Cartrefi i’w gweld yn nyluniad gemydd ar gyfer Coron Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019 Tuesday 6 November 2018

Mae gemydd cyfoes o ogledd Cymru wedi derbyn cymeradwyaeth gan Fwrdd Gorsedd y Beirdd am ddyluniad Coron 2019 ar gyfer yr ŵyl yn Sir Conwy’r flwyddyn nesaf.


Cartrefi i’w gweld yn nyluniad gemydd ar gyfer Coron Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019

Fel noddwr mae Grŵp Cynefin wrth ei bodd bod cartrefi i’w gweld am y tro cyntaf ar ddyluniad y Goron.

“Fel sefydliad, rydym yn ymfalchïo ein bod yn cael chwarae rhan yn y brîff ar gyfer y dylunydd, Angela Evans o Gaernarfon wrth iddi gyflwyno ei chysyniad ar gyfer Coron 2019 yr Eisteddfod Genedlaethol,” esboniodd Shân Lloyd Williams, Prif Weithredwr Grŵp Cynefin.

Bydd tair elfen allweddol yn rhan o gynllun y Goron, gyda’r tair thema yn gysylltiedig ag egwyddorion cymdeithas dai Grŵp Cynefin, fel comisiynwyr Coron y flwyddyn nesaf.

“Ein prif egwyddor fel cymdeithas dai yw gallu cynnig cartrefi o safon yng nghymunedau gwledig gogledd Cymru. Ond fel sefydliad mae’n golygu mwy na gosod brics a morter yn unig.

“Gan fod cymaint o’n staff yn deillio o’r cymunedau yma yng ngogledd Cymru, maen nhw’n deall gwneuthuriad yr ardaloedd hyn, y cymunedau clos maen nhw’n eu gwasanaethu a phwysigrwydd diwylliant Cymru, yr iaith a’r hanes o fewn y cymunedau gwledig yma.

“Mae Grŵp Cynefin yn cynnig ‘mwy na thai’ i’n tenantiaid a’n perchnogion tai, ac rydym yn falch o fod yn arddangos elfennau o’r gwaith hynny yn y wobr genedlaethol bwysig hon,” esbonia Shân Lloyd Williams.

“Rydyn ni wrth ein boddau i ddeall y bydd tai yn ymddangos yn nyluniad y Goron, gan gysylltu’r cartrefi a grëwyd gan Grŵp Cynefin gydag un o brif wobrau ein gŵyl genedlaethol.

Bydd cerrig gemwaith hefyd i’w gweld ar y Goron i gyfleu disgleirdeb a ffyniant y cymunedau cynaliadwy y mae Grŵp Cynefin yn gweithio gyda nhw o fewn gogledd a chanolbarth Cymru.

A bydd y cyfan sy’n llewyrchu o fewn Sir Conwy’n cael ei gynrychioli yn y dyluniad gan ddŵr. Y dŵr sy’n rhedeg trwy aber Afon Conwy i’r môr, gyda llif yr afon i lawr y dyffryn, gan fwydo’r tir a’i phobl trwy ei rychwant o ffosydd a nentydd bychain.

Nawr, bod Angela Evans wedi cyflwyno ei chysyniad i Fwrdd yr Orsedd, bydd y dylunydd yn dechrau ar ei thasg, gan gyflawni breuddwyd oes o greu’r wobr hon.

Yn ôl Angela Evans: “Dwi wastad wedi gobeithio dylunio a chreu Coron yr Eisteddfod, felly dwi’n falch iawn o ennill y comisiwn yma.

“Fel gemydd mae fy ngwaith yn gallu bod yn fanwl a chywrain, felly byddaf yn defnyddio rhywfaint o’r elfennau hynny yn nyluniad y Goron.”

Mae’r Goron yn un o brif wobrau’r Eisteddfod Genedlaethol ac fe’i chyflwynir i enillydd un o’r ddwy brif gystadleuaeth farddoniaeth mewn seremoni arbennig ar lwyfan y pafiliwn yn ystod wythnos yr Eisteddfod.

Dewiswyd cysyniad Angela gan banel o denantiaid, staff ac aelodau o fwrdd Grŵp Cynefin yn dilyn ymgyrch gomisiynu i chwilio am ddylunydd. Yr wythnos hon, cymeradwyodd Bwrdd Gorsedd y Beirdd y cynllun.

Enillodd Angela radd mewn Dylunio Gemwaith a Gofannu Arian yn Ysgol Gelf a Dylunio, Prifysgol Loughborough yn 2004. Treuliodd 10 mlynedd fel Cadeirydd ‘Cywaith Gemwaith Gogledd Cymru’ ac mae hi’n aelod proffesiynol o’r Gymdeithas Gemyddion Cyfoes.

Lleolir gweithdy Angela yn ‘Siop iard’ Caernarfon, lle mae hi’n ei rhannu gyda dau artist arall. Agorodd y tri ail siop ym Mhwllheli dair blynedd yn ôl lle mae tri artist arall yn gweithio. Yn ogystal, mae Angela yn arwain cyrsiau creu gemwaith trwy gydol y flwyddyn.

Ychwanegodd Shân Lloyd Williams, Prif Weithredwr Grŵp Cynefin: “Fel cymdeithas dai yng Nghymru, rydym yn ymfalchïo ein bod yn chwarae rhan yn cyflwyno’r wobr genedlaethol hon i’r Eisteddfod yn Sir Conwy 2019.

“Rydym mewn cyswllt agos gydag Angela Evans, ac yn edrych ymlaen yn fawr iawn at weld ei chynllun yn datblygu dros y misoedd nesaf.”


Yn ôl i'r rhestr