Cyflwyno cynlluniau ar gyfer tai gofal ychwanegol newydd ym Mhorthmadog Llun 6 Hydref 2014

Mae Grŵp Cynefin wedi cyflwyno cynlluniau i Gyngor Gwynedd ar gyfer datblygu tai gofal ychwanegol gwerth £ 8.5m newydd ym Mhorthmadog.


Cyflwyno cynlluniau ar gyfer tai gofal ychwanegol newydd ym Mhorthmadog

Byddai’r datblygiad, a leolir ar safle hen gartref henoed Hafod y Gest, yn darparu llety annibynnol i bobl hŷn a phobl fregus fyw ynddynt. Mae’r datblygiad yn bartneriaeth rhwng Grŵp Cynefin a Chyngor Gwynedd. Bydd yn cynnig amrywiaeth o opsiynau i fyw’n annibynnol neu gyda chefnogaeth gofal gan gyfuno nifer o gyfleusterau cymdeithasol a hamdden.

Cydnabyddir y model tai gofal ychwanegol fel y ffordd orau o alluogi pobl hŷn i barhau i fyw’n annibynnol, ond gyda chefnogaeth agos wrth law os ydynt ei angen.

Mae’r cynllun gofal ychwanegol yn cynnwys 40 o fflatiau un a dwy ystafell wely modern sy’n cynnig gofal 24 awr. Yn ganolog i’r cyfan mae elfennau cymunedol i’r adeilad, gan gynnwys ystafelloedd gweithgareddau a hobïau, ystafelloedd ffitrwydd, harddwch a therapi, lolfa a bwyty. Bydd y cyfleusterau hefyd ar gael i bobl hŷn o’r gymuned ehangach yn ardal Porthmadog ei defnyddio.

Mae’r cynlluniau yn cynnwys cais i ddymchwel cyfleusterau presennol Hafod y Gest a chais i wneud gwaith sylfaenol sylweddol ar y safle. Mae asesiad o risg llifogydd wedi ei wneud, a bydd yr adeilad yn cael ei adeiladu yn llawer uwch na lefel y ddaear.

Bydd y cytundeb adeiladu yn cael ei ddyfarnu i gontractwr o fframwaith caffael Grŵp Cynefin, ac ynddo bydd ymrwymiad i wneud y budd cymunedol gorau posib drwy gadwyni cyflenwi lleol, gan gyflogi gweithwyr lleol a darparu cyfleoedd hyfforddiant. Yn ddibynnol ar y caniatâd cynllunio, y bwriad fydd dechrau adeiladu yn haf 2015.

Cynllun tai gofal ychwanegol Porthmadog fydd y pedwerydd cynllun o’i fath i’w reoli gan Grŵp Cynefin, gyda datblygiadau llwyddiannus tebyg eisoes ar waith yn y Bala, Caergybi a Rhuthun.


Yn ôl i'r rhestr