Cynlluniwch nawr i osgoi straen rhent y Nadolig Thursday 14 November 2019

Gall cyfnod yr ŵyl fod yn amser prysur a drud i lawer ohonom, gyda phobl yn paratoi'n gynnar i sicrhau bod ganddynt ddigon o arian i dalu am yr anrhegion a'r partïon.


Cynlluniwch nawr i osgoi straen rhent y Nadolig

Gall cyfnod yr ŵyl fod yn amser prysur a drud i lawer ohonom, gyda phobl yn paratoi’n gynnar i sicrhau bod ganddynt ddigon o arian i dalu am yr anrhegion a’r partïon.

Fodd bynnag, mae’r un mor bwysig sicrhau eich bod yn parhau i dalu eich rhent, er mwyn osgoi mynd i ddyled.

Gall rhoi cynllun ar waith helpu i leddfu peth o’r straen sy’n gysylltiedig â chyfnod y Nadolig a’r flwyddyn newydd a bydd yn eich helpu i reoli’ch cyllideb, gan gynnwys cronfa i dalu am daliadau debyd uniongyrchol - os mai dyma’r dull talu rydych wedi ei ddewis.

Mae hefyd yn bwysig bod yn ymwybodol os oes newid i’ch trefn arferol o dalu os yw llefydd rydych yn talu, fel paypoint, ar gau dros gyfnod y gwyliau.

Mae ein staff hefyd wrth law i’ch cynorthwyo gydol y flwyddyn i osgoi problemau wrth dalu rhent.

Rydym yn deall y rhwystrau sydd yn eich wynebu gyda chyllideb gyfyngedig ac rydym yn barod i helpu os bydd pethau’n ymddangos yn anodd. Cysylltwch â‘ch swyddog tai, peidiwch ag anwybyddu ein hymdrech i gysylltu â chi. Gallwn gynnig cefnogaeth i wirio eich hawliau gan sicrhau eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych chi’n gymwys ar eu cyfer. Fel arall, defnyddiwch ein cyfrifiannell buddion ar-lein yma.

Mae’n hanfodol eich bod yn gweithredu’n gyflym ac yn ein hysbysu pan fydd trafferthion yn codi oherwydd gellid cymryd camau cyfreithiol yn eich erbyn, os na allwn gysylltu â chi i drafod a chytuno sut rydych yn talu eich rhent.

Gall tenantiaid sydd mewn trafferthion ariannol eraill holi hefyd am gyngor a chefnogaeth trwy asiantaeth Cyngor ar Bopeth neu asiantaethau arbenigol eraill. Gall cynghorwyr arbenigol fel hyn eich helpu i gysylltu â‘r cwmnïau sy’n ddyledus gennych: banciau, catalogau, cwmnïau benthyciadau, casglwyr stepen drws ac ati, a dylent allu trefnu i chi wneud taliadau llai nes eich bod yn ôl mewn trefn eto.

Felly, bob tro y byddwch chi’n siopa neu ar-lein, stopiwch a meddwl: allai fforddio hwn, nid ydw i eisiau ei brynu? Nid yw eich ffrindiau na’ch teulu eisiau i chi fynd i ddyled wrth brynu gormod o fwyd neu anrhegion iddyn nhw ar gyfer y Nadolig.

Sicrhewch y bydd eich arian yn mynd cyn belled ag sydd posib. Chwiliwch am awgrymiadau ar ffyrdd gwell o siopa ac am syniadau eraill o adnoddau dibynadwy, fel moneysavingexpert.com

Cynlluniwch ymlaen llaw nawr i sicrhau bod y Nadolig yn parhau i fod yn amser arbennig o’r flwyddyn ac i osgoi bod dyledion yn dod i lawr y simnai y Nadolig hwn.

Dolenni defnyddiol

Cyngor ar Bopeth - https://www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/

National Debtline - https://www.nationaldebtline.org

Gwasanaeth Cynghori Ariannol - https://www.moneyadviceservice.org.uk/cy

StepChange Debt Charity - https://www.stepchange.org


Yn ôl i'r rhestr