Cwblhau datblygiad tai newydd yn Sir Ddinbych Friday 16 October 2020

Mae cynllun ariannu cyffrous gan Grŵp Cynefin yn Sir Ddinbych wedi sicrhau bod tri yn hytrach nac un tŷ fforddiadwy wedi eu hadeiladu i bobl leol ar stad o dai o 10 yn Rhewl ger Rhuthun.


Cwblhau datblygiad tai newydd yn Sir Ddinbych

Ers yr haf, mae unigolion a theuluoedd wedi bod yn symud i fyw i’w cartrefi newydd ar stad Lôn yr Eglwys, Rhewl ger Rhuthun yn Sir Ddinbych.

O’r deg eiddo sydd wedi eu hadeiladu ar y safle yng nghanol y pentref, mae dau wedi eu gosod ar rent canolradd fel tai fforddiadwy, un tŷ wedi ei gwblhau dan y cynllun rhan ecwiti diolch i gynllun Tai Teg* a saith wedi eu gwerthu ar y farchnad agored.

Mae’r cynllun rhan ecwiti yn rhoi’r tegwch a’r cyfle i bobl sydd ddim yn ennill digon i brynu tŷ ar bris y farchnad agored. Ymysg y meini prawf rhaid bod yn 18 oed, bod incwm cartref blynyddol rhwng £16,000 a £45,000, bod cysylltiad lleol â’r ardal a bod yn brynwr tro cyntaf neu’n byw mewn eiddo sy’n anaddas i’ch hanghenion.

Datblygiad mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ddinbych diolch i gyllid Llywodraeth Cymru yw Lôn yr Eglwys.

Un o’r prynwyr sydd wedi elwa, diolch i’r ail fuddsoddiad ariannol mewn tŷ fforddiadwy ar y safle yw Hana Thomas, 24 o Rhuthun. Mae Hana yn gweithio fel clerc cownter yn Swyddfa’r Post yn Ninbych ac yn Rhuthun.

“Ron i’n hapus yn byw gyda mam a dad yn Rhuthun, ond yn teimlo mai dyma’r amser i mi ddechrau sefyll ar fy nhraed fy hun. Mae’r tŷ newydd yn Rhewl yn braf iawn. Mae’n glyd, yn gynnes ac yn gyfforddus a dwi wedi setlo’n dda iawn yma.

“Mae’r cam cyntaf o adael y tŷ lle cawsoch eich magu yn gam mawr a dwi’n falch iawn o allu prynu tŷ o safon mewn stad braf o dai yn Rhewl. Dwi’n edrych ymlaen at fyw yma.”

Yn ôl Catrin Roberts, Rheolwr Cartrefi Fforddiadwy Grŵp Cynefin: “Mae hi’n ofnadwy o braf cyrraedd carreg filltir fel hyn, wedi datblygu stad newydd o dai. Er bod y cyswllt gyda’r tenantiaid a’r perchnogion wedi newid ers i fesurau Covid19 gael eu cyflwyno, mae’n parhau i fod yn brofiad arbennig.

“Mae gweld bobl leol yn symud i mewn i’r cartrefi newydd, rhai yn eu tref enedigol, neu yn y sir lle’i magwyd nhw yn gwneud fy swydd i’n un gwerth chweil.

“Yn Lôn yr Eglwys, cawsom y cyfle i ail fuddsoddi arian wedi gwerthu’r tai marchnad agored ar y stad, gan ein galluogi i ychwanegu dau dŷ arall fforddiadwy i bobl lleol. Mae’r hyblygrwydd yna, wedi talu ar ei ganfed yma yn Rhewl.”

Mae’r eiddo wedi eu cynllunio yn eang, gydag ystafelloedd sy’n fwy na’r cyffredin, ac wedi eu hinsiwleiddio’n dda er mwyn lleihau biliau ynni. Mae 4 tŷ dwy ystafell wely, 4 tŷ tair ystafell wely a 2 dŷ pedair ystafell wely o fewn y datblygiad.

Yn ôl y Cynghorydd Tony Thomas, aelod cabinet tai, rheoleiddio a’r amgylchedd Cyngor Sir Ddinbych: “Mae’r Cyngor yn falch gwblhau’r stad dai yma mewn partneriaeth â Grŵp Cynefin gan ddod â buddsoddiad ychwanegol i gartrefi fforddiadwy’r sir. Mae’n ategu at ein buddsoddiad mewn cartrefi Cyngor newydd.

“Mae hyn yn ein cynorthwyo i gyflawni’r flaenoriaeth tai yng Nghynllun Corfforaethol y Cyngor sy’n bwriadu cyrraedd ein targed o ddarparu 260 o gartrefi fforddiadwy ar draws y sir erbyn 2022.”

Enwyd y stad i goffau’r ffaith bod eglwys wedi ei hadeiladu yn null adeiladau trefedigaethol y cyfnod ar y safle gwreiddiol. Roedd gwasanaethau yno bob dydd Sul tan i gynulleidfa’r eglwys leihau ac i’r adeilad gael ei chau tua 10 mlynedd yn ôl. Er ei bod yn eglwys grefyddol, ni chysegrwyd y lleoliad, felly doedd dim hawl i neb gael eu bedyddio, eu priodi na chael gwasanaeth angladd yno.

Fel rhan o’r buddion cymunedol £12,000 i’r pentref oedd ynghlwm â’r datblygiad, cyflwynwyd yr arian i’r Cyngor Cymunedol er mwyn buddsoddi a gwella yn safon yr offer chwarae sydd yn y Cae Chwarae yn Rhewl ar gyfer plant a theuluoedd y pentref.

Am fwy o wybodaeth am Tai Teg ewch i’r wefan www.taiteg.org.uk


Yn ôl i'r rhestr