Teuluoedd Penrhyndeudraeth yn agor eu drysau i wleidyddion weld eu cartrefi amgylcheddol newydd Thursday 15 September 2016

Mae dau wleidydd wedi ei theimlo hi’n fraint cael eu gwahodd i mewn i weld cartrefi newydd sydd â buddiannau amgylcheddol iddynt ac sy’n fforddiadwy ym Mhenrhyndeudraeth, Gwynedd.


Teuluoedd Penrhyndeudraeth yn agor eu drysau i wleidyddion weld eu cartrefi amgylcheddol newydd

Symudodd un o’r tenantiaid, Thea Jones i un o wyth o gartrefi newydd Grŵp Cynefin yn stad Isfryn, Penrhyndeudraeth ar amser tyngedfennol pwysig yn ei bywyd.

“Ro’n i’n byw mewn tŷ yn arbennig ar gyfer pobl sydd ag angen brys am lety, wedi i mi roi genedigaeth i’m merch fach, Olivia,” eglura Thea.

“Trefnodd Cyngor Gwynedd bod swyddog tai Grŵp Cynefin yn dod i’m gweld ac mi fues i’n ffodus iawn o gael cartref fforddiadwy yma yn Isfryn.

“Symudodd Olivia, y fechan, a minnau i’n cartref newydd pan oedd hi’n 5 wythnos oed, ac rydyn ni wedi cael haf braf yma yn setlo i’n cartref bach clyd newydd.

“Mae’r tŷ wedi ei leoli mewn lleoliad delfrydol i ni, gan bod fy nheulu yn byw deg munud i ffwrdd yn Blaenau.

“Dwi’n falch iawn o’r buddiannau amgylcheddol sydd i’r tŷ ac yn falch o gael cartref braf lle gall Olivia dyfu a datblygu.”

Mae’r tai, pedwar tŷ 3 llofft a phedwar tŷ 2 lofft wedi eu datblygu i safon effeithlonrwydd ynni uchel, safon debyg i Passivhaus.

Gwelodd Aelod Cynulliad Dwyfor Meirionnydd, Dafydd Elis-Thomas a’r Cynghorydd Sir lleol Gareth Thomas, drostynt eu hunain sut mae’r elfennau amgylcheddol arbennig yn cynorthwyo i leihau biliau ynni’r tenantiaid yn sylweddol.

Mae’r tai yn cael eu gwresogi, i raddau helaeth, gan weithgareddau dydd i ddydd y trigolion gan bod offer arbennig yn yr atig sy’n cylchdroi’r awyr mewnol ac yn ei gadw’n bur, iach ac ar y tymheredd cywir.

Yn ychwanegol mae lefel ynysu uchel i’r adeiladau – strwythur ffrâm goed, hen bapur newydd wedi ei ail-gylchu sy’n llenwi’r waliau a ffenestri gwydr triphlyg; felly bydd costau cynhesu’r adeilad yn fychan iawn.

Yn ôl Trystan Evans, Grŵp Cynefin: “Rydym hefyd wedi sicrhau bod paneli solar PV ar y to sy’n creu ynni ac mae’r ffenestri sy’n wynebu’r de yn fwy na’r rhai sy’n wynebu’r gogledd, fel ein bod yn dal pelydrau’r haul i gynorthwyo gyda’r gwresogi. Oherwydd bod y tai mor amgylcheddol arbennig, dylai bod y tenantiaid yn cael biliau ynni isel iawn iawn.”

Wrth groesawu’r datblygiad newydd, dywedodd Dafydd Elis-Thomas AC: “Rwy’n croesawu’r buddsoddiad sylweddol yma gan Grŵp Cynefin yn Stad Isfryn. Roedd hi’n braf iawn cael y cyfle i ymweld â‘r tai a sgwrsio gyda rhai o’r teuluoedd sy’n denantiaid yno. Bydd y datblygiad hwn gan Grŵp Cynefin yn sicrhau bod teuluoedd yn cael lle diogel i fyw, gyda thai sy’n effeithlon o ran ynni ac o ansawdd sy’n diwallu eu hanghenion.”

Yn ôl Y Cynghorydd Gareth Thomas: “Roedd hi’n fraint cael ein gwahodd i weld y datblygiad newydd yn Isfryn a gweld pobl leol yn setlo’n gyfforddus i’w tai newydd sy’n fforddiadwy ac yn amgylcheddol arbennig. Safon tai Grŵp Cynefin yn Isfryn yw’r safon y dyla ni barhau i anelu tuag ato ledled Gwynedd, er mwyn cwrdd ag anghenion cartrefu pobl leol.”


Yn ôl i'r rhestr