Prosiect cerddoriaeth yn pontio'r cenedlaethau wrth i blant bach a phobl hŷn uno i berfformio Monday 6 March 2017

Mae prosiect cerddoriaeth arloesol yn y gogledd ddaeth â phlant ifanc i fwynhau sesiynau cerddoriaeth gyda phobl hŷn yn eu 70au, 80au a'r 90au mewn cynllun gofal ychwanegol wedi bod yn llwyddiant ysgubol.


Prosiect cerddoriaeth yn pontio'r cenedlaethau wrth i blant bach a phobl hŷn uno i berfformio

Daeth 18 o bobl hŷn o gynllun gofal ychwanegol Awel y Coleg yn y Bala ynghyd â disgyblion Ysgol Bro Tryweryn, Frongoch, oedd yn amrywio o bedair i saith oed, i gymryd rhan mewn tair sesiwn cerddoriaeth a grëwyd yn arbennig ar eu cyfer. Nod y cynllun oedd mynd i’r afael ag unigrwydd gan ddefnyddio’r celfyddydau.

Pwrpas y prosiect tri mis dan arweiniad cerddorion proffesiynol o Ganolfan Gerdd William Mathias ac a gomisiynwyd i’r gwaith gan Gyngor Gwynedd oedd edrych ar daclo unigrwydd ymysg pobl hŷn sy’n byw mewn cymunedau gwledig yng Ngwynedd.

Cynhaliwyd sesiynau cyflwyno ar wahân yn yr ysgol ac yn Awel y Coleg ar ddechrau’r prosiect, cyn i’r ddwy genhedlaeth ddod ynghyd i rannu eu doniau cerddorol yng nghyfleuster gofal ychwanegol Grŵp Cynefin yn y Bala.

Treialwyd y prosiect ‘Atgofion ar Gân - Cysylltu Cenedlaethau’ trwy ddefnyddio dulliau amgen o gyrraedd a gweithio gyda phobl hŷn mewn ardaloedd gwledig Gwynedd; Y Bala a Gellilydan ger Blaenau Ffestiniog.

Yn ôl un o’r cyfranogwyr, Helen Margaret Roberts, 82 oed o’r Bala: “Rwyf wedi mwynhau’r sesiynau yn arw, gan ei fod yn uno fy nau ddiléit pennaf - canu a threulio amser gyda phlant.”

Yn ôl Mrs Roberts, y gyn athrawes ysgol gynradd a dreuliodd rhan o’i gyrfa yn addysgu plant bach yn Lerpwl: “Mae wedi bod yn chwa o awyr iach cael canu gyda’r plant, ac wedi dwyn i gof atgofion melys iawn o’m cyfnod yn addysgu plant cynradd.”

Yn ôl Siân Ellis, Uwch Swyddog Pobl Hŷn Grŵp Cynefin: “Yma yn Awel y Coleg, mae ein trigolion yn ffodus o gael ystafelloedd cymunedol, sy’n cynnwys bwyty ac ystafelloedd sy’n addas ar gyfer cynnal gweithgareddau ac ymlacio, yn ogystal â‘u fflatiau preifat a phersonol o fewn y lleoliad.

“Ond mae unigrwydd yn broblem go iawn i lawer o bobl hŷn yng ngogledd Cymru.

“Mae ymateb y plant a’r bobl hŷn yma yn Awel y Coleg dros yr wythnosau diwethaf wedi bod yn anhygoel. Mae wedi bod yn brosiect gwerth chweil, ac rydym yn llongyfarch Uned Celfyddydau Cymunedol Cyngor Gwynedd a Chanolfan Gerdd William Mathias ar eu cynllun arloesol o bontio’r cenedlaethau drwy’r celfyddydau.”

Dywedodd Meinir Llwyd Roberts, o Ganolfan Gerdd William Mathias: “Mae’r prosiect hwn wedi rhoi cyfle gwirioneddol i ni arbrofi gyda chynllun sy’n dod â chenhedlaeth hynaf ac ieuengaf ein cymunedau ynghyd trwy’r celfyddydau. Teimlwn bod y ddwy genhedlaeth wedi cyfoethogi bywydau ei gilydd a braf gweld y naill genhedlaeth yn dysgu oddi wrth y llall ac yn cyd-greu. Mae wedi bod yn brofiad gwerthfawr iawn i’n tiwtoriaid gydweithio efo’r plant a’r bobl hŷn”

Yn ystod y sesiwn olaf ar Fawrth 3, gwahoddwyd ffrindiau, teuluoedd a rhieni i fynychu Awel y Coleg lle’r oedd y trigolion a’r plant yn perfformio rhai o’r caneuon. Roeddent yn cynnwys rhai o’r hen ffefrynnau fel ‘Oes Gafr Eto?’ ‘Holi ac Ici’ a chân arbennig a gyfansoddwyd gan un o diwtoriaid William Mathias, Marie-Claire Howorth.

Dywedodd y Cynghorydd Mandy Williams-Davies, Aelod Cabinet y Celfyddydau yng Ngwynedd: “Fel Cyngor, roedden ni’n awyddus i ddatblygu cynllun newydd, dyfeisgar a chyffrous a fuasai’n cynnig dulliau amgen o gyrraedd a gweithio gyda phobl hŷn mewn ardaloedd gwledig.

“Rydyn ni’n falch iawn gyda’r hyn mae Canolfan Gerdd William Mathias wedi ei gynllunio sef “Atgofion ar Gân - Cysylltu Cenedlaethau” sy’n ceisio cyrraedd pobl hŷn sydd wedi eu hynysu mewn ardaloedd gwledig yng Ngwynedd.

“Mae’r prosiect peilot yma yn mynd i’r afael â’r her o gyrraedd ardaloedd gwledig ym mhle mae bylchau mewn darpariaeth gelfyddydol ynghyd â’r nod o ddarparu cyfleoedd i bobl hŷn. Dros y misoedd diwethaf maent wedi treialu’r cynllun yng nghymunedau Gellilydan a’r Bala a braf oedd gweld ffrwyth llafur y gwaith ar Fawrth y 3ydd.”


Yn ôl i'r rhestr