Marc yn gweithio gyda’r sêr ar set ffilm yn Eryri Thursday 4 January 2018

Yn ddiweddar, treuliodd un o denantiaid Grŵp Cynefin wythnos yn Eryri efo rhai o actorion gorau Cymru wrth ffilmio cyfres ddrama deledu genedlaethol newydd.


Marc yn gweithio gyda’r sêr ar set ffilm yn Eryri

Cafodd Marc Dairdeas, 52, o Flaenau Ffestiniog, Gwynedd y cyfle i weithio efo Ffilm Cymru fel rhan o’r cynllun Troed yn y Drws er mwyn ennill sgiliau gwerthfawr ar set ddrama newydd sydd wedi ei ffilmio yn Eryri. Caiff y gyfres, Craith ei darlledu ar S4C nos Sul, 7 Ionawr am 9 yr hwyr.

Craith, drama deledu gyffrous newydd, yw’r gyfres deledu Gymraeg a Saesneg ddiweddaraf i’w chreu gan wneuthurwyr y gyfres lwyddiannus Y Gwyll a Hinterland.

Cefnogodd Grŵp Cynefin brosiect Ffilm Cymru trwy roi’r cyfle i wyth o bobl ddi-waith o bob oed sy’n byw yng ngogledd Cymru y cyfle i gymryd rhan yn y fenter hon dros gyfnod o bythefnos, mewn partneriaeth â’r cwmni cynhyrchu o Cymreig, Severn Screen.

“Dwi wedi cael profiad anhygoel, diolch i gefnogaeth Grŵp Cynefin,” eglurodd Marc, a weithiodd fel Grip yn ystod ei brofiad ffilmio.

“Ron i’n ansicr ar y dechrau beth oedd natur y gwaith, ond ar ôl wythnos o hyfforddiant, ces fy rhoi yn rôl y Grip, lle’r oedd gofyn i mi gynnig cefnogaeth camera i’r person camera, gan weithio efo offer fel dolly a chraen. Fe weithiais yn agos â’r Cyfarwyddwr a’r adran drydanol.

“Pan ddaeth yr wythnos hyfforddiant i ben, sylweddolais pa mor bwysig oedd fy rôl wrth ffilmio’r gyfres. Ac roeddwn wrth fy modd ar ddiwedd yr wythnos o ffilmio yn Eryri, wrth i’r Cyfarwyddwr ddod atai i ysgwyd fy llaw a diolch i mi am fy nghymorth a’m gwaith. Mi fwynheais y profiad yn fawr, er bod yr oriau’n hir a’r gwaith yn gofyn am ganolbwyntio manwl.

“Roedd rhaid i ni arwyddo cytundeb cyfrinachedd cyn i’r ffilmio gychwyn felly allai ddim datgelu unrhyw fanylion am y ffilm! Yr unig beth allai ddweud ydi ein bod ni wedi treulio diwrnod cyfan yn ffilmio un olygfa gwffio ganol yr wythnos, ac wedi oriau ac oriau o waith caled, ces wybod y bydd yr olygfa gyfan ddim ond yn glip 40 eiliad yn y gyfres! Mae lefel y gwaith a’r sgil wrth ffilmio cyfres fel Craith yn anhygoel a heb gefnogaeth Grŵp Cynefin, fyddwn i fyth wedi cael y cyfle,” ychwanegodd Marc Dairdeas.

Yn ôl Mair Edwards, Rheolwr Mentrau Cymunedol Grŵp Cynefin: “Roedd hwn yn gyfle gwych i bobl ennill profiad gwerthfawr a tharo golwg ar yrfa bosib o fewn y diwydiannau creadigol. Dwi’n hynod falch bod Marc wedi cael cynnig dwy swydd yn dilyn ei gyfraniad i’r gwaith ffilmio yma. Mae’n profi bod cynnig cyfleoedd, cefnogaeth a chysylltiadau defnyddiol i bobl yn agor drysau.

“Mae Grŵp Cynefin yn falch o’i ymrwymiad i ddatblygu cymunedau cynaliadwy, creu cyfleoedd i bobl a chynnig mwy na thai i drigolion. Rydym yn edrych ymlaen at weld ffrwyth llafur yr wyth cyfranogwr pan gaiff y gyfres ei darlledu ar ein sgriniau teledu yn fuan iawn.” meddai Mair Edwards.

Cefnogir Troed yn y Drws gan Gronfa Partneriaeth Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig a Chronfa Sgiliau Ffilm Creative Skillset gyda chronfeydd Loteri Genedlaethol Film Forever Sefydliad Ffilm Prydain.


Yn ôl i'r rhestr