Asesiad Rheoleiddiol Friday 27 May 2016

Mae gan Weinidogion Cymru bwerau i reoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymdeithasau Tai) yng Nghymru mewn perthynas â’u darpariaeth tai, ac mewn perthynas â materion yn ymwneud â llywodraethu a rheolaeth ariannol.


Asesiad Rheoleiddiol

Cynhelir asesiad blynyddol i ystyried pa mor effeithiol yw cymdeithasau tai o fodloni’r materion hynny. Cyhoeddwyd barn reoleiddiol Llywodraeth Cymru o Grŵp Cynefin, a gellir gweld copi o’r adroddiad yma.

Mae’r Farn yn un adeiladol ac rydym yn arbennig o falch bod y meysydd sydd angen sicrwydd rheoleiddiol pellach yn adlewyrchu canlyniadau ein proses hunan-arfarnu yn ddiweddar. Cofiwch gysylltu os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau am y Farn neu unrhyw agwedd arall o weithgareddau’r grŵp.


Yn ôl i'r rhestr