Cryfhau tîm tai Grŵp Cynefin Thursday 7 November 2019

Mae Grŵp Cynefin sy’n gyfrifol am 4000 o dai ledled y gogledd yn cryfhau eu tîm o staff trwy benodi pedwar swyddog newydd o fewn yr Adran Dai.


Cryfhau tîm tai Grŵp Cynefin

Mae’r pedwar wedi dechrau ar eu swyddi dros y misoedd diwethaf, ac yn prysur ddod i adnabod, trafod ac ymweld â thenantiaid yn eu hardaloedd.

Daw Meleri Williams, 26 o’r Bala yng Ngwynedd; Awel Morris, 38 sy’n wreiddiol o Bowys, ac mae Catrin Lois Roberts, 32 yn wreiddiol o Drawsfynydd. Pedwerydd swyddog newydd y gymdeithas yw Rhys Edwards, 31 oed o’r Bala. Mae Awel, Catrin a Rhys wedi eu penodi yn Swyddogion Tai tra bod Meleri yn Swyddog Lles i’r gymdeithas.

Mae cefndir y pedwar yn gwbl amrywiol, ond dywed y pedwar bod y gallu i weithio i sefydliad sydd ag enw da fel cyflogwr teg i’r 246 o staff yn Grŵp Cynefin, wedi bod yn bwysig iddynt.

“Ro’n i’n hollol ymwybodol bod gan Grŵp Cynefin enw da yn lleol, bod tîm da yn gweithio i’r sefydliad a bod telerau cyflogaeth a gwaith yn dda. Roedd hi hefyd yn bwysig i mi allu gweithio yn lleol trwy gyfrwng y Gymraeg,” meddai Catrin Lois Roberts sy’n byw gyda’i theulu ifanc yn Frongoch, ger Y Bala.

“Fel mam i dri phlentyn bach, roedd y cyfle i allu gweithio yn rhan amser yn bwysig iawn hefyd fel bod gen i falans da rhwng bywyd teuluol a bywyd proffesiynol. “Dwi’n mwynhau’r gwaith yn arw, dwi’n dod i adnabod y tenantiaid a’r ardal dwi’n gweithio ynddi, ac mae’r gallu i fod wrth law i gynnig cyngor neu arweiniad i bobl sy’n wynebu trafferthion neu broblemau yn gwneud y gwaith yn werth chweil.

Cefndir mewn llywodraeth leol oedd gan Catrin, tra bod Meleri Williams wedi graddio mewn seicoleg o Brifysgol Bangor cyn dechrau ar ei swydd fel Seicolegydd Cynorthwyol i blant a phobl ifanc yn ardal Wrecsam.

“Roedd hi’n amser am newid ac roeddwn i’n awyddus i weithio yn nes at adref a hynny trwy gyfrwng y Gymraeg. Does dim un diwrnod yr un fath yma,” eglura Meleri sy’n gweithio fel Swyddog Lles yn cefnogi tenantiaid sydd angen cymorth gyda’i hincwm neu ddiogelu ei budd-daliadau lles.

“Dwi’n treulio hanner fy amser yn y swyddfa a hanner fy amser allan yn ymweld â thenantiaid yn eu cartrefi. Mae rhai yn cael trafferthion gyda’i budd-daliadau, rhai yn anhwylus ei iechyd ag eraill ag anableddau sy’n gwneud bywyd yn anodd.

“Dwi’n gallu cynnig cefnogaeth ymarferol iddynt gyda gwaith papur, tynnu asiantaethau eraill i mewn i wella ansawdd bywyd unigolion a’i rhoi ar ben ffordd i herio unrhyw anghysonderau mewn cefnogaeth gan yr Adran Waith a Phensiynau.”

Doedd Grŵp Cynefin ddim yn ddieithr i Awel Morris, sydd wedi gweithio i’r gymdeithas dai ers dwy flynedd.

“Gweithio fel Swyddog Cyfathrebu oeddwn i a gwelais y cyfle i ddatblygu fy sgiliau a symud i’r Adran Dai. Dwi’n mwynhau bod yng nghanol pobl, yn sgwrsio efo tenantiaid, yn cynnig cefnogaeth iddynt ac yn teithio amgylch yr ardal yn ymweld â thenantiaid yn eu cartrefi sydd angen cymorth ychwanegol.

“Pobl yw fy niléit i, ac mae’r swydd yma’n ddelfrydol gan mod i yng nghanol pobl yn y gwaith o ddydd i ddydd. Mae’n swydd rhan amser sy’n rhoi’r balans gorau i mi o weithio, ennill cyflog a threulio amser gyda’r teulu.”

Rhys Edwards
Rhys Edwards

Newid trywydd gyrfa y mae Rhys Edwards wedi ei wneud, gan ymuno â Grŵp Cynefin wedi cyfnod fel heddwas. “Barod am her newydd oeddwn i, ac mi welais y swydd yn cael ei hysbysebu ar y we. Wedi cyfnod fel heddwas, a’r newyddion bod plentyn bach ar y ffordd, roedd hi’n amser newid trywydd gyrfa fel bod modd gweithio oriau mwy hyblyg o amgylch y teulu bach.

“Dwi’n gweithio yn ardal Conwy a rhan o Ddinbych, a dwi hefyd yn gyfrifol am denantiaid hŷn Dinbych. Dwi’n mwynhau’r gwaith yn arw, does dim dau ddiwrnod yr un fath. Mae awyrgylch glos deuluol yn Grŵp Cynefin. Mae’r croeso wedi bod yn wresog iawn ac mae hynny’n glod i bawb sy’n gweithio yma.”

Yn ôl Shan Lloyd Williams, Prif Weithredwr Grŵp Cynefin: “Asgwrn cefn bob sefydliad da ydi ei staff. Rydyn ni’n ymfalchïo yn y ffaith bod gennym dîm ymroddgar, talentog o staff, sy’n anelu’n uchel ac yn cyrraedd safonau. Rydym yn falch o groesawu’r swyddogion newydd ac yn dymuno’r gorau iddynt yn eu swyddi.

“Egwyddor sylfaenol Grŵp Cynefin yn cynnig mwy na thai, a’m cydweithwyr proffesiynol yw’r rhai sy’n gyrru’r gwaith yma yn ei flaen. Diolch o galon i chi am eich gwaith caled a chyson yn cefnogi pobl a chymunedau yn eich gwaith o gartrefu pobl.”

Am wybodaeth bellach ynglyn a swyddi o fewn Grŵp Cynefin, cliciwch yma


Yn ôl i'r rhestr