Robart, 21 a Gwen, 20, yn prynu cartref cyntaf, diolch i bartneriaeth newydd sy’n rhoi hwb i dai gwledig Thursday 23 March 2017

Mae partneriaeth tai arloesol yn helpu cwpl ifanc i brynu eu cartref cyntaf gyda'i gilydd.


Robart, 21 a Gwen, 20, yn prynu cartref cyntaf, diolch i bartneriaeth newydd sy’n rhoi hwb i dai gwledig

Mae cymdeithas dai, Grŵp Cynefin a Chyngor Gwynedd wedi ffurfio Cynllun Cartrefi Lleol, i ddarparu tai fforddiadwy yng nghefn gwlad Gwynedd.

Maent yn lansio’r cynllun yn natblygiad newydd Grŵp Cynefin ym Mynytho.

Ac mae’r cwpl cyntaf i elwa wedi canmol y bartneriaeth am eu galluogi i brynu cartref flynyddoedd cyn y gallent, fel arall, fforddio prynu tŷ cyntaf.

Robart Williams, 21 oed, a’i bartner, Gwen Jones, 20, sy’n prynu eu cartref newydd trwy ranberchenogaeth.

Mae Robart yn byw gyda’i rieni ym Mhwllheli, tra bod Gwen yn byw gyda’i theulu ym Mhencaenewydd.

Yn ôl Robart: “Gallwn symud i mewn gyda’n gilydd yn gynt, oherwydd ein bod yn gallu fforddio prynu ein cartref ein hunain drwy’r cynllun yma.

“Grŵp Cynefin sydd berchen rhan o’r eiddo, sy’n gwneud y rhan sy’n weddill yn fforddiadwy i ni brynu.

“Gallwn hefyd barhau i fyw yn lleol. Mae ein tŷ newydd ym Mynytho ddim ond pum munud o leoliad gwaith Gwen, tra mod i’n gweithio yng Nghaernarfon.”

Mae Robart yn dechnegydd i Ymgynghoriaeth Gwynedd tra bod Gwen yn gweithio fel gwarchodwr plant ym Meithrinfa Blagur.

Mae’r datblygiad naw eiddo ym Mynytho bron wedi’i gwblhau a’r datblygiad hwn yw’r cyntaf i’w chynnwys yn y bartneriaeth newydd.

Mae cartrefi newydd ym Mhenygroes, Waunfawr, Bethesda a Llanuwchllyn hefyd yn cael eu hystyried fel rhan o’r cynllun.

O dan y bartneriaeth, bydd datblygiadau yn y dyfodol yn cael eu cynllunio yn unol ag angen lleol am dai.

Mae’r lleoliadau wedi eu dewis oherwydd nad oes cyfleoedd penodol i bobl ifanc sy’n dymuno prynu cartref cyntaf neu rentu eiddo mewn cymunedau gwledig.

Ym Mhenygroes, er enghraifft, mae pris y farchnad ar gyfer prynu cartref yn is na’r gost o adeiladu tŷ.

Mae Grŵp Cynefin yn arbenigo mewn darparu tai fforddiadwy mewn cymunedau gwledig.

Dywedodd y prif weithredwr, Walis George: “Mae pobl ifanc yn benodol yn parhau i gael eu gwasgu o’r farchnad dai leol.

“Diolch i’r bartneriaeth hon, gallant brynu ar y farchnad agored neu ddod o hyd i gartref addas i’w rentu o fewn eu hardal.

“Dylai llai o bobl leol orfod symud i ffwrdd oherwydd na allant fforddio to uwch eu pennau.

“Mewn rhai ardaloedd, mae pobl angen cymorth i brynu cartref, tra mewn ardaloedd eraill, gall rhentu tŷ fod yn well opsiwn.”

Dywedodd y Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Dai: “Os ydym am sicrhau cynaladwyedd tymor hir o fewn ein cymunedau gwledig, mae’n hanfodol bod teuluoedd ifanc yn cael mynediad at dai addas sy’n eu galluogi i aros yng Ngwynedd.

“Drwy weithio gyda Grŵp Cynefin, byddwn yn gallu cynnig y math o dai mae’r trigolion lleol yn holi amdanynt - tai i’w rhentu, cartrefi i’w prynu a thai rhanberchenogaeth sy’n addas ar gyfer prynwyr tro cyntaf. Mewn rhai achosion efallai mai byngalos fyddai’n fwy addas ar gyfer trigolion hŷn.”

I gofrestru diddordeb, ewch i: www.taiteg.org.uk neu grwpcynefin.org.uk


Yn ôl i'r rhestr