Grŵp Cynefin yn ennill gwobr wrth fynd i'r afael ag unigrwydd mewn pobl hŷn Tuesday 10 July 2018

Mae Grŵp Cynefin wedi ennill gwobr, mewn cystadleuaeth oedd ar agor i gymdeithasau tai ledled Cymru, am ei waith arloesol yn mynd i'r afael ag unigrwydd mewn pobl hŷn.


Grŵp Cynefin yn ennill gwobr wrth fynd i'r afael ag unigrwydd mewn pobl hŷn

Hawliodd Grŵp Cynefin y wobr gyntaf yn y categori partneriaeth gymunedol yng ngwobrau Gwasanaeth Cynghori Cyfranogiad Tenantiaid Cymru (TPAS) am ei brosiectau rhyng-genedlaethau, sy’n dod â phobl ifanc a phobl hŷn at ei gilydd.

Mae’r gwobrau, a sefydlwyd dros 20 mlynedd yn ôl, yn canolbwyntio ar rôl tenantiaid wrth greu cymunedau tai cymdeithasol.

A death gwaith llwyddiannus Grŵp Cynefin i’r brig wrth i denantiaid ddweud eu bod yn hapusach, yn fwy hyderus ac yn llai unig ar ôl cymryd rhan yn y cynllun.

Helpodd prosiect cyntaf Grŵp Cynefin i drigolion o Awel y Coleg a disgyblion Ysgol Bro Tryweryn yn y Bala ddarganfod eu doniau cerddorol gyda sesiynau rhyngweithiol dan arweiniad cerddorion proffesiynol.

Yna, trefnodd Grŵp Cynefin bod disgyblion Ysgol Pen Barras yn Rhuthun yn ymweld â chartrefi lleol i ddarllen llyfrau, dawnsio, a gwneud celf a chrefft ochr yn ochr â‘r tenantiaid oedrannus.

Pontio’r cenedlaethau oedd thema diwrnod tenantiaid hŷn Grŵp Cynefin nôl ym mis Ebrill 2018 hefyd. Mynychodd plant o ysgolion cynradd Dewi Sant, Y Rhyl a Glan Morfa, Abergele y digwyddiad i gymryd rhan mewn gweithgareddau dawnsio gwerin, canu, celf a chrefft.

Cafodd Grŵp Cynefin hefyd lwyddiant yn y categori gweithredu cymunedol, gan fod ei brosiect ‘Youth Shedz’ Dinbych wedi dod yn ail am y gwaith maen nhw’n ei wneud yn cynorthwyo pobl ifanc bregus.

Enwyd Catherine Jones, tenant Grŵp Cynefin ers dros 25 mlynedd, yn ail yng nghategori tenant y flwyddyn, gyda Chloe Villis hefyd yn ennill yr ail wobr am denant ifanc y flwyddyn.

Yn ôl Mair Edwards, rheolwr mentrau cymunedol Grŵp Cynefin: “Mae ennill y wobr partneriaeth gymunedol, a chael cydnabyddiaeth yn y categorïau eraill yn golygu cymaint i bawb sy’n gysylltiedig â ni.

“Mae ein slogan ‘mwy na thai’ yn golygu ei bod hi’n bwysig i ni fod ein tenantiaid yn byw bywydau cymdeithasol cyflawn.

“Mae astudiaethau wedi dangos bod rhyngweithio â phobl ifanc yn gallu lleihau unigrwydd ac iselder yn yr henoed, ac mae ein tenantiaid yn dweud wrthym gymaint maen nhw’n mwynhau’r rhyngweithio a sut mae’n rhoi cyfle iddynt ddysgu sgiliau newydd gan y plant.

“Mae athrawon yr ysgol hefyd wedi gweld cyfathrebu’r plant yn gwella wrth eu gweld yn siarad â phobl na fyddant, efallai’n, cael y cyfle i ryngweithio â nhw’n arferol.”

Yn ôl Shan Lloyd Williams, Prif Weithredwr Grŵp Cynefin: “Rydym yn croesawu’r gydnabyddiaeth am y gwaith o gefnogi a hyrwyddo cyfranogiad tenantiaid ledled gwaith y gymdeithas. Trwy wneud hyn, mae digonedd o gyfleoedd trwy ystod eang o weithgareddau i denantiaid gynyddu hyder, sgiliau a’u galluogi i gyfrannu at ein gwaith.

“Bydd ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar 18 o Orffennaf 2018 yn dangos y math o waith a ddarperir gan ein Tîm Mentrau Cymunedol mewn partneriaeth â Dr Catrin Hedd Jones, Seicolegydd a Darlithydd o Brifysgol Bangor.”

Mae Grŵp Cynefin yn darparu mwy na 4,800 o gartrefi rhent ac eiddo fforddiadwy i bobl ar draws gogledd Cymru a gogledd Powys.


Yn ôl i'r rhestr