Gwobr genedlaethol i ferch ifanc o Sir Ddinbych a fu’n ddigartref Monday 11 September 2017

Mae merch ifanc o Sir Ddinbych, sydd wedi trawsnewid ei bywyd gyda chymorth gan Gorwel, yn dathlu ennill gwobr genedlaethol mewn digwyddiad arbennig yng Nghaerdydd.


Gwobr genedlaethol i ferch ifanc o Sir Ddinbych a fu’n ddigartref

Chloe Thomas, 19, o Ddinbych, a enwyd yn Denant Ifanc y Flwyddyn yng Ngwobrau Cyfranogiad Tenantiaid Cymru 2017.

Mae’r ferch sy’n ei harddegau wedi gwyrdroi ei sefyllfa bersonol ac wedi setlo i mewn i gartref newydd ar ôl derbyn cefnogaeth i ail-adeiladu ei bywyd gan Gorwel yn Yr Hafod.

Mae’r Hafod yn brosiect tai â chymorth dros dro i bobl ifanc ddigartref yn Ninbych gaiff ei redeg gan ddarparwr cymorth mewnol Grŵp Cynefin, sef Gorwel. Mae wedi ei leoli ger Hwb Dinbych sy’n darparu cyfleoedd addysgol a chyflogaeth i bobl Sir Ddinbych.

Diolch i’r gefnogaeth dderbyniodd Chloe yn Yr Hafod a Hwb Dinbych, dysgodd Chloe sgiliau cyllidebu a choginio ac aeth ymlaen i gymhwyso mewn gofal anifeiliaid yn y coleg.

“Ces sioc fawr o glywed i mi ennill y wobr Tenant Ifanc y Flwyddyn,” meddai Chloe.

“Roedd pethau wedi bod yn anodd gartref, ac roedd llawer o straen teuluol ar yr aelwyd, felly yn 16 oed, cefais fy lleoli mewn prosiect tai â chymorth yn Sir y Fflint. Ond cysylltodd fy nhiwtor coleg yn Llaneurgain gyda’m gweithiwr Prosiect Ieuenctid, a phum wythnos yn ddiweddarach, cefais fy nghyfeirio at Yr Hafod.

“Roedd yn gam mawr ymlaen i mi’n bersonol - roeddwn nôl yn fy nhref leol, roeddwn yn agos at fy nhaid, sy’n byw yn Ninbych a ches y gefnogaeth i ddysgu nifer o sgiliau.

“Cefais wersi coginio gan ddysgu sut i baratoi prydau iach blasus. Cefais fy nghynghori sut i ymdrin ag arian yn wythnosol a rhoddwyd cefnogaeth i mi gan y prosiect Bus Stop, sy’n helpu pobl ifanc i ddeall mwy am faterion tai a chyfleoedd tenantiaeth.

“Rwyf bellach mewn gwell lle, ac rydw i wedi gorffen fy nghwrs coleg City & Guilds mewn Gofal Anifeiliaid. Rwy’n gwirfoddoli dwy noson yr wythnos yn yr Hwb, gan gynnig cefnogaeth i’r Gweithwyr Ieuenctid wrth iddynt ymdrin â’r bobl ifanc sy’n mynychu.

“Mae’n debyg bod hyn yn rhan o’r rheswm i mi ennill y wobr. Oherwydd fy mhrofiad i, gallai gynnig golwg ochr arall ar yr hyn sy’n gweithio i bobl ifanc sydd angen cymorth.

“Mae’n dda gallu rhoi rhywbeth yn ôl. Wrth i mi ennill mwy o brofiad o weithio gyda phobl ifanc, rwy’n gobeithio gallaf ddod o hyd i swydd yn gweithio yn y sector yma.”

Mae Chloe, yn y misoedd diwethaf, wedi datblygu cymeriad dychmygol o’r enw Fred, gwrtharwr, sy’n cynnig awgrymiadau a chyngor am faterion dydd i ddydd mewn ffordd ddoniol ac ysgafn. Crëwyd Fred fel rhan o brosiect tai â chymorth y bu Chloe’n ei fynychu gyda Tape, cynllun cymunedol cerddoriaeth a ffilm.

“Roedd rhaid defnyddio Fred yn fy araith wrth dderbyn y wobr,” meddai Chloe. “Mae o wedi bod yn allweddol wrth rannu fy meddyliau gyda sefydliadau sy’n ariannu cynlluniau tai â chymorth.”

Derbyniodd Yr Hafod a’i wasanaethau gydnabyddiaeth hefyd, gan ennill y wobr Cyfranogiad mewn Tai â Chymorth yn seremoni TPAS Cymru.

Mae prosiect tai â chymorth, Yr Hafod, yn cynnig gweithgareddau a chefnogaeth ar y safle ac yn y gymuned i chwech o bobl ifanc 16 i 25 oed

Mae’r Hafod yn eiddo i Grŵp Cynefin ac fe’i rheolir gan ddarparwr cefnogaeth mewnol y gymdeithas dai, Gorwel. Cyllidir y gwaith trwy dîm Cefnogi Pobl Cyngor Sir Ddinbych.

Dywedodd Catherine Owen o Dîm Atal Digartrefedd Sir Ddinbych: “Hoffwn longyfarch Chloe ar ei llwyddiant. Dyma enghraifft wych o berson ifanc yn Sir Ddinbych yn trawsnewid ei bywyd drwy gyrchu’r gefnogaeth gywir ar yr amser cywir.

“Mae hon yn stori o lwyddiant ac mi fydd profiadau Chloe, ynghyd â’i hyder a’i sgiliau newydd yn cynnig gobaith ac ysgogiad i bobl ifanc eraill i wireddu eu breuddwydion.”

Dywedodd Osian Elis Cydlynydd Atal Digartrefedd Gorwel: “Rydym wrth ein bodd bod Chloe a’r Hafod wedi cyrraedd adref gyda dwy wobr anhygoel.

“Mae nifer o bobl a sefydliadau yn gweithio gyda’i gilydd ar lawr gwlad i gynnig cefnogaeth i bobl ifanc anghenus, felly derbynnir gwobrau cenedlaethol fel rhain ar ran yr holl unigolion hynny.

“Hoffwn ddiolch i bawb sy’n gweithio mor galed yn cefnogi pobl ifanc ar draws gogledd Cymru.”


Yn ôl i'r rhestr