#gwledig17: Sylw i dai gwledig Monday 23 January 2017

Mae Cynhadledd Tai Gwledig Cartrefi Cymunedol Cymru yn cael ei gynnal 26 Ionawr, ac mae’n gyfle i ni ddangos beth rydym yn ei wneud fel darparwyr tai yng Nghymru.


#gwledig17: Sylw i dai gwledig

Mae Grŵp Cynefin yn rheoli dros 4,500 o gartrefi ar draws Gogledd Cymru, gyda nifer sylweddol o’r rheiny mewn cymunedau gwledig. Yn ystod yr wythnos rydym am roi sylw i rhai o’n datblygiadau tai gwledig diweddaraf, yn ogystal a rhannu esiamplau o’r math o waith rydym yn ei wneud i gefnogi’r cymunedau hynny.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth hefo Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol, Parc Cenedlaethol Eryri a cymdeithasau tai eraill i gefnogi Hwyluswyr Tai Gwledig yng ngogledd orllewin Cymru. Mae’r Hwyluswyr yn gweithio hefo cymunedau i adnabod yr angen am dai yn lleol, a gweithio i sicrhau fod yr angen yna yn cael ei ddiwallu. Mae rhai o’r prosiectau y byddwn yn rhoi sylw iddynt yn ystod yr wythnos wedi cael eu datblygu o ganlyniad i waith yr Hwyluswyr, yn cynnwys stad o 12 cartref newydd yn Tŷ Croes, cymuned wledig ar Ynys Môn. Wedi i’r angen am gartrefi gael ei adnabod yno, buom yn gweithio hefo Cyngor Ynys Môn i ddod o hyd i dir addas, a cafodd y tir yno ei drosglwyddo i ni fel rhodd gan y Cyngor. Mae gweithio mewn ffyrdd arloesol ac edrych ar fodelau eraill o ariannu cynlluniau yn hanfodol os ydym am sicrhau fod pobl yn gallu parhau i fyw yn y cymunedau gwledig yn lle cawsant eu magu, ac fod yr ardaloedd hynny yn parhau i fod yn gymunedau byw.

Ein nod yw i ddarparu cartrefi o safon, gwasanaethau rhagorol a datblygu cymunedau cynaliadwy lle mae pobl yn dymuno byw. Mae cynnal cymunedau yn aml yn golygu ein bod yn dod yn rhan o brosiectau y tu hwnt i ddarpariaeth o gartrefi fforddiadwy. Er enghraifft, rydym wedi cynnig cefnogaeth yn ddiweddar i grŵp cymunedol yn Cynwyd, ger Corwen sydd yn edrych i brynu’r siop lleol. Heb y sioe, mae trigolion lleol yn dweud y byddant yn gorfod teithio yn bell i gael mynediad at wasanaethau ariannol sylfaenol, ac mae diffyg trafnidiaeth cyhoeddus yn golygu fod y gymuned yn unig. Mewn achosion o’r fath, byddwn yn edrych i weithio hefo’r gymuned i sicrhau fod hyfywedd eu ardal yn cael ei warchod.

Yn Botwnnog, pentref gwledig ar Benrhyn Llŷn, rydym wedi datblygu 12 o gartrefi, yn ogystal a canolfan fenter ar yr un safle, Canolfan Fenter Congl Meinciau. Mae’r ganolfan yn cynnig cyfleon cyflogaeth ar gyfer y pobl sy’n byw yn yr ardal, ac ar yr un pryd yn cynnig cyfleusterau modern i fusnesau, fel eu bod yn gallu rhedeg eu busnes o’u cymuned leol, heb orfod symud eu lleoliad, a swyddi, allan o’r adral. Mae’r ganolfan yn ffynnu, gyda 12 o fusnesau wedi eu lleol yno.

Rydym yn ymwybodol iawn o’r heriau sy’n gwynebu darparwyr cefnogaeth, yng ngwyneb toriadau cyllid a’r costau uchel o fod yn ymgysylltu hefo cymunedau gwledig. Mae Gorwel, darparwr cefnogaeth Grŵp Cynefin, wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth hefo Gwasanaethau Trais yn y Cartref De Gwynedd ers 2 flynedd i sicrhau gwasanaethau i ddioddefwyr trais yn y cartref mewn ardaloedd gwledig. Rydym nawr yn y broses o ddod a Gwasanaethau Trais yn y Cartref De Gwynedd yn rhan o Grŵp Cynefin, er mwyn lleihau costau canolog a gwarchod gwasanaethau rheng flaen.

Mae’r holl waith yma’n rhan o’n nod i ddarparu ‘mwy na tai’, ac adnabod fod creu cymunedau cynaliadwy yn golygu darparu mwy nag adeiladau.

Cofiwch ddilyn y hashnod #gwledig17 am fwy o newyddion ar y llwyddiannau a’r heriau yma yng Nghymru ac ar draws Ewrop.

Dogfennau

  • Astudiaeth Achos: Pant yr Eithin, Harlech: Cartrefi teuluol a tai â chefnogaeth arloesol
  • Astudiaeth Achos: Tai Pendre, Tywyn: 17 o gartrefi i ddiwallu anghenion lleol
  • Astudiaeth Achos: Isfryn, Penrhyndeudraeth: 8 cartref teuluol wedi ei adeiladu i safon ‘Passivhaus’
  • Astudiaeth Achos: Cwrt y Glowyr, Penyffordd: 9 cartref teuluol ynni effeithlon

Yn ôl i'r rhestr