Datblygiad pobl hŷn newydd Gwynedd yn dod â manteision economaidd Thursday 21 February 2019

Mae cynllun newydd ar gyfer pobl hŷn Gwynedd wedi rhoi profiad gwerthfawr o fewn y maes adeiladu i 12 prentis o ogledd Cymru ac wedi sicrhau bod 92% o'r gweithlu hefyd yn byw yn yr ardal.


Datblygiad pobl hŷn newydd Gwynedd yn dod â manteision economaidd

Mae Hafod y Gest, datblygiad £7.8 miliwn cymdeithas dai Grŵp Cynefin newydd agor ei ddrysau, gan ganiatáu i bobl hŷn yr ardal elwa o fyw’n annibynnol mewn amgylchedd cymunedol diogel gyda gwasanaethau gofal hyblyg hefyd ar gael.

Mae Hafod y Gest yn bartneriaeth rhwng Cyngor Gwynedd a Grŵp Cynefin a datblygwyd y cynllun gan Anwyl Construction. Mae wedi’i leoli yng nghanol tref a chymuned Porthmadog, ac wedi ei leoli’n agos at y siopau a chyfleusterau’r dref. Mae’r datblygiad yn cynnig gofod i 26 o fflatiau dwy stafell wely a 14 o fflatiau un stafell wely sy’n cynnwys ardaloedd cymunedol, megis stafell fwyta, lolfeydd, gerddi a stafelloedd gweithgaredd.

Roedd 85% o weithlu’r datblygiad yn byw o fewn 30 milltir i’r safle yng ngogledd orllewin Cymru gyda saith o’r prentisiaid hefyd yn teithio o fewn yr un ardal. Yn ychwanegol, gwariwyd 93% o nwyddau, gwasanaethau a gorbenion cytundeb Hafod y Gest gyda busnesau bach a chanolig yng Nghymru.

Fel prif gontractwr, trefnodd Anwyl Construction ddull recriwtio wedi ei dargedu’n benodol yng Ngwynedd a gogledd Cymru a phenodwyd cadwyn gyflenwi gref, prynu nwyddau a recriwtio gweithwyr dan hyfforddiant mor lleol â phosib. Roedd rhai o’r cyfleoedd hyfforddi yn cynnwys gwaith sgaffaldiau, dylunio a thechnegol, gwaith saer, gosod brics, peirianneg a thrydanol, plymio, cladin, logisteg a phrentisiaethau gosod waliau sych. Yn ôl Carina Roberts, cyfarwyddwr gwasanaethau cymunedol Grŵp Cynefin: “Rhoi’r cyfle i bobl leol elwa ar ein prosiectau adeiladu, yw un o’n gwerthoedd craidd, fel sefydliad.

“Roedd ffyniant economaidd yn ogystal â manteision hyfforddi a chymunedol yn chwarae rhan allweddol yn natblygiad Hafod y Gest, ac rydym yn ymfalchïo bod y prosiect wedi dwyn ffrwyth ym Mhorthmadog.”

Dywedodd Tom Anwyl, rheolwr gyfarwyddwr yr adran adeiladu yn Anwyl Construction: “Wedi bod ym Mhorthmadog am gyfnod sylweddol wrth ddatblygu Hafod y Gest, rydym wrth ein bodd ein bod wedi gallu cyfrannu mor gadarnhaol at y gymuned leol, at Wynedd a gogledd Cymru.

“Ar adegau, mae’r prosiect wedi bod yn un heriol o safbwynt adeiladu, ond mae’r ffordd y targedwyd gweithdrefnau caffael y prosiect wedi creu cynllun gwerth chweil, gyda chanlyniadau da i bobl leol a busnesau yng Nghymru.”

Yn ôl Shan Lloyd Williams, prif weithredwr Grŵp Cynefin: “Mae datblygu prosiect o’r maint hwn o fewn canol tref yn amlwg yn cael effaith ar y gymuned. Wrth i ni gyrraedd y garreg filltir bwysig hon, hoffwn fanteisio ar y cyfle i ddiolch i’r gymuned leol am eu cefnogaeth a’u hamynedd yn ystod y cyfnod datblygu. Dymunwn pob dymuniad da i drigolion Hafod y Gest wrth iddynt ymgartrefu yn eu lleoliad newydd.”

Dywedodd un o’r trigolion newydd, Mrs Penelope Drew, nad oedd wedi bod yn mwynhau’r iechyd gorau, yn ddiweddar: “Rwy’n edrych ymlaen at setlo i mewn a chael fy nghefn ataf. Cefais godwm gartref yn Nhremadog nôl ym mis Awst, a thorrais fy nghlun, felly mi dreuliais nifer o fisoedd yn Ysbyty Alltwen.

“Rydw i wedi bod yn ymdopi mewn cartref preswyl yng Nghriceth ers hynny, ond rydw i’n gwella rwan ac yn barod i ymgartrefu’n ôl i nghartref fy hun eto. “Mae’r teulu wedi bod yn brysur yn cael y fflat yn barod i mi, yn gosod llenni, yn trefnu fy ngwely ac yn cario fy mhethau i’r fflat newydd yn Hafod y Gest. Mae’n debyg i westy hardd, ac rwy’n edrych ymlaen at setlo i mewn yn iawn yma. Mae pawb wedi bod yn hynod o garedig.”

Yn ôl y Cynghorydd Gareth Roberts, aelod cabinet Cyngor Gwynedd dros ofal: “Rydym yn dathlu’r ffaith bod trigolion yn ymgartrefu yn eu cartrefi newydd o fewn y cynllun gofal newydd sbon. Mae’n caniatáu i bobl hyn o’r cyffiniau elwa ar ffordd o fyw annibynnol mewn cymuned ddiogel.

“Rydym wrth ein bodd bod y cyfnod adeiladu wedi sicrhau bod gweithlu Gwynedd yn elwa, bod ffyniant i’r economi leol ac wedi sicrhau bod pobl ifanc wedi cael cyfleoedd hyfforddiant a phrentisiaeth gwerthfawr.”


Yn ôl i'r rhestr