Cyfarwyddwr newydd yn awyddus i gynorthwyo cymunedau gogledd Cymru Monday 22 January 2018

Mae Cyfarwyddwr Gwasanaethau Adfywio newydd Grŵp Cynefin, Dylan Roberts yn edrych ymlaen at gynorthwyo pobl leol a chymunedau fel rhan o’i rôl newydd gyda’r gymdeithas dai.


Cyfarwyddwr newydd yn awyddus i gynorthwyo cymunedau gogledd Cymru

“Mae apêl bendant i’r swydd, gan bod datblygu tai, cefnogi cymunedau gwledig Cymreig a cynorthwyo i wella bywydau pobl yn egwyddorion sy’n bwysig i mi. Mae elfennau o’r gwaith yn mynd a fi nôl i wreiddiau fy mhroffesiwn fel pensaer.

“Mae egwyddorion Grŵp Cynefin yn gryf, mae’r gymdeithas yn awyddus i adeiladu tai, ond i wneud llawer mwy na hynny. Fel bachgen a gafodd ei fagu mewn ardal wledig yng ngogledd Powys, mae’r pwysigrwydd o ddatblygu cymunedau gwledig, helpu pobl ar lawr gwlad, gwella ansawdd bywydau pobl, hyrwyddo’r Gymraeg ag ati yn bwysig i mi.

“Dwi’n edrych ymlaen at yr her, dod i adnabod y tîm a dechrau ar y gwaith o arwain criw diwyd o bobl yn y rôl.”

Dyw arwain tîm a chydweithio ddim yn ddieithr i Dylan, gan ei fod wedi treulio deg mlynedd yn gweithio i Brifysgol Bangor. Mae’n gadael ei rôl fel Cyfarwyddwr Gwasanaethau Eiddo a Champws y Brifysgol lle bu’n gyfrifol am 130 o gydweithwyr, rheoli datblygiadau newydd yn cynnwys canolfan arloesol Pontio ym Mangor ac am gynnal a chadw ystâd y Brifysgol.

Mae ganddo brofiad eang hefyd o weithio yn y sector gyhoeddus. Bu’n Gyfarwyddwr Ystadau i Wasanaeth Iechyd Siroedd Conwy a Dinbych a chyn hynny bu’n gweithio i lywodraeth leol yng Nghonwy a Gwynedd. Un o brosiectau pwysig y bu’n gweitho arni yn ystod ei gyfnod gyda Chyngor Sir Conwy oedd cydweithio ar brosiect i adeiladu tair ysgol uwchradd newydd yn y sir ar gost o dros £40m.

Bydd yn olynu Rhys Dafis o Lansannan sy’n ymddeol o’i swydd gyda Grŵp Cynefin wedi saith mlynedd yn y rôl.

Yn ôl Walis George, Prif Weithredwr Grŵp Cynefin: “Mae ein diolch i Rhys Dafis am ei waith a’i ymroddiad dros y blynyddoedd yn fawr. Wrth ffarwelio â Rhys, dyma estyn croeso i Dylan Roberts atom i’r tîm. Edrychwn ymlaen at gydweithio ag ef, gan ddwyn ar ei brofiad helaeth o weithio ym maes addysg bellach ac mewn llywodraeth leol. Mae’r Bwrdd Rheoli a’r Tîm Arweinyddiaeth yn ymfalchïo yn ei apwyntiad ac yn ei groesawu’n gynnes atom.”

Mae Grŵp Cynefin yn gymdeithas dai elusennol sy’n gweithio ar draws chwe sir gogledd Cymru yn ogystal â gogledd Powys, gan ddarparu mwy na 4,500 o gartrefi i deuluoedd ac unigolion ar draws y rhanbarth.


Yn ôl i'r rhestr