Rhaglen cefnogi arloesol Tadau Gofalgar yn dychwelyd i Ynys Môn Tuesday 4 August 2015

Mae rhaglen wirfoddol arloesol sy'n helpu tadau ar Ynys Môn i ail-adeiladu perthynas gadarnhaol gyda'u plant wedi dychwelyd.


Bydd y rhaglen pedwar mis Tadau Gofalgar, a redir gan wasanaeth cymorth cam-drin domestig Ynys Môn Gorwel, yn dechrau ar ei drydydd cwrs ar 7 Medi.

Mae’r rhaglen wirfoddol wedi helpu nifer o dadau Ynys Môn ddechrau ar y dasg o wella’r berthynas sydd ganddynt gyda’u plant.

Mae sesiynau Tadau Gofalgar yn helpu’r cyfranogwyr i ddod yn ymwybodol o agweddau, credoau ac ymddygiad gadarnhaol, sy’n ffurfio perthnasau tad a phlentyn, gan gydnabod eu cyfrifoldeb am ymddygiad difrïol neu esgeulus, a datblygu eu hymwybyddiaeth bod plentyn yn ganolbwynt i’w perthynas.

Mae’r rhaglen wythnosol, a gynhelir yn Llangefni, yn helpu tadau adnabod ymddygiad tad-plentyn problemus a chynllunio ar gyfer perthynas adeiladol yn y dyfodol.

Mae ymchwil yn dangos bod ymgysylltu effeithiol gyda thadau yn cynyddu’r cyfraniad cadarnhaol y maent yn ei gael ar fywydau eu plant. Mae hyn yn ei dro yn arwain at amrywiaeth o fanteision emosiynol, corfforol a gwybyddol ar gyfer eu plant.

Yn ôl Paul Jones, arweinydd y rhaglen Tadau Gofalgar: “Mae Gorwel wedi cyflawni canlyniadau cadarnhaol i deuluoedd Ynys Môn drwy weithio’n uniongyrchol gyda thadau i sicrhau newid yn eu hymddygiad.

“Trwy gymryd rhan yn y rhaglen Tadau Gofalgar, mae tadau wedi dod yn ymwybodol o’r effaith negyddol y gall eu hymddygiad gael ar eu plant a’i partneriaid. Mae rhai tadau hefyd wedi myfyrio ar y cam-drin domestig y roedden nhw eu hunain yn dyst iddo fel plentyn, a sut mae’r profiad wedi effeithio arnynt heddiw.

“Wrth ddatblygu’r rhaglen, mae Gorwel wedi gweithio mewn partneriaeth ag asiantaethau lleol fel adrannau gwasanaethau cymdeithasol, iechyd a gofal ac adran addysg Cyngor Sir Ynys Môn er mwyn darparu agwedd gyfannol wrth weithio gyda phlant a theuluoedd.

“Mae hyn wedi darparu canlyniadau cadarnhaol i nifer o deuluoedd ar Ynys Môn. Mae’r gwaith wedi llwyddo i atal rhai plant rhag cael eu symud oddi wrth eu teuluoedd neu wedi gweithio tuag at gael gwared ar enwau’r plant oddi ar y Gofrestr Amddiffyn Plant.

“Os oes unrhyw un yn teimlo y gallent elwa ar gymorth i fod yn well tad ac i feithrin perthynas iach gyda’u plant a’u partner, yna rydym yn eu hannog i gysylltu â ni i drefnu apwyntiad i weld a ydyn nhw’n addas i fynychu’r sesiwn Tadau Gofalgar nesaf.”

Bydd pob ymgeisydd yn mynychu apwyntiad asesiad cychwynnol cyn penderfynu ar eu haddasrwydd ar gyfer y rhaglen.

Mae’r cynllun hwn yn un o nifer o fentrau a redir gan Gorwel, sy’n cael ei reoli gan gymdeithas dai Grŵp Cynefin.

Mae ‘Siop Un Alwad’ Gorwel yn Llangefni yn darparu gwybodaeth a gwasanaethau sy’n anelu at leihau cam-drin domestig. Mae prosiectau eraill a ddarperir gan Gorwel yn cynnwys lloches, Ymgynghorydd Annibynnol Trais Domestig, cymorth cymunedol a gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc.

Am ragor o wybodaeth am y rhaglen Tadau Gofalgar, gan gynnwys manylion am sut i gymryd rhan yn y rhaglen, cysylltwch â Gorwel ar 01248 750903.


Yn ôl i'r rhestr