Y Cadeirydd yn edrych nôl ar brif ddatblygiadau a newidiadau dros ei gyfnod wrth y llyw Thursday 1 October 2020

Roedd arwain y newid o fewn sefydliad tai newydd a ffurfiwyd ychydig fisoedd cyn ei benodi, yn un uchafbwynt i gadeirydd Grŵp Cynefin, Dafydd Lewis, sy'n ymddeol o’i rôl.


Y Cadeirydd yn edrych  nôl ar brif ddatblygiadau a newidiadau dros ei gyfnod wrth y llyw

Y dasg fawr gyntaf i Dafydd, sydd newydd gyrraedd penllanw ei dymor tair blynedd wrth y llyw fel cadeirydd, oedd penodi prif weithredwr newydd ar gyfer y gymdeithas dai arloesol, sy’n darparu 4,000 o gartrefi ledled gogledd Cymru a gogledd Powys.

Mae ei her ddiweddaraf hefyd wedi bod yn enfawr: cefnogi’r tîm arweinyddiaeth wrth iddo ymateb i’r achosion o COVID19 a’i effaith ar filoedd o denantiaid y gymdeithas.

Yn ystod ei gyfnod, mae Dafydd hefyd wedi cryfhau’r bwrdd, gan recriwtio pum aelod newydd, gan ddod â sgiliau a phrofiad Newydd i’r tîm.

Yn gyn gyfarwyddwr corfforaethol yng Nghyngor Gwynedd, gyda chyfrifoldebau yn bennaf ym maes tai, amddiffyn y cyhoedd a gofal cymdeithasol oedolion yn ddiweddarach, doedd gan Dafydd ‘ddim bwriad’ i ddod yn gadeirydd pan gafodd ei gyfethol ar y bwrdd yn 2014, cyn dod yn aelod llawn yn y cyfarfod blynyddol naw mis yn ddiweddarach.

Wrth edrych yn ôl, mae’n teimlo balchder yn yr hyn y mae pawb wedi ei gyflawni, yn ystod y cyfnod pan oedd yn dod o hyd i’w draed yn dilyn uno Cymdeithasau Tai Clwyd a Thai Eryri.

Uchafbwynt personol oedd gweld darpariaeth gofal ychwanegol blaenllaw Grŵp Cynefin, Hafod y Gest ym Mhorthmadog, yn agor ei ddrysau.

Yn ôl Dafydd: “Yn fy rôl flaenorol, roeddwn wedi cael y dasg anodd nad oedd posib ei osgoi, o arwain y broses o gau’r cartref blaenorol. Felly roedd y boddhad o weld pobl leol yn symud i’r Hafod y Gest newydd yn hyfryd.”

Mae Dafydd hefyd yn falch o fod wedi helpu i lywio Grŵp Cynefin i barhau â’r brif genhadaeth o ddarparu ‘mwy na thai’ a gwneud gwahaniaeth go iawn i gymunedau.

O greu partneriaeth â Chyngor Gwynedd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a chynnwys Theatr Bara Caws i ddatblygu canolfan iechyd a lles newydd Dyffryn Nantlle ym Mhenygroes, Gwynedd dywed Dafydd: “Gobeithio y bydd hyn yn adfywio Penygroes fel ardal ac yn darparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol integredig modern i’r gymuned leol.”

Mae Dafydd hefyd yn falch o’i ddatblygiad o’r bwrdd yn ystod ei gyfnod. Ychwanegodd: “Rydyn ni wedi cael dwy rownd o recriwtio ac mae gennym ni bum aelod newydd sydd wedi dod â llawer o brofiad ym maes adeiladu, datblygu,cyllid ac uwch lunio polisïau, rhai nad oeddem ni wedi eu cael o’r blaen.

“Mae COVID19 wedi amharu cymaint ar ein cynlluniau dros y chwe mis diwethaf. Yn anochel, mae’r pandemig wedi achosi oedi wrth gwblhau eiddo newydd, wrth i’r gwaith datblygu ac adeiladu ddod i stop am gyfnod.

“Ond mae ein staff wedi gweithio’n ddi-dor ac wedi mynd yr ail filltir i gefnogi tenantiaid a chyfathrebu â nhw. Yr adborth gan denantiaid yw eu bod yn hapus â phopeth rydyn ni wedi ei greu, fel bwletinau rheolaidd, cyfarfodydd Zoom ar gyfer grwpiau tenantiaid, yn ogystal â’r galwadau ffôn rheolaidd i’r tenantiaid bregus ac oedrannus y byddem fel arfer yn ymweld â nhw yn eu cartrefi.

“Dwi’n hynod falch o’r ffordd y mae’r staff wedi ymateb i ofynion y pandemig, ynghyd â’u parodrwydd i newid ac arloesi, ac i sicrhau parhad gwasanaethau cymaint â phosib yn ogystal â’i gofal a chefnogaeth i’n tenantiaid.”

Wrth edrych ymlaen a gobeithio gweld Grŵp Cynefin yn tyfu a datblygu ymhellach, mae’n gweld dad-garboneiddio fel y pwnc ‘anhysbys mawr’ ar gyfer cymdeithasau tai yng Nghymru.

“Mae gan y llywodraeth agenda werdd ar gyfer tai gyda gostyngiad mewn tanwydd ffosil,” meddai. “Tydyn ni ddim yn gwybod eto be’n union mae hynny’n ei olygu a sut y caiff ei ariannu. Amcangyfrifir bod cost addasiadau yn £18,000 yr eiddo, er bod cost derfynol yr eiddo yn debygol o amrywio’n sylweddol yn ddibynnol ar y math o eiddo a’i leoliad.

“Os bydd yn rhaid i gymdeithasau tai dalu’r costau hyn allan o’n cyllidebau ein hunain, ni fyddwn yn gallu darparu cymaint o gartrefi newydd.”

Bydd Dafydd yn parhau yn aelod o’r bwrdd nes iddo gwblhau ei dymor naw mlynedd yn 2024.

Mae bellach yn edrych ymlaen at dreulio mwy o amser gyda’i wraig a’i deulu, ac yn ei rôl fel ysgrifennydd Clwb Rygbi Dolgellau ac yn gwirfoddoli gyda Chyngor ar Bopeth Gwynedd.

Dywedodd prif weithredwr Grŵp Cynefin, Shan Lloyd Williams: “Hoffwn ddiolch yn bersonol i Dafydd ar ran y sefydliad cyfan.

“Mae ei angerdd a’i arweiniad wedi helpu Grŵp Cynefin i ragori yn ystod ei gyfnod, ac edrychwn ymlaen at barhau â’r berthynas hon wrth iddo barhau fel aelod o’r bwrdd dros y tair blynedd nesaf.”


Yn ôl i'r rhestr