“Dwi ddim yn credu y byddwn i mewn gwaith nawr oni bai am Grŵp Cynefin” Thursday 24 October 2019

Mae tenantiaid a’u teuluoedd yn nodi effaith gadarnhaol grantiau Grŵp Cynefin wrth eu cefnogi i fynd yn ôl i weithio.


“Dwi ddim yn credu y byddwn i mewn gwaith nawr oni bai am Grŵp Cynefin”

Mae’r grant Camau i Gyflogaeth yn helpu pobl all fod angen cymorth i dalu costau er mwyn cyrraedd byd gwaith neu gymorth i ddychwelyd at gyflogaeth. Dyfernir hyd at £300 i ymgeiswyr cymwys fel rhan o ymrwymiad Grŵp Cynefin fel sefydliad i ddarparu Mwy na Thai.

Derbyniodd Ceri Coleman, 47, y grant i ddatblygu ei sgiliau hyfforddi awyr agored trwy fynychu canolfan hwylio Plas Heli.

Meddai: “Dechreuodd y broses tua phum mlynedd yn ôl pan ymunais â Phlas Heli i wneud padl-fyrddio, caiacio a hwylio ac roedd y cwrs yn help mawr i fagu fy hyder.

“Mi ddes i’n fwy disgybledig a datblygodd popeth o hynny ymlaen. Mae hefyd wedi meithrin hunan-barch a hyder ynof fi’n hun, a dyna beth ddefnyddiais i adeiladu gwytnwch fy nghymeriad.

“Roeddwn i mewn cysylltiad â Grŵp Cynefin a dywedon nhw wrtha i am y grant oedd ar gael, gan fy annog i’w ddefnyddio – roedd hynny yn wych! Roeddwn i ar dân i wneud defnydd da ohono.”

Mae Ceri, o Drefor yng Ngwynedd, bellach yn gweithio rhan amser ym maes manwerthu a dywedodd fod y gefnogaeth a gafodd trwy’r grant Camau i Gyflogaeth wedi bod yn hanfodol.

Ychwanegodd: “Fe wnaeth y grant fy helpu i ddatblygu fy hyder a gwneud i mi deimlo fy mod i’n barod i fynd nôl i’r gwaith. Roedd mynd i Blas Heli yn rhoi’r cyfle i mi wneud pethau nad oeddwn i’n meddwl oedd yn bosib, ac mae wedi newid fy agwedd a’m cymeriad.

“Mae Grŵp Cynefin wedi bod o gymorth mawr i mi ac mae hynny’n wych. Mae’r profiad wedi bod yn anhygoel a dwi ddim yn credu y byddwn i mewn gwaith nawr oni bai am Grŵp Cynefin. Mae’r tîm wedi rhoi cefnogaeth gyson i mi ac wedi cadw mewn cysylltiad er bod gen i, erbyn hyn, swydd.”

Darllenodd Carrie Williams am y grant Camau i Gyflogaeth ar-lein a chysylltodd â Grŵp Cynefin i helpu ei merch Ella, 20, trwy’r broses i gefnogi ei ffotograffiaeth. Meddai Carrie: “Fe wnaethant gysylltu ag Ella i roi gwybod iddi y gallai’r grant ei helpu i brynu dillad ar gyfer cyfweliadau, deunydd busnes ac offer ffotograffiaeth.

“Mae hi wedi defnyddio’r arian i hysbysebu ei busnes ar gyfryngau cymdeithasol a sefydlu gwefan, ac yn gynharach eleni cafodd swydd ac mae’n gobeithio rhoi’r arian o’i swydd tuag at ei menter ffotograffiaeth.

“Mi wnaeth y grant ei helpu i brynu’r deunydd oedd eu hangen arni i symud y busnes yn ei flaen ac mae hi hefyd yn mwynhau ei swydd.”

Nododd Carrie yr effaith gadarnhaol gafodd y grant ar Ella gan ganmol Grŵp Cynefin am ei gefnogaeth.

Ychwanegodd: “Mae wedi bod yn wych, ac wedi ei helpu i gael gwybodaeth allan a gadael i bobl wybod bod y busnes ar gael. Roedd hi’n ei chael hi’n anodd iawn ar adegau ac roedd hi’n teimlo wedi ei llethu, felly roedd hi’n wych cael y gefnogaeth i gael pethau fel y dillad ar gyfer cyfweliadau.

“Mae wedi yn hwb i’w hyder wedi ei thrafferthion iechyd. Mae hi’n bendant yn llawer hapusach ac mae wedi bod yn hwb gwirioneddol iddi.

“Mae Grŵp Cynefin wedi bod yn dda iawn, gan gysylltu â hi yn rheolaidd, yn enwedig pan nad oedd Ella yn dda. Maen nhw wedi bod yn gefnogol iawn, ac rydw i wedi argymell eu gwasanaeth i bobl eraill.”

Dywedodd Ieuan Davies, swyddog cyflogaeth a hyfforddiant Grŵp Cynefin: “Mae Grŵp Cynefin yn cynnig mwy na thai i’n tenantiaid a byddwn yn annog unrhyw un sydd angen cymorth neu gefnogaeth i fynd yn ôl i’r gwaith i gysylltu â ni i weld sut allwn ni eich helpu.”


Yn ôl i'r rhestr