Cymdeithas tai ar restr fer gwobrau tai cymdeithasol cenedlaethol Monday 25 June 2018

Mae cymdeithas dai gogledd Cymru yn dathlu’r nifer mwyaf erioed o enwebiadau mewn gwobrau tai cydnabyddedig cenedlaethol.


Cymdeithas tai ar restr fer gwobrau tai cymdeithasol cenedlaethol

Mae Grŵp Cynefin ar y rhestr fer mewn pedwar categori gwahanol yng ngwobrau 2018 Gwasanaeth Cynghori Cyfranogiad Tenantiaid (TPAS) Cymru.

Mae’r gwobrau, a sefydlwyd dros 20 mlynedd yn ôl, yn canolbwyntio ar rôl y tenantiaid wrth greu cymunedau tai cymdeithasol.

Mae gwaith Grŵp Cynefin ar y rhestr fer yn cynnwys cynlluniau sy’n helpu pobl ifanc i ddysgu sgiliau bywyd, pobl hŷn yn rhyngweithio â phlant, a phobl fu’n ddigartref yn adeiladu bywydau a gyrfaoedd newydd iddynt eu hunain.

Dewiswyd gwaith rhyng-genedlaethau’r gymdeithas dai ar gyfer rhestr fer partneriaeth cymunedol y flwyddyn.

Mae Grŵp Cynefin wedi trefnu nifer o ddigwyddiadau i annog rhyngweithio rhwng grwpiau oedran gwahanol, gan gynnwys diwrnod pobl hŷn ym mis Ebrill. Roedd plant ysgolion cynradd lleol a thenantiaid rhwng 55 a 98 oed yn cymryd rhan mewn digwyddiadau celf a chrefft a dawnsio gwerin gyda’i gilydd.

Mae rhaglen ‘Youth Shedz’ y gymdeithas ar restr fer categori ‘gweithredu cymunedol’ yn dilyn llwyddiant sefydlu’r cynllun i ddarparu lle diogel i bobl ifanc oedd yn agored i niwed, i feithrin hyder.

Mae’r prosiect, a awgrymwyd gan gyn-bobl ifanc ddigartref fu’n derbyn hyfforddiant gan Grŵp Cynefin, yn cefnogi oedolion ifanc sydd â phroblemau iechyd meddwl gyda gweithgareddau fel adnewyddu dodrefn a gwaith coed.

Mae tenant Grŵp Cynefin, Catherine Jones, wedi ei henwebu ar y rhestr fer fel tenant y flwyddyn ar ôl treulio 25 mlynedd yn denant gyda’r gymdeithas dai.

Yn dilyn brwydr saith mlynedd gydag iselder ysbryd, daeth Catherine yn aelod o nifer o grwpiau cymunedol gan ddod yn faer presennol tref Dinbych a’r rhiant sengl cyntaf benywaidd i ddal y rôl.

Ac mae Chloe Thomas hefyd wedi cyrraedd y rhestr fer fel tenant ifanc y flwyddyn, ar ôl dod yn denant wedi cymryd rhan mewn cynllun tai â chymorth, yn 16 oed.

Wedi derbyn cefnogaeth ac addysg datblygu sgiliau bywyd a ddarperir gan brosiect Gorwel, Grŵp Cynefin, mae Chloe bellach yn wirfoddolwraig yn Hwb Dinbych, canolfan a redir gan Grŵp Cynefin ac mae wedi cwblhau cwrs coleg mewn gofal anifeiliaid.

Cyhoeddir yr enillwyr mewn seremoni yng Nghaerdydd ar y 5 o Orffennaf.

Yn ôl Mair Edwards, Rheolwr Mentrau Cymunedol Grŵp Cynefin: “Mae’r ffaith bod gennym gynrychiolaeth mewn pedwar categori yn siarad cyfrolau am y gwaith sy’n digwydd y tu ôl i’r llenni; ein slogan ‘Mwy na thai’.

“Mae’n bwysig bod gan ein tenantiaid bob cyfle i fod yn hapus eu byd, a dyna pam rydyn ni’n rhoi’r pwyslais ar grwpiau cymunedol a phrosiectau fel bod pawb yn gallu cymryd rhan ynddynt.

“Dyw canlyniadau’r noson ddim yn bwysig, gall pawb sydd wedi eu henwebu fod yn falch o’r ffaith eu bod wedi helpu i wella bywydau pobl eraill a’i bywydau eu hunain.”

Mae Grŵp Cynefin yn darparu mwy na 4,800 o gartrefi rhent ac eiddo fforddiadwy i bobl ar draws gogledd Cymru a gogledd Powys.


Yn ôl i'r rhestr