanegodd Mair.

Cwrdd â’r tîm

Caffi Y Shed: Rachel Roberts a Jane Roberts

Bydd rhedeg caffi Y Shed yn fenter gyfan gwbl newydd i Rachel. Bydd y chwiorydd, o Ddyserth a’r Rhyl, yn gweithio gyda’i gilydd i redeg y caffi a fydd yn ystyriol o deuluoedd. Mae Rachel hefyd yn rhedeg meithrinfa Castley Day Nursery yn Rhuddlan, sy’n dathlu ei phen-blwydd yn 25 oed eleni. Roedd ar y ddwy eisiau her newydd, a byddant yn defnyddio cynnyrch lleol ar gyfer eu bwydlen gan gefnogi busnesau lleol. Meddai Jane: “Mae gennym ni ddiddordeb mewn bwyd erioed, ac roedd arnom ni eisiau gwneud rhywbeth gyda’n gilydd. Roeddem ni’n hoffi’r ymdeimlad cymunedol yn Y Shed ac, fel perchnogion cŵn, roeddem wrth ein boddau gyda’r lleoliad. Ein nod yw darparu bwyd a phrofiad o safon uchel i ymwelwyr.”

Iechyd a Lles Sylfaenol: Ffion Medi Davies Kelly

Mae Ffion yn byw dafliad carreg o’r Shed. O gymryd ei hysbrydoliaeth o weithio ar y traeth ym Mhortiwgal, bydd Ffion yn darparu amrediad o driniaethau ymlaciol gan gynnwys Loni Loni (o Hawaii) a thylino cregyn Cowrie. Bydd hefyd yn trin anhwylderau megis arthritis, anafiadau chwaraeon ac anghydbwysedd hormonaidd. Mae Ffion wedi ymwneud â’r diwydiant therapi cyflenwol a harddwch ers dros 10 mlynedd, ac mae ganddi radd Baglor yn y Gwyddorau mewn ‘acupuncture’. Mae hi hefyd wedi cymhwyso i addysgu Gofal Iechyd Cyflenwol, ac mae ganddi Dystysgrif Ôl-radd mewn addysg. Meddai Ffion: “Mae’r lleoliad hwn yn hardd, yn annog ymlacio a’r teimlad o fod ymhell o’r cyfan.”

Yr Artist: Susie Liddle

I’r artist Susie Liddle, gallai’r olygfa sydd i’w gweld o’r Shed fod yn ysbrydoliaeth ar gyfer prosiect newydd. Fe wnaeth Susie, sy’n byw yng Ngallt Melyd, ac sy’n gyn-athrawes lanw yn Ysgol Uwchradd Prestatyn, hyfforddi yng Ngholeg Llandrillo a Phrifysgol Glyndŵr, ac mae ei gwaith wedi ei arddangos mewn orielau, gan gynnwys Oriel Mostyn yn Llandudno. Celf llosgliw yw arbenigedd Susie, sef dull peintio hynafol yn defnyddio cwyr a lliw, a bydd yn ymweld ag America bob blwyddyn i gywreinio ei chrefft. Mae hi newydd ddychwelyd adref ar ôl trip i Gansas. Meddai Susie: “Mae’r Shed yn lleoliad sy’n ysbrydoli, wedi ei amgylchynu gan gefn gwlad rhyfeddol. Mae hanes yr ardal yn ddiddorol iawn. Rwy’n diddori yn y pethau bychan, di-nod sy’n rhan o fywyd pob dydd, felly gallwn gyfuno’r elfennau hyn i greu prosiect newydd pan fyddaf wedi ymgartrefu yn y stiwdio newydd.”

Gemwaith a chrefftau: Sandra Payne

Pan symudodd Sandra o Southampton i’w chartref newydd ym Mae Kinmel, doedd ganddi ddim syniad y byddai ei hobi yn dod yn fenter busnes newydd. Mae Sandra yn wneuthurwraig gemwaith hunanaddysgiedig ac yn gweu yn frwd, a dechreuodd wneud gemwaith i gyd-fynd â’i dillad. Wedi ymddeol a symud i Ogledd Cymru gyda’i gŵr Alan, dechreuodd Sandra werthu ei chrefftau ym marchnad Wledig Llandrillo yn Rhos, ac erbyn hyn mae ei gwaith wedi tyfu yn rhy fawr i’w hystafell grefftau adref. Meddai: “Roedd arna i eisiau rywle y gallwn i roi fy stamp fy hun arno, addurno’r lle fel dwi’n dymuno, a’i ddefnyddio i werthu fy ngemwaith a’m crefftau. Rydw i hefyd yn ystyried sefydlu canolfan grefftau yn Y Shed, lle gellid cefnogi gwneuthurwyr crefftau a chynnal gweithdai.”

Bowwow’s Dogs Company: Melanie Cawthray

Mae rhedeg Bowwow’s Dog Company yn rhwydd i Melanie Cawthray, sydd hefyd yn byw yn agos i’r Shed. Sefydlodd y cwmni yn 2014 pan oedd hi’n dymuno newid gyrfa. Mae hi’n cerdded hyd at 10 ci’r diwrnod, gan helpu perchnogion sy’n methu mynd allan, ac yn twtio cŵn i sicrhau eu bod mewn cyflwr da. Roedd Melanie yn chwilio am amgylchedd tawel i ehangu ei busnes, i gyd-fynd a’i dulliau holistig, pan ddaeth ar draws Y Shed. Mae Melanie wedi ei hyfforddi mewn technegau ymddygiad cŵn, ac meddai: “Mae Y Shed yn lle gwych, fforddiadwy i ehangu’r busnes, ac roeddwn i’n hoffi’r naws. Mae llawer o bobl sy’n cerdded eu cŵn yn defnyddio’r trac, felly gallant ddanfon eu ci yma, a chael tamaid i’w fwyta wrth aros.” Bydd Melanie yn cael cymorth ei chyfaill Carole Macauley, wnaeth oresgyn ei hofn cŵn er mwyn helpu i ehangu’r busnes.


Yn ôl i'r rhestr