Bron i £12,000 wedi ei rannu rhwng 54 o grwpiau cymunedol a sefydliadau gogledd Cymru Monday 11 February 2019

Mae'n bleser gan Grŵp Cynefin gyhoeddi bod bron i £12,000 wedi ei rannu rhwng 54 o grwpiau cymunedol a sefydliadau gogledd Cymru i ariannu amrywiaeth o brosiectau a gweithgareddau yn ystod 2018-2019.


Bron i £12,000 wedi ei rannu rhwng 54 o grwpiau cymunedol a sefydliadau gogledd Cymru

Mae’r gronfa gymunedol yn rhan o ymrwymiad Grŵp Cynefin i gefnogi cymunedau lle maent yn gweithio ynddi gan gynnig mwy na thai i bobl sy’n byw yng ngogledd Cymru a gogledd Powys.

Anogir grwpiau cymunedol, gwirfoddol a grwpiau tenant i ymgeisio am hyd at £500 i’w helpu i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl leol a’r amgylchedd y maent yn byw ynddi. Mae’r broses ymgeisio yn syml, felly os oes gennych syniad, yna cysylltwch â‘r tîm yn Grŵp Cynefin.

Gerddi cymunedol, Gwyliau, sesiynau lles, gwersylla teuluol, dyddiau cadwraeth, systemau sain, ardaloedd chwarae, buddsoddi mewn neuaddau pentref, prosiectau celfyddydol a gwyddonol, sesiynau cymorth cyntaf a digwyddiadau chwaraeon yw rhai o’r gweithgareddau y bydd cymunedau’n elwa ohonynt.

Mae’r ardaloedd yn cynnwys Porthmadog, Bethesda, Bangor Is y Coed, Llanrug, Bae Colwyn, Llanbedr Dyffryn Clwyd, Dyffryn Nantlle, Efailnewydd, Y Fflint, Wrecsam, Y Felinheli, Porth Amlwch, Llanegryn, Bangor, Dinbych, Llanuwchllyn a’r Rhyl i enwi ond rhai o’r ardaloedd lle mae cymunedau yn derbyn cefnogaeth ar gyfer gwahanol brosiectau a digwyddiadau.

Mae un cwpl o Langollen, Jan a Don Ware, sy’n gweithio fel gwirfoddolwyr mewn ystafell gyfeillgarwch ‘Outhouse Friendship Room’, Tŷ Allan wedi bod yn llwyddiannus ddwywaith yn eu cais am gefnogaeth gan Grŵp Cynefin.

“Rydyn ni’n gweithio a rheoli ystafell gyfeillgarwch yng nghanol tref Llangollen, lle rydyn ni’n cynnig lleoliad cynnes i bobl daro mewn iddi yn ystod y dydd, cael paned o de neu goffi, sy’n croesawu pobl o bob oed ddod i mewn, sgwrsio a rhannu unrhyw bryderon sydd ganddynt. Mae’n amgylchedd diogel a chynnes ar gyfer pobl leol, gyda rhai yn chwilio am gefnogaeth yn ystod cyfnod trafferthus yn eu bywydau.

“Mae’r bobl sy’n galw heibio yn amrywio o famau ifanc gyda phram, sydd am seibiant pum munud rhwng siopa yn y dref a chodi plentyn o’r ysgol; i bobl ifanc sy’n cael trafferth dod o hyd i waith; i bobl hŷn sy’n lladd amser cyn i’r bws gyrraedd a phobl sydd mewn angen mawr.

“Mae’n brosiect gwirfoddol, ond gallwn gyfeirio pobl ag anghenion mwy dwys i wahanol asiantaethau a sefydliadau. Rydym wedi trefnu partïon pen-blwydd i deuluoedd sy’n cael trafferthion; rydym wedi bwydo teulu sydd heb fwyd yn eu cypyrddau, ac mae’r Nadolig yn amser arbennig lle rydym yn agor ein drysau dros gyfnod yr ŵyl, a chynnig lluniaeth i bobl all fod ar eu pen eu hunain.

“Rydyn ni’n llwyr ddibynnol ar roddion, felly mae derbyn cefnogaeth gan Grŵp Cynefin wedi bod yn wych. Eleni, rydyn ni wedi llwyddo i brynu gwresogyddion newydd a byrddau llai sy’n fwy hylaw i ni addasu’r gofod pan fyddwn ni’n gwneud gweithgareddau celf a chrefft. Rydyn ni hefyd yn awyddus i ddatblygu ein sesiynau dysgu Cymraeg anffurfiol, gan fod gweithio’n ddwyieithog yn bwysig iawn i ni.”

Mae’r ystafell gyfeillgarwch ‘Outhouse Friendship Room’ Tŷ Allan yn Stryd y Castell yng nghornel y prif faes parcio yn Llangollen, ac mae oriau agor arferol y stafell yn 10 y bore hyd 4 y prynhawn, ddydd Llun, dydd Mawrth, dydd Mercher, dydd Gwener a dydd Sadwrn. “Rydyn ni wrth ein bodd bod cymaint o geisiadau yn dod i ni blwyddyn,” meddai Mair Edwards, Rheolwr Mentrau Cymunedol Grŵp Cynefin.

“Mae cymaint o bobl ledled gogledd Cymru a gogledd Powys yn gweithio’n galed o fewn eu cymunedau i gefnogi, gofalu a gwneud gwir wahaniaeth i fywydau pobl. Mae’r amrywiaeth o geisiadau rydyn ni wedi eu derbyn yn anhygoel.

“Mae pedwar cyfle o fewn y flwyddyn lle rydym yn derbyn ceisiadau gan bobl, ac yna mae ein panel grantiau, sy’n cynnwys tenantiaid Grŵp Cynefin, yn cyfarfod i drafod pob cais yn seiliedig ar nifer o feini prawf gwahanol.”

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â Grant Cymunedol Grŵp Cynefin, cysylltwch â‘r Tîm Mentrau Cymunedol ar 0300 111 2122 neu e-bostiwch mentraucymunedol@grwpcynefin.org. Mae mwy o wybodaeth hefyd ar gael yma.


Yn ôl i'r rhestr