Rhaglen arloesol Tadau Gofalgar sy'n atal plant rhag mynd i ofal yn cael ei lansio yn siroedd Conwy a Dinbych Wednesday 13 June 2018

Mae cynllun gwirfoddol arloesol sy'n helpu tadau i ail-adeiladu perthynas gadarnhaol â'u plant sydd wedi eu heffeithio gan gam-driniaeth yn y cartref, yn ehangu i siroedd Conwy a Dinbych.


Rhaglen arloesol Tadau Gofalgar sy'n atal plant rhag mynd i ofal yn cael ei lansio yn siroedd Conwy a Dinbych

Mae’r rhaglen Tadau Gofalgar, sydd hyd yn hyn wedi bod ar gael yn Ynys Môn a Gwynedd, eisoes wedi atal dwsinau o blant rhag gorfod cael eu rhoi mewn gofal, gan fod tadau yn ail adeiladu perthynas gadarnhaol â‘u teuluoedd.

Nawr, mae’r cynllun yn ehangu i helpu tadau yn siroedd Conwy a Dinbych i ddatblygu perthnasau tad a phlentyn iach, fel bod y plant yn gallu parhau i fyw’n ddiogel gartref yn y cartref teuluol.

Ac mae’r neges wedi ei lledaenu i ymwelwyr iechyd, bydwragedd, gwasanaethau cymdeithasol, meddygon teulu ac asiantaethau eraill i gyfeirio tadau at y rhaglen arbennig sydd ar gael am ddim. Gall tadau hefyd gyfeirio eu hunain yn uniongyrchol at y rhaglen.

Rheolir Tadau Gofalgar gan y gwasanaeth cefnogi cam-drin domestig Gorwel, sy’n cael ei gyd-gysylltu â Thadau Gofalgar Canada. Rheolir Gorwel gan gymdeithas dai, Grŵp Cynefin.

Bydd rhaglen Conwy yn cael ei lansio ar yr 2 o Orffennaf yng Nghyffordd Llandudno, a bydd rhaglen Sir Ddinbych yn dechrau ar y 24 o Offennaf yn Y Rhyl. Mae pob rhaglen yn cynnwys 17 sesiwn.

Dywedodd arweinydd y rhaglen, gweithiwr cymdeithasol therapiwtig, Paul Jones, fod cyfranogwyr hyd yma, wedi amrywio o dad cyntaf 17 oed, i dad yn ei chwedegau.

“Maent hefyd yn dod o bob rhan o’r sbectrwm cymdeithasol. Mae’r cyfranogwyr wedi cynnwys dyn digartref a thad sydd wedi’i gymhwyso’n broffesiynol, ac wedi graddio o brifysgol. Yn ein criw diweddaraf, cyfeiriwyd 26 o ddynion oedd â’i hymddygiad yn effeithio ar 48 o blant a 22 o ferched,” meddai.

Nod Tadau Gofalgar yw cynyddu ymwybyddiaeth y cyfranogwyr o agweddau, credoau ac ymddygiadau sy’n ffurfio perthnasau tad-plentyn; cynyddu eu cyfrifoldeb am ymddygiad camdriniol ac esgeuluso a datblygu ymwybyddiaeth o riantu plant sy’n canolbwyntio ar y plentyn.

Mae ymchwil yn dangos bod ymgysylltiad effeithiol â thadau yn cynyddu’r cyfraniad cadarnhaol sydd ganddynt ar fywydau eu plant. Mae hyn yn ei dro yn arwain at ystod o fanteision emosiynol, corfforol a gwybyddol i’w plant.

Ychwanegodd Paul: “Hyd yn hyn, mae dwsinau o blant wedi eu tynnu o’r Gofrestr Amddiffyn Plant ac nid oedd angen eu rhoi yng ngofal yr awdurdod lleol. Mae teuluoedd wedi aros gyda’i gilydd fel un uned.

“Yn amlwg, diogelwch a lles y plant sy’n hollbwysig, ond ni allwch anwybyddu’r ffaith y gall cadw un plentyn mewn gofal gostio £1,000 yr wythnos, ac ar gyfer plentyn sydd â gofynion arbennig gall fod rhwng £3,000 a 4,000 yr wythnos. Arian trethdalwyr drwy’r awdurdod lleol sy’n talu’r gost.

“Mae rhaglen Tadau Gofalgar yn ennill enw da. Mae’r llysoedd yn ei ganmol ac yn gwneud atgyfeiriadau, ac mae ei ymestyn i siroedd Conwy a Dinbych wedi sicrhau cefnogaeth grant gan Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru.

“Rydym yn cael llif cyson o atgyfeiriadau gan asiantaethau yng ngogledd orllewin Cymru, oherwydd bod y rhaglen yn cadw’r teuluoedd maen nhw’n gweithio â nhw gyda’i gilydd. Gallwn nawr ddechrau ei hysbysebu ymhlith asiantaethau yn siroedd Conwy a Dinbych.”

Dywedodd Arfon Jones, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru: “Mae Tadau Gofalgar yn fenter bwysig sy’n gwneud llawer iawn o waith yn helpu tadau i ailgysylltu â‘u plant.

“Mae wedi bod profi’n werth chweil yng Ngwynedd ac Ynys Môn gan ei fod yn cadw llawer o blant o ofal ac yn sicrhau budd iddynt a’u tadau ac rwy’n falch o weld ei fod bellach yn cael ei gyflwyno yn siroedd Conwy a Dinbych.

“Mae’n hollbwysig i blant fod â modelau rôl rhiant cadarnhaol ac mae hefyd yn fuddiol i’r tadau i’w helpu i wynebu eu cyfrifoldebau a rhoi cyfle iddynt chwarae rhan ym mywydau eu plant.”

Asesir pob cyfranogwr er mwyn penderfynu pa mor addas ydynt ar gyfer y rhaglen.

Am ragor o wybodaeth am y rhaglen Tadau Gofalgar, gan gynnwys manylion am sut i gymryd rhan yn y rhaglen, cysylltwch â Paul Jones neu Megan Williams ar: 01248 750903; e-bost: gorwel@gorwel.org; neu ewch i wefan y Tadau Gofalgar www.pauljonesisw.co.uk


Yn ôl i'r rhestr