Grŵp Cynefin yn dangos arweiniad yn y sector dai yng Nghymru trwy ddefnyddio coed o Gymru Thursday 21 June 2018

Mae Grŵp Cynefin yn dangos arweiniad yn y sector dai yng Nghymru wrth ddatblygu cadwyni cyflenwi lleol trwy sicrhau’r defnydd o bren o Gymru ar gyfer datblygiad tai newydd.


Grŵp Cynefin yn dangos arweiniad yn y sector dai yng Nghymru trwy ddefnyddio coed o Gymru

Fel darparwr tai cymdeithasol blaengar mae Grŵp Cynefin wedi comisiynu mai pren Cymreig gaiff ei ddefnyddio mewn cynllun o 24 o fflatiau sydd bellach yn cael eu hadeiladu yng nghanol tref Bwcle.

A bydd trigolion y fflatiau newydd hefyd yn elwa wrth weld gostyngiad sylweddol mewn costau ynni, diolch i gynllunio manwl Grŵp Cynefin trwy wneud y gorau o effeithlonrwydd ynni yn y cartrefi.

Ymwelodd y Gweinidog Amgylchedd, Hannah Blythyn AC â’r safle, sydd wedi ei leoli yn ei hetholaeth.

Wedi eu hadeiladu ar safle hen Ganolfan Feddygol Bwcle, bydd yr adeilad ffrâm bren deulawr gwerth £ 2.2m yn cynnwys 14 o fflatiau dwy loft a deg o fflatiau un llofft. Bydd y datblygiad, mewn partneriaeth â Chyngor Sir y Fflint, yn cynnwys paneli ffoto-foltig (PV) ar ran o’r to, gan helpu i leihau costau ar gyfer yr holl eiddo gaiff ei redeg ar drydan.

Daw’r pren o goed bytholwyrdd Sitka a geir o goedwigoedd o amgylch melin goed yn Pontnewydd ar Wy ger Llandrindod ym Mhowys. Mae’r fframiau’n cael eu cynhyrchu yn y Bala ac fe’u cyflenwir mewn llwythi bychain ar gyfer eu gosod ar y safle.

Gyda stoc gyfredol o 4,800 o eiddo ledled gogledd Cymru a gogledd Powys, mae gan Grŵp Cynefin gyfanswm o £25m o eiddo newydd ar y gweill – y nifer mwyaf erioed yn ei hanes.

Yn ôl Gweinidog Llywodraeth Cymrou dros yr Amgylchedd: “Mae cynnyrch pren yn bwysig i’n heconomi a’n hôl troed carbon, felly rwyf bob amser yn falch o weld coed Cymru yn cael ei defnyddio mewn datblygiadau.

“Cyn hir, byddaf yn lansio ein Strategaeth Coetir newydd, ein gweledigaeth i’r 50 mlynedd nesaf ar gyfer rheolaeth weithredol a chynaliadwy ein coetiroedd yng Nghymru.”

Yn ôl Dylan Roberts, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Adfywio Grŵp Cynefin: “Mae gan Gymru erwau ac erwau o goed. Rydym am wneud ein rhan i helpu’r sector coedwigaeth i dyfu, fel y gallai fod yn hyfyw i ffermwyr dyfu mwy o goed - a chreu swyddi gwledig.

“Mae Grŵp Cynefin bob amser wedi bod yn gefnogol i ddefnyddio’r gadwyn gyflenwi leol ble bynnag rydym yn datblygu safle newydd. Enillodd Williams Homes y tendr i fod yn gontractwr, ac rydym yn falch bod Wrecsam Paving ymysg yr is-gontractwyr lleol yn y gwaith.

“Budd arall o adeiladu ffrâm bren gan ddefnyddio modiwlau a gynhyrchir oddi ar y safle yw, yn wahanol i frics a mortar, does dim rhaid i’r gwaith adeiladu stopio pan fydd hi’n rhewi neu’n bwrw glaw neu eira’n drwm. Felly mae hefyd yn lleihau oedi ar ddatblygiadau.”

Dywedodd Rheolwr-Gyfarwyddwr Williams Homes, Owain Williams, fod ei gwmni yn cyflogi ar gyfartaledd, 30 o weithwyr ar y safle ar unrhyw adeg. Ychwanegodd: “Rydym yn gwmni teuluol sy’n angerddol am adeiladu carbon isel. Rydyn ni’n hoffi gweithio gyda Grŵp Cynefin oherwydd ei fod yn landlord cymdeithasol cofrestredig blaengar. “

Mae Grŵp Cynefin yn aelod sylfaen o Woodknowledge Wales, (WKW), sy’n ceisio cynyddu’r galw am bren cynhenid, gan hybu cyflogaeth wledig ac annog ehangu coedwigoedd ar dir amaethyddol ymylol.

Dywedodd Prif Weithredwr WKW, Gary Newman: “Mae 82 y cant o dai newydd yn yr Alban wedi eu seilio ar ffrâm bren. Yng Nghymru, 30 y cant yw’r ffigwr.

“Gallwn gynyddu’r ffigwr adeiladu hwnnw yn sylweddol trwy ddefnyddio coed o Gymru, creu swyddi gwledig a fyddai hefyd yn arwain at gartrefi sydd â pherfformiad ynni uwch, sydd yn ei dro yn cefnogi uchelgais Cymru i ddod yn economi carbon niwtral.

“Rwyf wrth fy modd bod Grŵp Cynefin yn dangos arweiniad trwy bennu pren Cymreig.”

Mae bwriad i’r datblygiad, sydd yn agos at leoliad siopa canol tref Bwcle ac gael ei gwblhau yng ngwanwyn 2019.


Yn ôl i'r rhestr