Y Gweinidog Tai yn mwynhau’r ardd, gyda menter gymdeithasol sy’n cefnogi pobl hŷn ledled Sir Ddinbych Mercher 30 Gorffennaf 2014

Mae’r Gweinidog Tai ac Adfywio yn Llywodraeth Cymru wedi ymweld ag un o drigolion Sir Ddinbych a gafodd help gan gynllun garddio menter gymdeithasol "Gerddi Gwyrdd".


Y Gweinidog Tai yn mwynhau’r ardd, gyda menter gymdeithasol sy’n cefnogi pobl hŷn ledled Sir Ddinbych

Daeth Ann Jones, AC Dyffryn Clwyd, a Carl Sargeant AC i ymweld â Edith, sy’n byw yn Rhuddlan, er mwyn gweld drostynt eu hunain y gwaith garddio a gafodd ei wneud gan Barry Ellis, sy’n gweithio i Wasanaeth Garddio a Thasgmon Gerddi Gwyrdd.

Sefydlwyd Gerddi Gwyrdd yn 2009 gan Gofal a Thrwsio Sir Ddinbych, sy’n cael ei redeg gan y gymdeithas dai, Grŵp Cynefin. Mae Gerddi Gwyrdd yn gofalu am waith garddio ar ran trigolion Sir Ddinbych na all gynnal a chadw eu gerddi eu hunain.

Gan fod ei iechyd yn dirywio, roedd gŵr Edith yn ei chael yn fwyfwy anodd gofalu am yr ardd yr oedd mor hoff ohoni. Wrth lwc, roedd Gerddi Gwyrdd ar gael i helpu.

Ers dwy flynedd, mae Barry yn ymweld â‘r cwpl bob pythefnos i gadw trefn ar eu gardd. Parhaodd i gadw’r ardd yn daclus ar ôl i gŵr Edith symud i gartref gofal lleol yr haf diwethaf.

Yn ogystal â chynnig cyfeillgarwch a chymorth i’r ddau, bu ymweliadau Barry hefyd yn fodd i’w galluogi i gael gwelliannau i’w cartref, gan gynnwys gosod coffr goriadau a ramp ar gyfer sgwter gŵr Edith.

Meddai Edith: “Mae Barry’n fwy na garddwr i ni, mae’n ffrind hefyd. Mae cael treulio amser yn yr ardd gyda Barry heb orfod gwneud yr holl waith caled yn gwneud cymaint o wahaniaeth!

“Yn ogystal â bod â ffrind y gallwn ddibynnu arno, rydym hefyd yn gwybod y gallwn alw ar Gofal a Thrwsio Sir Ddinbych os oes arnom angen rhywbeth.”

Mae llawer o drigolion oedrannus eraill hefyd, o bob cwr o Sir Ddinbych, wedi cael cymorth trwy Gofal a Thrwsio Sir Ddinbych yr un fath â Edith.

Fel rhan o’i ymweliad, siaradodd y Gweinidog â Barry a chynrychiolwyr o Grŵp Cynefin am Gerddi Gwyrdd, yn ogystal â helpu gydag ychydig o waith ysgafn yn yr ardd.

Meddai Carl Sargeant, y Gweinidog Tai ac Adfywio: “Roeddwn yn falch o gyfarfod â Edith heddiw a chlywed sut y mae Gerddi Gwyrdd trwy Gofal a Thrwsio Sir Ddinbych yn ei helpu i fyw’n hapus yn ei chartref.

“Mae’n amlwg bod Edith yn mwynhau ei gardd hyfryd ac wedi cael budd mawr drwy’r gwasanaeth hwn. Rwy’n falch iawn bod cyllid gan Lywodraeth Cymru wedi’i galluogi i gael y cymorth ychwanegol y mae arni ei angen er mwyn cadw ei gardd hyfryd yn daclus.”

Mae Gofal a Thrwsio Sir Ddinbych yn cynnig cyngor ac arweiniad i berchnogion tai a thenantiaid preifat yn Sir Ddinbych, gan eu helpu i aros yn annibynnol yn eu cartrefi eu hunain.

Mae’r cymorth sydd ar gael i bobl dros 60 oed yn cynnwys gwaith trwsio, gwelliannau a gwiriadau diogelwch cartref a chymorth gyda cheisiadau am grantiau a budd-daliadau.

Meddai Lynda Colwell, rheolwr Gofal a Thrwsio Sir Ddinbych: “Mae Gerddi Gwyrdd yn gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau pobl na fyddai fel arall yn gallu cynnal eu gerddi eu hunain a gwneud mân waith trwsio.

“Mae hefyd yn helpu Gofal a Thrwsio Sir Ddinbych i ddod i gysylltiad â phobl hŷn na fuasai wedi cysylltu â ni fel arall.

“Mae’n wych bod Gerddi Gwyrdd wedi cael effaith gadarnhaol ar fywyd Edith, a buasem yn falch iawn o glywed gan bobl eraill yn Sir Ddinbych a allai fanteisio ar y gwasanaeth.”

Dros y pum mlynedd diwethaf, mae Gerddi Gwyrdd wedi tyfu’n gyson gan wasanaethu nifer cynyddol o bobl. Sefydlwyd menter newydd hefyd y llynedd, o’r enw Planhigion Bryn Bella.

Mae’r gwasanaeth newydd yn gwerthu amrywiol blanhigion a blychau planhigion ac mae’n gweithio mewn partneriaeth â disgyblion sy’n astudio ar gyfer TGAU mewn Dylunio a Thechnoleg mewn ysgolion yn Sir Ddinbych. Mae’r disgyblion yn gwneud blychau planhigion fel rhan o’u gwaith cwrs ac maent yn cael budd o’u profiad gwaith gyda Gerddi Gwyrdd.

Meddai Walis George, Prif Weithredwr Grŵp Cynefin: “Roedd yn bleser siarad â Edith a chlywed yn uniongyrchol sut mae Gofal a Thrwsio Sir Ddinbych wedi cael effaith gadarnhaol ar ei bywyd.

“Mae Grŵp Cynefin yn darparu llawer mwy na thai cymdeithasol ac mae’r gwaith y mae Gerddi Gwyrdd yn ei gyflawni yn enghraifft ardderchog o’n hymrwymiad i gefnogi’r cymunedau lle rydym yn gweithio, o’r trigolion hŷn i’r myfyrwyr sy’n cyfrannu trwy waith Planhigion Bryn Bella.

“Hoffwn longyfarch pawb sy’n gysylltiedig â Gerddi Gwyrdd a Gofal a Thrwsio Sir Ddinbych am eu gwaith gwych yn y gymuned.”


Yn ôl i'r rhestr