Tai â chefnogaeth arloesol Harlech yn gwneud gwahaniaeth i fywydau unigolion Monday 22 February 2016

Mae cynllun tai â chefnogaeth newydd yn Harlech yn gwneud gwahaniaeth i fywydau unigolion ag anableddau dysgu sy'n darganfod eu hannibyniaeth am y tro cyntaf erioed.


Tai â chefnogaeth arloesol Harlech yn gwneud gwahaniaeth i fywydau unigolion

Mae Pant yr Eithin, Harlech, cynllun tai â chefnogaeth newydd a ddatblygwyd gan Grŵp Cynefin ar hen safle cartref gofal, yn helpu tenantiaid fyw’n annibynnol gyda chefnogaeth hyd braich wrth law.

Datblygwyd chwe byngalo un ystafell wely, a adeiladwyd i ofynion ‘Cartrefi am Oes’ wedi eu haddasu’n arbennig ar gyfer oedolion ag anableddau dysgu.

Mae hwn yn ddatblygiad cyffrous arloesol sy’n rhoi’r cyfle i unigolion fyw yn eu cartrefi eu hunain ac i fod mor annibynnol â phosib.

Mae byngalo dwy ystafell wely ar gyfer dau denant sydd ag anghenion mwy cymhleth hefyd ar y safle, gyda staff yn bresennol 24 awr. Mae’r un staff hefyd yn gyfrifol am gynnig cymorth i drigolion y 6 byngalos sengl.

Nod y datblygiad yw:

  • darparu gofal a chefnogaeth briodol i bob unigolyn, a thrwy hynny feithrin diwylliant sy’n lleihau gor-ddibyniaeth
  • annog cyfleoedd i fod yn rhan o’r gymuned leol

Er mwyn hwyluso’r broses gefnogaeth, mae darpariaethau technoleg cynorthwyol wedi eu gosod yn y saith cartref newydd, sy’n galluogi unigolion i fyw mor annibynnol â phosib.

“Mae hwn yn gysyniad arloesol, ac rydym yn hynod falch o weld tenantiaid yn ymgartrefu’n dda yn eu cartrefi a gynlluniwyd yn arbennig ar eu cyfer. Rydym wrth ein bodd i fod ar flaen y gad wrth
ddatblygu’r cynllun yma’n Harlech,” eglura Walis George, Prif Weithredwr Grŵp Cynefin.

Yn cydweithio â Grŵp Cynefin ar y safle 13 eiddo y mae Cyngor Gwynedd, Hwylusydd Tai Gwledig Gwynedd a Chyngor Cymuned Harlech. Yn ychwanegol at y saith byngalo pwrpasol ar gyfer oedolion ag anableddau dysgu, mae hefyd chwe chartref fforddiadwy newydd ar gyfer teuluoedd lleol.

Yn ôl Kevin Griffiths o Wasanaeth Anableddau Dysgu Cyngor Gwynedd mae un o’r tenantiaid newydd 22 mlwydd oed wedi, yn y gorffennol, derbyn cefnogaeth ddwys, ond mae bellach wedi ymgartrefu yn Harlech gyda chynllun cymorth llawer llai dwys.

Meddai Kevin: “Mae’r denantiaeth newydd wedi grymuso’r tenant i gynyddu ei sgiliau byw’n annibynnol ac i’w alluogi i wneud ei benderfyniadau ei hun, gyda chymorth ‘hyd braich’ ar gael i gynghori pan yn berthnasol ac yn ôl yr angen.

“Mae gan y tenant gynllun cymorth gweithredol i gynnal ei denantiaeth a byw o fewn ei gymuned. Mae’r model cadarnhaol hwn yn Harlech yn cyflawni nodau ac amcanion y mae’r tenant wedi dyheu amdanynt ers blynyddoedd lawer. Mae hyn wedi caniatáu i’r tenant fod yn rhagweithiol ac wedi sicrhau fod ganddo ymdeimlad cadarnhaol o hunan gyflawniad.”

Dywedodd y Cynghorydd Caerwyn Roberts sy’n cynrychioli trigolion Harlech ar Gyngor Gwynedd: “Mae hwn yn fuddsoddiad gwych i Harlech ac mae wedi mynd i’r afael ag anghenion tai pobl ym Meirionnydd sydd ag anableddau dysgu ac sydd angen gwahanol fathau o gymorth. Mae hefyd yn gyfle gwych i bobl leol gael gafael ar dai fforddiadwy o safon uchel yn eu hardal wledig.”

Ychwanegodd Aelod Cabinet Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion yng Nghyngor Gwynedd, y Cynghorydd Gareth Roberts: “Rwy’n falch o weld bod tenantiaid yn setlo i’w cartrefi yn y datblygiad £1.5 miliwn ar y cyd â Grŵp Cynefin. Mae’r saith cartref a adeiladwyd yn bwrpasol ar gyfer oedolion ag anabledd dysgu yn rhan o fodel newydd o lety a fydd yn cwrdd ag anghenion a dyheadau tenantiaid, a hyrwyddo byw’n annibynnol.”

Ychwanegodd Walis George o Grŵp Cynefin: “Mae ail ddatblygu’r safle ym Mhant yr Eithin yn dangos ein hymrwymiad I gefnogi cymunedau gwledig ar draws Gogledd Cymru. Yn ogystal â chwrdd â chymorth anghenion tai a thai fforddiadwy lleol, bydd yr agwedd arbed ynni yn y tai yn helpu tenantiaid frwydro yn erbyn tlodi tanwydd, mater sy’n pery trafferthion mewn ardaloedd gwledig.

Ariannwyd y datblygiad drwy amrywiaeth o ffynhonellau gan gynnwys grant gan Lywodraeth Cymru, tir a ddarparwyd gan Gyngor Gwynedd, a chyllid preifat trwy Grŵp Cynefin.


Yn ôl i'r rhestr