Partneriaeth tai gofal ychwanegol newydd i Ddinbych Monday 9 May 2016

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi cytuno i bartneriaeth gyffrous gyda Grŵp Cynefin i ddatblygu tai gofal ychwanegol ar safle Ysgol Lon Ganol yn Ninbych.


Partneriaeth tai gofal ychwanegol newydd i Ddinbych

Mae’r Cyngor wedi bod yn gweithio tuag at ddatblygu darpariaeth tai gofal ychwanegol yn Ninbych, i gwrdd ag anghenion pobl hyn sydd eisiau parhau i fyw mewn yn eu cartref eu hunain, gyda gofal a chefnogaeth ar gael 24 awr y dydd, yn hytrach na dibynnu ar ofal preswyl.

Mi brynodd y Cyngor safle’r hen Ysgol gan yr elusen oedd yn berchen arno ar Lôn Ganol y llynedd, ac mae wedi gweithio gyda thimau cyfreithiol, caffael a chynllunio, yn ogystal â landlordiaid cymdeithasol cofrestredig i ddatblygu cynllun fyddai’n addas ar gyfer y safle a’r amgylchfyd o’i gwmpas.

Mi gafodd cynigon eu cyflwyno gan bedwar landlord cymdeithasol rhestredig ac mi gytunodd y Cyngor i greu partneriaeth gyda Grŵp Cynefin i adeiladau’r cyfleuster tai gofal ychwanegol

Mae’r cynllun ar gyfer 50 o fflatiau, yn cynnwys darpariaeth ar gyfer pobl gyda dementia; 8 uned byw’n annibynnol ar gyfer pobl gydag anableddau a 19 fflat ar gyfer pobl hyn gydag anghenion cyffredinol.

Mae’r bartneriaeth yn ddibynnol ar nifer o ffactorau: costau terfynol y cynllun, er mwyn sicrhau bod y rhent yn fforddiadwy; trefniadau ar gyfer gwerthu’r tir ac mi fydd y cynlluniau yn destun canlyniad cais cynllunio. Y gobaith yw y bydd y gwaith yn cychwyn ar y safle yn gynnar 2017, gyda’r gwaith yn cael ei gwblhau erbyn Hydref 2018.

Dywedodd y Cynghorydd Bobby Feeley, Aelod Arweiniol Cabinet Sir Ddinbych dros Ofal Cymdeithasol: “Mae hwn yn gyfle unigryw i ddatblygu’r cynnig tai gofal ychwanegol yn Sir Ddinbych.

“Mae cefnogi pobl hyn i fyw’n annibynnol yn un o flaenoriaethau’r Cyngor a thros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi gweithio tuag at gael tai gofal ychwanegol yn Ninbych, er mwyn cwrdd anghenion ein pobl hyn mewn modd sy’n hyrwyddo eu hannibyniaeth mewn modd modern a chynaliadwy.

“Mae hwn yn garreg filltir arbennig yn hanes tai gofal ychwanegol yn Ninbych ac rydym yn edrych ymlaen at gael gweithio gyda Grŵp Cynefin i ddatblygu’r cynlluniau ymhellach, a chreu adnodd arbennig fydd yn cefnogi pobl hyn yn ein cymuned”

Ychwanegodd Walis George, Prif Weithredwr Grŵp Cynefin: “Rydym wrth ein boddau fod y Cyngor wedi’n dewis ni fel y partner ar y prosiect hwn, fydd yn fuddsoddiad sylweddol i dref Dinbych.

“Rydym yn edrych ymlaen at gael adfywio’r hen safle Lôn Ganol i ddarparu cartrefi o ansawdd ar gyfer pobl hŷn, wrth sicrhau buddiannau i’r gymuned yn ehangach ar yr un pryd”.


Yn ôl i'r rhestr