Comisiynydd yr Heddlu, Arfon Jones, yn ymweld â chynllun arloesol i gefnogi pobl ifanc yn Ninbych Tuesday 20 December 2016

Bu i Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, Arfon Jones, ymweld â HWB Dinbych yn ddiweddar, cynllun £2.2m a reolir gan Grŵp Cynefin.


Comisiynydd yr Heddlu, Arfon Jones, yn ymweld â chynllun arloesol i gefnogi pobl ifanc yn Ninbych

Cafodd Mr Jones gwmni’r Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol dros Gymunedau, Cydweithio a Phartneriaethau Cyngor Wrecsam ar yr ymweliad, a chawsant gyfle i weld y gwaith sy’n cael ei wneud i gefnogi pobl ifanc a’r gymuned ehangach yn Ninbych.

Un o brif amcanion yr HWB yw helpu pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) i ennill cymwysterau a mynediad i addysg bellach. Mae’n darparu amrywiaeth o gyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant, gan gynnwys clwb ceiswyr swyddi gaiff ei gynnal gan grwpiau cymunedol Cymunedau’n Gyntaf Gogledd Sir Ddinbych, Cymunedau dros Waith a Phrosiect Ieuenctid Dinbych.

Cafwyd taith o amgylch yr HWB i weld yr ystafell Technoleg Gwybodaeth, yr ystafell ar gyfer gweithgareddau cymunedol a’r pedair ystafell addysgu a ddefnyddir gan Goleg Llandrillo.

Fel rhan o’i ymweliad, cafodd Mr Jones hefyd gyfarfod pobl ifanc sy’n byw yng nghynllun tai â chefnogaeth Yr Hafod, sef llety sydd ynghlwm â’r adeilad, sy’n galluogi pobl ifanc sy’n byw yno i elwa o’r ystod eang o gefnogaeth sydd yn cael ei ddarparu yn yr HWB. Mae’r llety, sydd yn cael ei ariannu drwy gynllun Cefnogi Pobl Cyngor Sir Ddinbych yn cynnig cefnogaeth i bobl ifanc rhwng 16 a 25 mlwydd oed sy’n wynebu digartrefedd.

Meddai Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, Arfon Jones:

“Mae Grŵp Cynefin yn gwneud gwaith gwych ar draws Gogledd Cymru. Roeddwn yn falch o weld y gwaith arloesol sy’n cael ei gyflawni yn yr HWB gyda’r bobl ifanc yma i gynnig dyfodol gwell iddynt.

“Mae’r bartneriaeth hefo Coleg Llandrillo yn gweithio’n dda i sicrhau fod gan y bobl ifanc y sgiliau i’w cynorthwyo i ddod o hyd i gyflogaeth.

“Wrth helpu pobl ifanc ddod o hyd i waith, maent hefyd, yn y tymor hir, yn cynorthwyo i leihau troseddu ac ail droseddu, ac felly mae’n ffitio’n dda hefo blaenoriaethau fy nghynllun Heddlu a Throsedd.”

Am fwy o fanylion am HWB Dinbych, cysylltwch ag Ann Davies ar 01745 818485 neu ddilyn @HWB_Dinbych ar Trydar.


Yn ôl i'r rhestr