Tenant newydd Caffi Congl yw’r diweddaraf i ymuno â chanolfan fenter lwyddiannus Thursday 24 September 2015

Mae canolfan fenter lwyddiannus yng Ngwynedd wedi croesawu ei denant diweddaraf, gan ddod â'r nifer o swyddi lleol sy’n gysylltiedig â’r fenter dros y pedair blynedd ddiwethaf i 70 o bobl.


Tenant newydd Caffi Congl yw’r diweddaraf i ymuno â chanolfan fenter lwyddiannus

Mae Caffi Congl, a redir gan y rheolwraig Helen Mai Roberts, yn cyflogi staff newydd yng Nghanolfan Congl Meinciau ym Motwnnog, Pen Llŷn.

Y caffi, sydd wedi ail-agor yn ddiweddar, yw’r busnes diweddaraf i sefydlu yn y ganolfan fenter brysur, sydd â nifer cyfyngedig o ofod swyddfa ac unedau gweithdai o wahanol feintiau ar gael i fusnesau a thenantiaid newydd eraill.

Ymysg tenantiaid Congl Meinciau mae cwmni amgylcheddol, busnes twristiaeth gwyliau, gwasanaeth gofal yn y cartref a chwmni therapi. Mae trafodaethau hefyd yn parhau gyda mwy o denantiaid newydd sy’n awyddus i achub ar y cyfle i weithio yng nghanol Pen Llŷn.

Mae’r Ganolfan hefyd yn cynnwys ystafelloedd cyfarfod a hyfforddiant, cyfleusterau i weithio wrth ddesg yn ogystal â‘r caffi. Mae gan y ganolfan fynediad at fand eang cyflym iawn hefyd.

Yn ôl Dewi Llwyd Evans, Rheolwr Cynaladwyedd ac Adfywio Grŵp Cynefin: “Ers ei sefydlu mae Canolfan Congl Meinciau wedi bod yn lle gwych ar gyfer busnesau bach, unigolion neu i fusnesau sefydlu gan ddatblygu sgiliau, marchnadoedd a chynnyrch. Mae rhannu cyfleusterau yn ffordd wych i ddod ag unigolion o’r un anian at ei gilydd, unigolion sy’n awyddus i ddatblygu a ffynnu.

“Mae’r buddsoddiad cychwynnol yma yng nghalon Pen Llŷn wedi bod yn allweddol o ran cefnogi datblygiad economaidd, cyfleoedd cyflogaeth a chynaliadwyedd y gymuned. Ynghyd â‘r 12 o dai lleol a ddatblygwyd ar y safle, mae Canolfan Congl Meinciau yn fwrlwm o weithgarwch yn yr ardal wledig hon.

“Ers 2011, mae Congl Meinciau wedi ei chysylltu â 70 o swyddi lleol drwy’r gwahanol fentrau sy’n seiliedig yn y ganolfan. Mewn ardal sydd â phoblogaeth fechan, mae hwn yn ffigwr sylweddol.”

Mae’r paneli solar yn yr adeilad ecogyfeillgar wedi cynhyrchu 14,926 wat cilo o ynni yn ystod y pedair blynedd ddiwethaf, gan arbed 8.09 tunnell o garbon deuocsid. Mae cymwysterau amgylcheddol Canolfan Congl Meinciau yn atyniad gwych i unrhyw fusnes newydd sy’n awyddus i sefydlu yng nghanol Pen Llŷn.

Helen Mai Roberts o Sarn, Pen Llŷn yw’r ddiweddaraf i gymryd tenantiaeth yng Nghaffi Congl sydd wedi ei lleoli o fewn y Ganolfan. Wedi gadael y sector bwyd a diod flwyddyn yn gynharach, roedd Helen yn awyddus i fynd i’r afael â phrosiect newydd.

“Dwi wedi gweithio am flynyddoedd lawer yn y diwydiant bwyd a diod a phan welais bod tenantiaeth Caffi Congl ar gael, roedd yn gyfle gwych i sefydlu prosiect newydd. Mae cyfleoedd gwaith yn Llŷn yn brin iawn, felly pan ddaeth hwn i fyny, roedd yn brosiect y gallwn i weithio arno ar fy stepen drws fy hun.

“Rydym wedi cael dipyn o wythnosau prysur, ac wedi cael cefnogaeth leol wych. Mae pobl ifanc yn dod drwy’r drws am eu brecwast dros y penwythnos, gyda phobl leol a thenantiaid Congl Meinciau yn mwynhau te a choffi a chinio ysgafn yn ystod yr wythnos. Rydym newydd ddechrau cynnig cinio dydd Sul ar y fwydlen, sydd wedi plesio’r cwsmeriaid.

“Dwi’n ffodus o allu cynnig cyflogaeth i fy merch hefyd, ac mae hi wedi bod yn gaffaeliad mawr i’r Caffi. Yn fam i bedwar a nain i bedwar, mae Caffi Congl wedi cyrraedd ar yr amser iawn i mi, a dwi’n edrych ymlaen at gyflwyno syniadau newydd a ddylai sicrhau ein bod yn parhau gyda thymor yr hydref prysur,” eglura Helen.

Datblygwyd Canolfan Congl Meinciau mewn partneriaeth â Chymunedau’n Gyntaf Pen Llŷn, Llywodraeth Cymru, WEFO a Chyngor Gwynedd. Dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn rhentu swyddfa neu weithdy lle gysylltu â Grŵp Cynefin ar 0300 111 2122, www.grwpcynefin.org

Mae Caffi Congl ar agor rhwng 8:30 a 5:00 yn ystod yr wythnos a rhwng 9:00 a 04:00 dros y penwythnos. Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01758 77007.


Yn ôl i'r rhestr