Cartrefi newydd Sir Ddinbych yn cyrraedd galw lleol am dai o safon Monday 18 December 2017

Mae teuluoedd yn Sir Ddinbych yn dathlu wrth i 12 o gartrefi newydd gael eu dyrannu i bobl leol yn Llangollen, diolch i bolisi gosod tai lleol.


Cartrefi newydd Sir Ddinbych yn cyrraedd galw lleol am dai o safon

Yn ddiweddar, ymwelodd cynrychiolwyr cymdeithas dai Grŵp Cynefin a chynrychiolwyr Cyngor Sir Ddinbych â‘r tenantiaid newydd yn eu cartrefi newydd yn Llys Brân a Threm yr Orsaf yn Llangollen, Sir Ddinbych.

Buddsoddwyd £1.2 miliwn yng nghyn safle’r ysbyty yn y dref i greu’r cartrefi newydd.

“Rydym yn awyddus i geisio digoni’r galw sydd yn lleol am dai yn ein datblygiadau newydd,” eglurodd Rhiannon Dafydd o Grŵp Cynefin. “Mae ein polisi gosod lleol yn golygu bod amodau llym ynghylch pwy sy’n gallu gwneud cais am gartrefi newydd, gan roi pobl sydd wedi byw a gweithio yn yr ardal am o leiaf pum mlynedd yn flaenoriaeth gyda’n cartrefi newydd.

“Rydym yn ddiolchgar i’r tenantiaid newydd am ganiatáu i ni ymweld â‘r safle ac am roi’r cyfle i ni weld drosom ein hunain y gwaith caled a’r ymdrech sydd wedi mynd i ddatblygu safle’r hen ysbyty dros nifer o fisoedd. Mae’r chwe chartref newydd a’r chwe fflat o safon i bobl leol yn werth i’w gweld,” esboniodd Y Cynghorydd Tony Thomas, yr aelod cabinet sydd â chyfrifoldeb dros Dai yn Sir Ddinbych.

Cyn datblygu’r safle, datblygwyd adeilad arbennig ar gyfer ystlumod er mwyn diogelu cytref o ystlumod pipistrelle soprano cyn i’r gwaith fynd rhagddo. Mae’r ystlumod wedi ymgartrefu’n hwylus yn eu cartref newydd, sydd bellach yn cael ei ddefnyddio fel adeilad storio cymunedol ar gyfer y tenantiaid newydd.

“Datblygu cartrefi o ansawdd sy’n gost-effeithlon ydi’n bwriad fel un o’r prif gymdeithasau tai yng ngogledd Cymru,” meddai Rhiannon Dafydd o Grŵp Cynefin.

“Dwi wrth fy modd bod y tenantiaid newydd yn Llangollen wedi profi hyn - cartrefi cynnes a chyfforddus sy’n sicrhau y gallant barhau i fyw a gweithio yma yn eu hardal leol.”


Yn ôl i'r rhestr