Gweinidog yn ymweld â chyfleuster cymunedol sy'n newid bywydau yn Sir Ddinbych Thursday 18 February 2016

Ymwelodd Gweinidog Llywodraeth Cymru, Ken Skates â phrosiect sy'n newid bywydau ac sy'n perfformio'n well na’r targed o gael pobl Sir Ddinbych yn ôl i fyd gwaith, diolch i gyllid gan y Gronfa Loteri Fawr.


Gweinidog yn ymweld â chyfleuster cymunedol sy'n newid bywydau yn Sir Ddinbych

Cyfarfu’r Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth unigolion sy’n chwilio am waith trwy gefnogaeth HWB Dinbych, datblygiad £2.2m a reolir gan gymdeithas dai, Grŵp Cynefin.

Ymunodd swyddogion o Gronfa Loteri Fawr Cymru, a gyfrannodd dros £420,000 o gyllid i’r prosiect, â Mr Skate ar yr ymweliad.

Un o brif amcanion yr HWB yw helpu pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) i ennill cymwysterau a mynediad i addysg bellach.

Mae’r HWB wedi perfformio’n llawer gwell na’r targed o helpu pobl ifanc i ennill cymwysterau newydd a mynediad dysgu pellach. Hyd yma, mae’r ganolfan wedi helpu pum gwaith y nifer o bobl ifanc na’r hyn a gynlluniwyd i gael mynediad i ddysgu pellach a sgiliau newydd.

Mae’r HWB hefyd wedi helpu 61 o bobl ifanc ddod o hyd i swyddi, ac mae ar y llwybr i gyflawni ei nôd erbyn diwedd 2016.

Mae HWB Dinbych yn darparu amrywiaeth o gyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant, gan gynnwys clwb ceiswyr swyddi gaiff ei gynnal gan grwpiau cymunedol Cymunedau’n Gyntaf Gogledd Sir Ddinbych, Cymunedau dros Waith a Phrosiect Ieuenctid Dinbych.

Fel rhan o’i ymweliad, cyfarfu Mr Skates ag aelodau o’r clwb swyddi sy’n cymryd rhan mewn sesiwn galw heibio yn yr HWB, lle gall mynychwyr dderbyn cymorth wrth greu CV, chwilio am swyddi ar-lein, ysgrifennu at ddarpar weithwyr a dysgu technegau cyfweliad.

Dywedodd y Dirprwy Weinidog: “Mae HWB Dinbych yn enghraifft wych o sut mae arian Loteri Fawr Cymru yn cael ei ddefnyddio i wella prosiectau cymunedol sy’n darparu budd go iawn i drigolion lleol.

“Mae lleihau nifer y bobl nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant yng Nghymru a sicrhau bod ein cymunedau mwyaf bregus yn cael eu cefnogi yn flaenoriaethau allweddol ar gyfer y llywodraeth hon. Felly roeddwn wrth fy modd cael ymweld â’r HWB i siarad â‘r rhai sy’n rhedeg y ganolfan a’r rhai sy’n defnyddio’r cyfleuster gan glywed sut mae’n eu cynorthwyo.”

Aed â Mr Skates ar daith o amgylch yr HWB i weld yr ystafell Technoleg Gwybodaeth, yr ystafell ar gyfer gweithgareddau cymunedol a’r pedair ystafell addysgu a ddefnyddir gan Goleg Llandrillo.

Yn ôl Ann Davies, rheolwraig HWB Dinbych: “Mae’r Clwb Swyddi wedi cyflawni canlyniadau gwych dros y 12 mis diwethaf gan helpu pobl i ddychwelyd i’r gwaith.

“Wedi’i leoli mewn ardal Cymunedau’n Gyntaf, mae’r HWB yn helpu i rymuso rhai o bobl fwyaf difreintiedig y gymuned, gan eu cynorthwyo i lunio eu dyfodol eu hunain.

“Mewn lleoliad canolog ar gyfer mentrau megis y clwb swyddi a sesiynau galw heibio a ymwelodd Mr Skates â nhw, mae HWB Dinbych yn gwneud camau breision wrth newid bywydau teuluoedd yn ardal Dinbych.

“Mae hefyd rhaglen lawn o gymwysterau sydd ar gael drwy Goleg Llandrillo yn helpu cyflogadwyedd trigolion â’r HWB, yn ogystal ag ystod o ddosbarthiadau a chyrsiau eraill sy’n agored i’r gymuned gyfan.”

Enillodd HWB Dinbych wobr Datblygiad Rhagorol y Flwyddyn 2015 yng Ngwobrau Tai Prydeinig, un o’r prif wobrau ar gyfer y sector tai yn y Deyrnas Gyfunol.

Mae’r Gronfa Loteri Fawr yn cefnogi dyheadau pobl sydd am wella bywyd yn eu cymunedau ar draws y Deyrnas Unedig. Mae’n gyfrifol am ddosbarthu 40% o’r arian a ddosberthir gan y Loteri Genedlaethol ac yn buddsoddi dros £650 miliwn bob blwyddyn mewn prosiectau, rhai bach a rhai mawr, at ddibenion iechyd, addysg, amgylcheddol ac elusennol.

Er mis Mehefin 2004 mae’r Gronfa wedi dyfarnu dros £6.5 biliwn i brosiectau sy’n gwneud gwahaniaeth i bobl a chymunedau mewn angen, o ymyrraeth blynyddoedd cynnar i ariannu teithiau coffáu ar gyfer cyn-filwyr yr Ail Ryfel Byd.

Ers i’r Loteri Genedlaethol ddechrau ym 1994, mae £33 biliwn wedi’i godi a mwy na 450,000 o grantiau wedi’u dyfarnu.

Am ragor o wybodaeth am HWB Dinbych, cysylltwch ag Ann Davies ar 0300 111 2122 neu dilynwch @HWB_Dinbych ar Twitter.


Yn ôl i'r rhestr