Gwleidyddion yn canmol y gwaith ar gynllun tai gofal ychwanegol ym Mhorthmadog Wednesday 8 June 2016

MAE Aelod Seneddol a chynghorydd sir wedi canmol y gwaith ar gynllun tai gofal ychwanegol newydd ym Mhorthmadog – cynllun gwerth £8.5m.


Gwleidyddion yn canmol y gwaith ar gynllun tai gofal ychwanegol ym Mhorthmadog

Daeth Liz Saville Roberts, Aelod Seneddol Plaid Cymru Dwyfor Meirionnydd, a Selwyn Griffiths, un o Gynghorwyr Gwynedd sy’n cynrychioli Porthmadog, i weld y datblygiad newydd ar safle hen gartref gofal Hafod y Gest.

Mae’r cynllun yn cael ei ddatblygu gan gymdeithas dai Grŵp Cynefin mewn partneriaeth â Chyngor Gwynedd i gynnig cartref cyfforddus i bobl hŷn a phobl fregus fyw’n annibynnol.

Dangoswyd y gwleidyddion o amgylch y safle gan brif weithredwr Grŵp Cynefin Walis George.

Meddai: “Mae gwaith clirio’r safle yn mynd yn ei flaen yn dda. Rydym bron a gorffen dymchwel prif adeilad yr hen gartref, Hafod y Gest.”

Bydd yr Hafod y Gest newydd yn cynnig llety gofal ychwanegol i bobl hŷn yr ardal, ynghyd ag adnoddau cymdeithasol a hamdden. Hefyd bydd gwasanaethau gofal a chefnogi ar gael ar y safle fel bo angen.

Bydd yno 40 o fflatiau un a dwy lofft gyda gofal 24 awr; canolbwynt cymunedol ar gyfer gweithgareddau; ystafelloedd hobïau, ffitrwydd, harddwch a therapi; lolfa a bwyty.

Meddai AS Dwyfor Meirionnydd Liz Saville Roberts: “Dwi’n croesawu buddsoddiad o’r maint hwn ym Mhorthmadog yn fawr iawn. Mae pobl hŷn ein cymdeithas yn haeddu gofal a chyfleusterau o’r ansawdd gorau. Bydd pobl Dwyfor yn sicr yn croesawu’r datblygiad newydd ac edrychaf ymlaen at weld Hafod y Gest ar ei newydd wedd. Rwy’n llongyfarch Grŵp Cynefin a Chyngor Gwynedd am y ffordd y maent yn cydweithio mewn partneriaeth.”

Meddai’r Cynghorydd Selwyn Griffiths o Borthmadog, sy’n bencampwr Pobl Hŷn Cyngor Gwynedd, “Rydw i wrth fy modd o weld y gwaith ar y datblygiad newydd yn mynd yn ei flaen. Mae’n gynllun cyffrous ac yn fuddsoddiad sylweddol ar gyfer y dref gan greu adnodd pwysig i gefnogi pobl hŷn yn yr ardal. Cynhelir cyfarfodydd rheolaidd gyda’r gymuned leol i sicrhau fod y gwaith yn cael ei orffen mor gyflym â phosibl.”

Dywedodd Tom Anwyl, un o gyfarwyddwyr y contractwr Anwyl Construction sy’n cydweithio ar y datblygiad: “Mae’n braf cael cydweithio unwaith eto gyda Grŵp Cynefin a Chyngor Gwynedd ar ddatblygiad sydd mor bwysig i’r ardal.

“Mae gennym berthynas waith dda gyda Grŵp Cynefin. Yn ddiweddar, cawsom wobr am gynllun y buom yn ei adeiladu iddynt yn Sir y Fflint.

“Yn ogystal â chynnig cyfleusterau ardderchog i bobl leol ym Mhorthmadog, bydd Hafod y Gest yn gyflogwr pwysig ac yn fuddsoddiad gwerthfawr yn economi’r ardal.”

Mae Grŵp Cynefin yn darparu mwy na 3,700 o dai rhent a 700 eiddo fforddiadwy i bobl ym mhob rhan o Ogledd Cymru.


Yn ôl i'r rhestr