Un rhif cyswllt wrth uno asiantaethau Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych Wednesday 1 July 2015

O’r 1af o Orffennaf 2015, mae asiantaethau Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych yn uno. Mae'r asiantaeth newydd, sef gwasanaeth ymweld â'r cartref rhad ac am ddim sy'n galluogi pobl hŷn i barhau i fyw'n annibynnol yn eu cartrefi, yn is gwmni i gymdeithas dai, Grŵp Cynefin.


Un rhif cyswllt wrth uno asiantaethau Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych

Mae’r gwasanaethau yng Nghonwy a Sir Ddinbych wedi bod yn cydweithio ers mis Ebrill eleni, ond bydd uniad ffurfiol o’r ddwy asiantaeth yn digwydd ar y 1af o Orffennaf 2015.

Y newid mwyaf i gleientiaid yw y bydd un rhif cyswllt wrth holi am gymorth, sef 0300 111 2120 o fis Gorffennaf ymlaen. Ni fydd unrhyw newid i’r gwasanaeth a dderbynnir gan ddefnyddwyr presennol y ddau wasanaeth gofal a thrwsio.

Trwy uno a chydweithio bydd yn helpu lleihau costau rhedeg y gwasanaethau, a dilyn polisi Llywodraeth Cymru i leihau nifer yr asiantaethau gofal a thrwsio yng Nghymru o 2015-2016.

Mae asiantaethau Gofal a Thrwsio Gwynedd ac Ynys Môn, y ddau’n cael eu rheoli eisoes gan Grŵp Cynefin fel is-gwmni ‘Canllaw’, hefyd yn uno.

Mae’r gwasanaeth Gofal a Thrwsio yn wasanaeth ymweld â‘r cartref rhad ac am ddim sy’n galluogi pobl hŷn i barhau i fyw’n annibynnol yn eu cartrefi a’u cymunedau eu hunain.

Mae’r asiantaethau yn gallu gwella ansawdd bywyd pobl hŷn yn eu cartrefi eu hunain. Maent yn cefnogi byw’n annibynnol i bobl dros 60 oed mewn cartrefi diogel, cyfforddus a chynnes.

Gall Gofal a Thrwsio helpu gyda gwelliannau bychan i’r cartref fel trwsio tap sy’n gollwng, gosod rheiliau llaw neu gloeon newydd, i waith adeiladu mawr fel addasu ystafell ymolchi i ddefnyddiwr hŷn neu osod to newydd.

Yn ôl Gwynne Jones, Cadeirydd Asiantaeth Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Dinbych: “Trwy uno a chreu un asiantaeth Gofal a Thrwsio o fewn Conwy a Sir Ddinbych, rydym yn gallu darparu mwy i’n cleientiaid am lai. Mae’n sicrhau bod gennym wasanaeth cynaliadwy sy’n helpu pobl hŷn fyw’n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain. Mae hefyd o gymorth i ni dynnu adnoddau ynghyd a rhannu profiad ac arfer da yn y gweithlu.

“Trwy weithredu fel is-gwmni i Grŵp Cynefin, mae’r asiantaeth newydd yn cael budd o gymorth ariannol y gymdeithas dai a gwasanaethau corfforaethol. Hoffwn hefyd fantieisio ar y cyfle i ddiolch i’r staff am eu hymroddiad a’i parodrwydd i hwyluso’r broses o uno dros y misoedd diwethaf, er budd ein cwsmeriaid, rhai ohonynt yn bobl fregus o fewn ein cymunedau. Rydym yn ddiolchgar iawn i’r tîm o staff am eu cefnogaeth.

“Ein gobaith yw sicrhau na fydd ein cleientiaid yn siroedd Conwy a Dinbych yn sylwi ar unrhyw newid yn y gwasanaeth o ansawdd a ddarperir i’n cleientiaid.”

Yn ôl Walis George, prif weithredwr Grŵp Cynefin: “Mae cefnogi pobl hŷn a bregus yn eu cartrefi eu hunain yn rhan hanfodol o ddatblygu cymunedau cynaliadwy ledled Gogledd Cymru.

“Mae creu un asiantaeth Gofal a Thrwsio i Conwy a Sir Ddinbych, yn ogystal â siroedd Gwynedd a Môn, yn helpu i ddiogelu’r gwasanaethau hyn ar gyfer y blynyddoedd nesaf, gan dynnu ynghyd ar brofiad ac adnoddau o safon.”


Yn ôl i'r rhestr