Jade yn hyrwyddo annibyniaeth yng ngwobrau Cymorth Cymru Thursday 9 January 2020

Mae merch a gynorthwyodd i arwain Cymru i’r trydydd safle mewn digwyddiad pêl-droed rhyngwladol wedi ennill anrhydedd bersonol ar ôl cyrraedd adref.


Jade yn hyrwyddo annibyniaeth yng ngwobrau Cymorth Cymru

Derbyniodd Jade Winder, 25, y Wobr Arddangos am Gyflawniad Personol yng Ngwobrau Hyrwyddo Annibyniaeth Cymorth Cymru.

Roedd Jade, sy’n byw yn Yr Hafod, llety gyda chefnogaeth yn Ninbych, a redir gan Gorwel, uned fusnes o fewn cymdeithas dai Grŵp Cynefin, yn rhan o dîm cenedlaethol Cymru a gymerodd ran yng Nghwpan y Byd Digartrefedd yng Nghaerdydd eleni.

Nawr yn eu 12fed blwyddyn, mae’r Gwobrau Hyrwyddo Annibyniaeth yn dathlu’r bobl a’r timau sy’n darparu cefnogaeth yng Nghymru, a’r gwaith sy’n cael ei wneud i helpu rhai o aelodau mwyaf bregus cymdeithas i gyflawni eu potensial a gwneud y mwyaf o’u hannibyniaeth.

Yng Nghwpan y Byd Digartrefedd eleni, gwelwyd 500 o chwaraewyr o 50 gwlad yn cymryd rhan mewn gemau 4 bob ochr, ac, fel gwesteiwyr, chwaraeodd Cymru yn y gêm agoriadol.

Derbyniodd Jade y Wobr Arddangos i gydnabod ei chynnydd a’r heriau y mae wedi eu goresgyn ar ei thaith tuag at annibyniaeth a gwella ei lles bersonol.

Dywedodd fod y wobr, a noddwyd gan Grŵp Cynefin / Gorwel, yn benllanw i flwyddyn bersonol ragorol.

“Roedd rhaid i mi wneud cais am y wobr, ond doeddwn i ddim yn disgwyl ei hennill o gwbl,” eglurodd.

“Roedd yn deimlad anhygoel ei dderbyn ac mae wedi bod yn flwyddyn wych i mi’n bersonol.

“Mae’r misoedd wedi gwibio heibio, a dwi wir yn teimlo mod i wedi cyflawni cymaint.”

Yn ôl Osian Elis, rheolwr cynorthwyol Gorwel: “Rydym yn falch iawn o weld Jade yn ennill y wobr hon ar ôl blwyddyn wych. Gwnaeth Cwpan y Byd Digartrefedd roi hwb iddi ddod allan o’i chragen ac mae hi wedi dod yn fodel rôl rhagorol i bobl ifanc.”

Dywedodd y Cynghorydd Bobby Feeley, prif aelod Cyngor Sir Dinbych dros Les ac Annibyniaeth: “Hoffwn longyfarch Jade ar ei llwyddiant ddiweddaraf gyda’r wobr hon ac am ei gwaith fel model rôl i bobl ifanc eraill. Mae Jade yn un o nifer o bobl yn Sir Ddinbych a gefnogir trwy ddod o hyd i gartrefi trwy gyllid Grant Cymorth Tai y Cyngor.”

Mae Gorwel yn darparu gwasanaethau i gynorthwyo unigolion a theuluoedd sy’n dioddef cam-drin domestig a’r rhai sydd mewn perygl o golli eu cartrefi, yn ogystal â gwaith i atal digartrefedd.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma


Yn ôl i'r rhestr