Canolfan newydd i bobl ifanc Dinbych bron yn barod Mercher 30 Gorffennaf 2014

Mae canolfan a fydd yn cynnig cyfleoedd addysg a gwaith i bobl ifanc ar fin agor ei drysau yn Ninbych.


Canolfan newydd i bobl ifanc Dinbych bron yn barod

Adeiladwyd HWB Dinbych ar hen safle Autoworld ar Ffordd Smithfield i gynnig amrywiaeth o wasanaethau cefnogi i bobl Dinbych a’r cylch.

Mae’r ganolfan yn cael ei rheoli gan gymdeithas dai Grŵp Cynefin a disgwylir iddi agor yn Awst. Mae’n brosiect partneriaeth gydag adrannau gwasanaethau ieuenctid a thai Cyngor Sir Ddinbych, Grŵp Llandrillo Menai, a Phrosiect Ieuenctid Dinbych.

Meddai Mair Edwards, rheolwr datblygu cymunedol Grŵp Cynefin “Prif nod HWB Dinbych yw cynyddu’r cyfleoedd i gael hyfforddiant a gwaith yn lleol.

Gwneir hyn drwy weithio’n agos gyda busnesau lleol, sefydlu mentrau hunan gyflogaeth, datblygu cyfleoedd menter lleol a helpu pobl ifanc i gael addysg bellach.

“Cawsom ymateb rhagorol gan fusnesau lleol. Mae 30 ohonynt eisoes wedi cytuno i’n cefnogi wrth inni ddatblygu cynllun paru â swyddi lleol.”

Bydd HWB Dinbych hefyd yn cynnwys pedair ystafell ddosbarth, stiwdio gerdd, lle ar gyfer gweithdy, ystafell Dechnoleg Gwybodaeth, cegin ddysgu coginio ac ystafell aml bwrpas lle gellir cynnal llawer o wahanol weithgareddau, yn cynnwys dosbarthiadau ffitrwydd, cyfarfodydd a chlybiau ieuenctid.

Mae’r cynllun yn cynnwys chwech fflat i bobl ifanc lle cânt eu cefnogi a’u paratoi ar gyfer byw’n annibynnol.

Meddai Walis George, prif weithredwr Grŵp Cynefin: “Yn ogystal â chefnogi pobl ifanc, rydym yn falch o fod wedi trawsnewid safle yng nghanol Dinbych a esgeuluswyd ers cyfnod maith. Fe’i trowyd yn adnodd a ddaw â manteision tymor hir i’r gymuned gyfan.

“Ymfalchïwn hefyd yn y model partneriaeth a arweiniodd at wireddu’r prosiect hwn. Mae’n dangos ymrwymiad Grŵp Cynefin i’n prosiectau adfywio a gwaith cymunedol.”

Bydd canolfan HWB Dinbych yn trefnu dyddiau agored ar 6 a 13 Awst i roi siawns i’r gymuned leol weld yr adeilad a’i gyfleusterau.

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch Ann Davies ar 0300 111 2122 neu dilynwch @HWB_Dinbych ar Twitter.


Yn ôl i'r rhestr