Lansio gardd gymunedol newydd i helpu lles pobl hŷn Tuesday 27 November 2018

Mae pobl hŷn Ynys Môn yn codi rhawiau a ffyrch i ymladd unigrwydd mewn gardd gymunedol sydd newydd ei hagor.


Lansio gardd gymunedol newydd i helpu lles pobl hŷn

Mae Gorwel, gwasanaeth cefnogi sy’n helpu pobl fregus fyw’n annibynnol, wedi lansio gardd gymunedol yn Llangefni, gan roi’r cyfle i drigolion droi eu llaw at arddio a chymdeithasu mwy yn eu cymuned.
Mae’r prosiect, sy’n cael ei redeg gan Gorwel mewn partneriaeth â Thîm Cefnogi Pobl Cyngor Sir Ynys Môn, yn rhan o ymdrech i leihau unigrwydd ac iselder ysbryd mewn pobl hŷn, pobl sy’n profi ychydig iawn o ryngweithio y tu allan i’w cartrefi.

Mae’r ardd wedi agor wedi misoedd o baratoi gan wirfoddolwyr, gan gynnwys trigolion Llangefni a gododd £360 am offer garddio mewn archfarchnad ASDA leol.

Mae disgyblion o ysgol anghenion addysgol arbennig, Canolfan Addysg y Bont, wedi cynorthwyo’r prosiect hefyd, gan helpu yn rhandir yr ardd fel rhan o’i lleoliad profiad gwaith.

Mae siop deunydd adeiladu Jewson yn Llangefni yn garedig iawn wedi rhoi sied yn rhodd i’r ardd er mwyn storio eu hoffer.

Mae’r ardd yn cynnwys planhigion wedi eu codi a hynny gan raglenni gwasanaeth lleol, gyda thrigolion hefyd yn cymryd rhan trwy greu mosaig awyr agored.

Yn ôl Osian Ellis, rheolwr cynorthwyol Gorwel: “Daeth y syniad o greu gardd gymunedol wedi i ni siarad â‘n cyfranogwyr rheolaidd, a awgrymodd y syniad o gael rhywle lle gallant fod yn weithgar.

“Gan nad yw pobl hŷn bob amser yn cael y cyfle nag â‘r gallu i fwynhau gardd gartref, mae’r lleoliad yn ddelfrydol iddynt fod allan yn yr awyr agored mewn amgylchedd cyfeillgar a chroesawgar.

“Does dim pwysau i bobl arddio – mae’n lleoliad hefyd sy’n ganolfan gymdeithasol i bobl fwynhau a theimlo’n rhan ohoni.

“Rydym hefyd am i’r ardd weithredu fel mesur ataliol yn erbyn materion iechyd meddwl fel iselder ysbryd, cyflwr y gall y genhedlaeth hŷn ddioddef ohoni oherwydd nad oes cyfleoedd rheolaidd i bobl fynd allan a chymdeithasu.”

Yn ôl Arwel Jones, prif swyddog datblygu gwasanaethau tai yng Nghyngor Sir Ynys Môn: “Mae Gwasanaeth Tai’r Cyngor yn croesawu unrhyw brosiectau newydd ac arloesol sy’n rhoi cyfleoedd i bobl fregus gymryd rhan, cymdeithasu a hyrwyddo’r ymdeimlad o berthyn cymdeithasol.

“Fel comisiynwyr gwasanaeth, sy’n cynnig cefnogaeth ym maes tai, trwy’r Grant Rhaglen Cefnogi Pobl, hoffem fanteisio ar y cyfle hwn i longyfarch Gorwel, am eu hagwedd ragweithiol wrth ymgysylltu a chydweithio â rhanddeiliaid ehangach allweddol er mwyn gwella lles y gymuned hŷn a mynd i’r afael â mater unigedd.

“Rydym hefyd yn hynod ddiolchgar am y cyfraniadau ariannol a’r rhoddion a dderbyniwyd gan y sefydliadau lleol a chenedlaethol. Ni fyddai’r gwaith o sefydlu’r fenter hon wedi bod yn bosib hebddynt.

“Rydym yn edrych ymlaen at glywed mwy am ddatblygiadau pellach a chanlyniadau cadarnhaol i rai o drigolion hŷn Ynys Môn o ganlyniad i’r prosiect newydd hwn.”

Yn ôl Rhun Ap Iorweth, AC Ynys Môn: “Mae hon yn fenter wych ac yn enghraifft arall o’r gwaith hanfodol bwysig mae Gorwel yn ei wneud i helpu rhai o’r rhai mwyaf bregus yn ein cymuned.

“Mae’n gyfle gwych i drigolion fod yn fwy egnïol, i gymdeithasu, ac efallai gwneud ychydig o arddio yn ogystal, ac mae Gorwel yn haeddu pob clod am greu ychwanegiad pwysig a phositif i’r gwaith a wnânt ar gyfer eu trigolion.

“Mae bod yn weithgar yn llesol ar gyfer iechyd a lles corfforol, ond mae hefyd yn bwysig iawn i iechyd meddwl, ac yn ogystal â rhoi cyfle i drigolion ddarganfod eu sgiliau garddio gyda mân waith, bydd yr ardd gymunedol hon yn rhoi cyfle i bawb gymdeithasu’n amlach. Llongyfarchiadau i Gorwel a’r Cyngor Sir am eu gwaith caled ar y prosiect hwn - rwy’n siŵr y bydd yn llwyddiant mawr.”

Mae Gorwel, uned o fewn Grŵp Cynefin, ar gael i denantiaid cymdeithasol a phreifat, yn ogystal â pherchnogion tai.

Prif ffocws y sefydliad yw darparu gwasanaethau cymorth ym maes trais yn y cartref ac atal digartrefedd. Mae ei brosiectau yn cynnwys llochesau, cynlluniau tai â chymorth, gwasanaethau plant a phobl ifanc, cefnogaeth yn y gymuned a gwasanaeth cynghori trais yn y cartref annibynnol.

Mae’r rhaglen Cefnogi Pobl yn darparu cymorth sy’n gysylltiedig â thai i helpu pobl fregus fyw mor annibynnol â phosib. Mae’n cefnogi mwy na 57,000 o bobl y flwyddyn, gyda 37,000 o’r bobl hynny yn bobl hŷn.


Yn ôl i'r rhestr