Prif swyddog cyllid newydd yn cefnogi tenantiaid trwy’r newidiadau i’r Credyd Cynhwysol Wednesday 24 June 2015

Bydd y pennaeth cyllid sydd newydd ei phenodi i weithio i Grŵp Cynefin yn cydweithio â thîm tai a chymunedau’r cwmni i reoli effaith y Credyd Cynhwysol sydd ar fin cael ei gyflwyno.


Prif swyddog cyllid newydd yn cefnogi tenantiaid trwy’r newidiadau i’r Credyd Cynhwysol

Bydd y cyfrifydd siartredig, Nia Rhian Owen, yn gyfrifol am arwain tîm cyllid Grŵp Cynefin, gan oruchwylio rheolaeth cyfrifon a bodloni gofynion ariannol statudol y gymdeithas dai.

Un o’i thasgau cyntaf yw gweithio gyda thîm tai Grŵp Cynefin i helpu tenantiaid i reoli taliadau rhent, a fydd yn rhan o’r Credyd Cynhwysol cyn hir gaoiff ei dalu i denantiaid yn hytrach nag yn uniongyrchol i landlordiaid cymdeithasau tai.

Cyn symud at Grŵp Cynefin, bu Nia o Ddeganwy yn gyfarwyddwr cyllid a busnes i’r Galeri yng Nghaernarfon, sy’n dal portffolio eiddo sylweddol yng Nghaernarfon.

Yn ôl Nia: “Un o’r materion amlwg sy’n wynebu’r sector dai yw’r newidiadau a gyflwynir trwy’r Credyd Cynhwysol, gaiff effaith enfawr ar gymdeithasau tai a thenantiaid.

“Mae rhai o’n tenantiaid yn derbyn budd-dal tai tuag at eu costau rhent, a chaiff y taliadau hynny eu talu’n uniongyrchol ar hyn o bryd i gymdeithasau tai gan y cynghorau lleol. O dan y cynigion newydd, bydd budd-daliadau yn cael eu talu’n uniongyrchol i’r tenant a fydd felly yn gyfrifol am sicrhau bod eu rhent yn cael ei dalu i’w landlord. Mae gan Credyd Cynhwysol y potensial i fod yn un o’r bygythiadau mwyaf i incwm landlord.

“Mae Grŵp Cynefin yn bwriadu lleihau’r risg hwnnw drwy gefnogi ein tenantiaid yn ystod y cyfnod pontio. Mae hyn yn cynnwys rhoi cyngor cyllidebol lle bo angen, gan bwysleisio pa mor bwysig yw talu rhent ymlaen llaw, bod yn wyliadwrus wrth fonitro dyledwyr, gan roi’r dewis i dalu drwy ddebyd uniongyrchol, ac i ffurfio perthynas agos gyda’r Timau Trefniant Talu Amgen o fewn y cynghorau lleol.”

Mae gan Grŵp Cynefin, sydd newydd ddathlu ei ben-blwydd cyntaf, adran ar ei wefan yn egluro’r newidiadau i’r sustem budd-daliadau yng Nghymru, lle gall tenantiaid fynd iddo er mwyn derbyn rhagor o wybodaeth ar sut y bydd newidiadau yn effeithio arnynt.

“Un o’m prosiectau cyntaf eraill yma fydd asesu’r amrywiadau mewn gweithdrefnau a pholisïau sydd eisoes yn bodoli o fewn y cwmni a gwerthuso eu heffeithlonrwydd”

Yn ôl Walis George, prif weithredwr Grŵp Cynefin: “Dwi’n falch o groesawu Nia Owen atom i Grŵp Cynefin, ac mae’n wych gweld ei bod eisoes wedi cael effaith gadarnhaol ar y cwmni yn yr amser byr y mae hi wedi bod gyda ni.”


Yn ôl i'r rhestr