Partneriaid yn ymweld â datblygiad newydd tai fforddiadwy yn Harlech Gwener 27 Mehefin 2014

Bydd datblygiad newydd o dai teuluol o gymorth i gwrdd ag anghenion cymuned Harlech am dai fforddiadwy.


Partneriaid yn ymweld â datblygiad newydd tai fforddiadwy yn Harlech

Fel rhan o’r Wythnos Tai Gwledig (Mehefin 30 – Gorffennaf 6) ymwelodd partneriaid ailddatblygiad cartref gofal Pant yr Eithin â’r prosiect i weld y cynnydd a wnaed hyd yma.

Bu cymdeithas dai Grŵp Cynefin, Cyngor Gwynedd, Hwylusydd Tai Gwledig Gwynedd a Chyngor Cymuned Harlech yn cydweithredu ar y prosiect, a fydd o gymorth i gwrdd â’r angen am dai fforddiadwy yn ardal Harlech.

Telir am y cynllun gan gyfuniad o grant Llywodraeth Cymru, tir wedi ei ddarparu gan Gyngor Gwynedd a chyllid preifat a godwyd gan Grŵp Cynefin.

Mae’r 13 eiddo yn cynnwys tai a gynlluniwyd yn bwrpasol ar gyfer oedolion gydag anableddau dysgu, yn ogystal â thai fforddiadwy ar gyfer pobl leol.

Dywedodd Hwylusydd Tai Gwledig Gwynedd, Arfon Hughes, sy’n gweithio gyda chymunedau gwledig i gwrdd ag anghenion tai lleol ym mhob rhan o’r sir, fod y prosiect wedi cael ei lunio i gwrdd ag anghenion penodol ardal Harlech.

Meddai Arfon, “Mae’n flaenoriaeth gan Grŵp Cynefin i sicrhau fod pobl mewn ardaloedd gwledig yn cael mynediad at dai sy’n eu galluogi i aros a chyfrannu at gymunedau fel Harlech.

“Mae mwy na 50 teulu ac unigolion ar y rhestr aros am dai yn Harlech a’r cylch. Ac felly bydd ailddatblygiad Pant yr Eithin yn gyfraniad pwysig at ddyfodol tymor hir y gymuned honno.

“O’r dechrau cyntaf, rydym wedi ceisio cyfathrebu gymaint â phosibl â’r gymuned leol i wneud yn siŵr ein bod yn cwrdd â’r anghenion tai. Byddwn yn parhau i wneud hynny wrth i’r prosiect fynd rhagddo.”

Bydd y tai, sydd ar hyn o bryd yng nghyfnod cynnar eu datblygiad, yn cynnwys nifer o dechnolegau arbed ynni, ac felly’n helpu i leihau costau ynni eu tenantiaid.

Ym mhob un o’r 13 cartref bydd system ynni haul arloesol PV ImmerSUN, sy’n defnyddio paneli solar i gynhesu dŵr yr eiddo yn ystod y dydd, pympiau effeithiol i gasglu gwres o’r awyr a waliau a lloriau wedi eu hinsiwleiddio i safon uchel iawn.

Bydd y tai yn ychwanegiad at bortffolio Grŵp Cynefin o fwy na 3,700 eiddo ar draws Gogledd Cymru a Phowys.

Meddai’r Cynghorydd Caerwyn Roberts sy’n cynrychioli trigolion Harlech ar Gyngor Gwynedd: “Mae hwn yn fuddsoddiad gwych i’r dref, yn gyfle rhagorol i bobl leol gael mynediad at dai fforddiadwy o safon uchel yn yr ardal wledig hon, ac ar yr un pryd yn cwrdd ag anghenion pobl ag anableddau dysgu.

“Mae datblygiad Pant yr Eithin yn fuddsoddiad mawr yn lleol. Bydd yn galluogi pobl fregus i fyw’n annibynnol o fewn eu cymuned, gyda chefnogaeth wrth law i gwrdd â’u anghenion unigol gan ddefnyddio technoleg gynorthwyol.

“Bydd y cymysgedd hwn o ddewisiadau tai yn cyfrannu tuag at ddyfodol tymor hir ein cymuned. Rydym yn ddiolchgar i Grŵp Cynefin am eu cefnogaeth.”

Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd gyda chyfrifoldeb am Ofal yw’r Cynghorydd R H Wyn Williams. Ychwanegodd: “Rwyf wrth fy modd fod gwaith wedi dechrau ar y datblygiad pwysig hwn.

“Bydd y cynllun £1.5 miliwn mewn partneriaeth â Grŵp Cynefin yn cynnwys saith cartref a luniwyd yn arbennig ar gyfer oedolion gydag anableddau dysgu, fel rhan o fodel llety a fydd yn cwrdd â’u anghenion a’u dyheadau ac yn hyrwyddo eu hannibyniaeth.”

Dywedodd John Arthur Jones, cadeirydd Grŵp Cynefin: “Mae’r datblygiad safle Pant yr Eithin yn dangos ein hymrwymiad i gefnogi cymunedau gwledig yng Ngogledd Cymru.

“Yn ogystal â chwrdd â’r angen am dai fforddiadwy, bydd y mesurau arbed ynni yn y cartrefi hyn yn helpu ein tenantiaid i oresgyn tlodi tanwydd, sy’n broblem ddwys mewn ardaloedd gwledig.

“Fel yr awgryma ein henw “Grŵp Cynefin”, mae’n bwysig ein bod yn darparu preswylfeydd sydd wedi eu gwreiddio yn eu cymuned leol - cartrefi y bydd pobl yn falch o fyw ynddynt. Mae datblygiadau fel Pant yr Eithin yn gwireddu’r dyhead hwnnw.”


Yn ôl i'r rhestr