Ceffylau yn helpu cefnogi pobl yng ngogledd Cymru i wella a goroesi wedi cam-driniaeth ddomestig Tuesday 11 September 2018

Mae dioddefwyr cam-drin domestig yn Ynys Môn a Gwynedd yn adennill eu hyder a chael cefnogaeth i wella, diolch i gynllun arloesol sy'n defnyddio ceffylau.


Ceffylau yn helpu cefnogi pobl yng ngogledd Cymru i wella a  goroesi wedi cam-driniaeth ddomestig

Mae merched ifanc ac oedolion yn cael y dewis i weithio gyda cheffylau gan wasanaeth cefnogi, Gorwel, mewn partneriaeth â Sefydliad Therapi Ceffylau Cymru i’w helpu i wella wedi achosion o gam-drin.

Mae prosiect y Sefydliad, Goresgyn Rhwystrau (Overcoming Obstacles) yn helpu merched ifanc ac oedolion i gymryd rhan mewn ystwythder ceffyl a marchogaeth yn steil gorllewinol i helpu meithrin hyder a sgiliau cyfathrebu.

Ariennir elfen chwaraeon y cynllun gan gronfa ‘Levelling the Field’ Comic Relief, sy’n helpu merched i gymryd rhan mewn chwaraeon na fyddent fel arall yn gallu ei wneud.

Mae Gorwel, a redir gan Grŵp Cynefin, yn darparu cludiant am ddim i safleoedd y Sefydliad yn Ynys Môn a Gwynedd i ddefnyddwyr y rhaglen.

Yn ôl Gwyneth Williams, rheolwraig Gorwel: “Rydym yn falch o allu cynnig elfen gref o therapi i gefnogi plant a merched bregus sydd wedi dioddef o ganlyniad i gam-driniaeth ddomestig.

“Gall y gwaith gyda cheffylau gyfleu problemau mewn ffyrdd arbennig ac maen nhw’n anifeiliaid sy’n cyfathrebu’n dda gyda phobl. Maen nhw felly yn wych am helpu pobl sydd wedi bod trwy gyfnodau heriol yn eu bywydau.

“Mae’r therapi yn effeithiol iawn wrth adfer teuluoedd sydd wedi dioddef. Gall plant dreulio amser gyda cheffylau heb wario arian mawr ar wersi marchogaeth preifat.

“Rydyn ni hyd yn oed wedi cael rhai pobl yn datblygu i fod yn wirfoddolwyr yn y sesiynau Goresgyn Rhwystrau a chystadlu yng nghyngrair dydd Sadwrn ystwythder y ceffyl, Sefydliad Therapi Ceffylau Cymru.”

Mae’r Sefydliad hefyd yn rhedeg nifer o gyrsiau hyfforddi a gweithdai i ddysgu mwy am geffylau ac adeiladu hyder. I ddarganfod mwy, ewch i www.with.wales

Mae Gorwel yn cyflogi pobl sy’n gweithio ar gynlluniau gwahanol i gynorthwyo pobl ddigartref, dioddefwyr cam-drin domestig, a phobl dros 55 oed sydd angen help i barhau i fyw’n annibynnol, ar draws Gwynedd, Ynys Môn a Sir Ddinbych.

Daw tua 90 y cant o’i cyllid o raglen Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru, sy’n rhoi cymorth sy’n gysylltiedig â thai i helpu pobl fregus i fyw mor annibynnol â phosib.

Ewch i ‘Eich Cymuned’ i ddarllen mwy am Gorwel.


Yn ôl i'r rhestr