Lleihau'r risg o dân a chael Archwiliad Diogelwch Tân yn y Cartref AM DDIM Tuesday 25 June 2019

Mae dyfodiad larymau mwg, drysau diogelwch tân ac, mewn rhai eiddo, chwistrellwyr i gyd yn helpu i leihau'r risg o dân yn ein cartrefi.


Lleihau'r risg o dân a chael Archwiliad Diogelwch Tân yn y Cartref AM DDIM

Yn y dyddiau a fu, ystyriwyd bod gorboethi sosban sglodion yn risg tân uchaf. Heddiw, mae hynny’n parhau yn wir, ond mae risgiau newydd yn yr Oes fodern, fel gorboethi gliniaduron neu ddyfeisiau electronig eraill.

Dyma rai awgrymiadau i helpu i’ch cadw chi, eich teulu, a’ch cartref yn ddiogel rhag tân.

Cewch hefyd ddarganfod sut i fanteisio ar Archwiliad Diogelwch Tân yn y Cartref AM DDIM!

Dyfeisiau electronig

  • Gall gliniadur, llechen neu ddyfeisiadau electronig eraill orboethi heb oruchwyliaeth a chynnau dodrefn ar dân. Peidiwch â gadael eich un chi ymlaen a heb oruchwyliaeth, er enghraifft, ar unrhyw ddodrefn meddal fel soffa neu duvet ar eich gwely. Rhowch fywyd i fatri eich teclynnau trwy eu gosod ar sylfaen gadarn. Peidiwch byth â gadael eich ffôn ar dop neu o dan eich gobennydd.

Coginio

  • Cymerwch ofal wrth goginio: peidiwch â rhoi unrhyw beth yn agos at y popty a allai achosi i dân gynnau. Defnyddiwch larwm i’ch atgoffa i gadw golwg ar beth bynnag rydych chi’n ei goginio yn rheolaidd.

Fflamau agored a gwresogyddion

  • Defnyddiwch gard tân bob amser. Peidiwch â gadael canhwyllau heb oruchwyliaeth mewn ystafell, nac yn agos at unrhyw beth a allai achosi tân.

Arferion gyda’r nos

  1. Bob nos, caewch ddrysau mewnol a diffoddwch eich offer gan dynnu bob plwg o’r wal. Cadwch ffôn symudol a chymhorthion symudol gerllaw.

Cynlluniwch eich llwybr dianc

Cadwch eich llwybrau yn glir o rwystrau bob amser. Gwnewch yn siŵr bod pawb yn gwybod ble mae’r dihangfeydd. Cadwch eich allweddi i’r drws tŷ yn hwylus, ond yn ddiogel o ddwylo blewog lladron.

Hefyd:

  • Sicrhewch fod gennych larwm mwg sy’n gweithio - adroddwch unrhyw nam i Grŵp Cynefin
  • Diffoddwch sigaréts yn ofalus a pheidiwch byth â smygu yn y gwely
  • Peidiwch â gorlwytho socedi plwg. Peidiwch byth â defnyddio soced os yw’n wlyb
  • Storiwch flancedi trydan yn fflat neu wedi eu rholio

Mae pob tenant yn gymwys i gael Archwiliad Diogelwch Tân yn y Cartref AM DDIM

Bydd swyddogion Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn mynd gyda chi o amgylch pob ystafell yn eich eiddo i’ch gwneud yn ymwybodol o beryglon tân posibl ac i’ch cynghori beth i’w wneud i leihau risg neu i atal peryglon.

Er bod holl denantiaid Grŵp Cynefin newydd yn cael eu cyfeirio i dderbyn archwiliad , gall tenantiaid presennol holi am archwiliad diogelwch tân yn y cartref am ddim.

Ydych chi dal yn ansicr?

Os ydych chi’n ansicr ynglŷn ag unrhyw agwedd o ddiogelwch yn eich cartref, cysylltwch â‘ch swyddog tai ar 0300 111 2122.

Peiriannau sychu dillad


Mae rhai peiriannau sychu dillad a wneir gan Whirlpool yn cael eu galw’n ôl.

Edrychwch ar y gwefannau canlynol i weld a yw eich peiriant sychu dillad chi yn un o’r rhai a effeithir:


Yn ôl i'r rhestr