Gwirfoddolwyr Grŵp Cynefin yn ennill dwy wobr gymunedol Monday 18 March 2019

Mae maer Dinbych, y Cynghorydd Catherine Jones, ac ieuenctid Dinbych, Denbigh Youth Shedz, grŵp sy'n cefnogi pobl ifanc sydd wedi bod yn ddigartref, ill dau wedi ennill Gwobr Uchel Siryf Clwyd.


Gwirfoddolwyr Grŵp Cynefin yn ennill dwy wobr gymunedol

Cyflwynir yr anrhydeddau rhain yn flynyddol i bobl leol sydd wedi gwneud cyfraniadau arbennig i gymunedau yng ngogledd ddwyrain Cymru.

Ac mae enillwyr Dinbych eleni yn gweithio’n agos gyda Grŵp Cynefin ar nifer o gynlluniau elusennol dielw.

Enillodd Catherine, un o denantiaid y gymdeithas dai sydd wedi brwydro yn erbyn salwch hir dymor i ddal swydd maer y dref, y wobr gwirfoddolwraig unigol.

Mae hi’n ymwneud yn helaeth â nifer o sefydliadau lleol gan gynnwys Carnifal Dinbych, Grŵp Digwyddiadau Dinbych, a phwyllgor cwsmeriaid a chymunedau Grŵp Cynefin.

Mae’r arweinydd sy’n adnabyddus yn lleol hefyd wedi sefydlu ‘Teulu Dinbych’, grŵp codi arian i gefnogi pobl sy’n byw ar eu pennau eu hunain yn Ninbych, ac mae’n ymweld â chartrefi nyrsio ar Noswyl Nadolig i sicrhau y gall preswylwyr sydd heb deuluoedd ymuno yn nathliadau’r ŵyl.

Enillodd Denbigh Youth Shedz, a sefydlwyd gan bobl ifanc sy’n gweithio gyda gwasanaeth cefnogi Grŵp Cynefin, Gorwel, wobr yr Uchel Siryf i sefydliadau gwirfoddol.

Dechreuodd y prosiect, sy’n ceisio helpu pobl ifanc fregus i fagu hyder a dysgu sgiliau bywyd, yn Ninbych yn 2017, ac ers hynny mae mwy o Shedz wedi agor ym Mae Colwyn, Abergele a Bae Cinmel.

Mae’r aelodau, y’i gelwir yn ‘Shedderz’, yn arwain ar bob penderfyniad am ddatblygiad y cynllun, ac yn cymryd rhan mewn gweithgareddau gan gynnwys gwaith coed ac adfer dodrefn.

Maent hefyd wedi ymweld ag ysgolion uwchradd lleol i siarad am sut mae addysg wedi helpu i wella eu bywydau er gwell.

Wedi’r cyhoeddiad yn seremoni’r Uchel Siryf ym Mhrifysgol Glyndŵr, dywedodd y ddau enillydd eu bod yn falch o roi rhywbeth yn ôl i’w cymunedau lleol.

Yn ôl Catherine: “Mae unrhyw wobr yn anrhydedd, a dwi’n ddiolchgar o dderbyn y wobr ar ran y grwpiau niferus dwi’n gweithio â nhw i helpu i ddod â phobl Dinbych at ei gilydd.

“Un o’m prif ffocws yw plant a’u haddysg. Dwi’n treulio amser mewn ysgolion cynradd lleol yn fy rôl fel maeres, a dwi’n mwynhau dweud wrthynt y gallent hwythau anelu’n uchel a bod yn faer un diwrnod.

“Mae Dinbych yn gymuned wych, ac mae bod yn gynghorydd ac yn wirfoddolwraig yn rhoi’r cyfle i mi helpu pobl, a chredaf y dylai bob un ohonom mewn cymdeithas anelu at helpu eraill.”

Dywedodd Scott Jenkinson, cyd-sylfaenydd Youth Shedz: “Rydym wedi’n syfrdanu i ennill ein trydedd wobr, gyda’r tîm hefyd wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Tai y Deyrnas Gyfunol.

“Mae’n dyst i waith caled ein pobl ifanc, sydd wedi helpu Youth Shedz Dinbych i ddod yn sefydliad dielw go iawn.

“Mae derbyn cydnabyddiaeth gan yr Uchel Siryf yn adeiladu hyder ein haelodau ymhellach, ond heb ein partneriaid, sy’n cynnwys Grŵp Cynefin, ni fyddai unrhyw un o’n cyflawniadau fel grŵp wedi bod yn bosibl.”

Yn ôl Mair Edwards, rheolwr mentrau cymunedol Grŵp Cynefin: “Mae’r gwahaniaeth mae cyfraniadau y Cynghorydd Catherine Jones a Youth Shedz Dinbych yn ei roi i’r dref yn amhrisiadwy.

“Rydym yn falch o fod yn gysylltiedig â‘r gwirfoddolwyr sydd wedi derbyn cydnabyddiaeth am eu gwaith, ac rydym yn edrych ymlaen at barhau i weithio’n agos gyda nhw i helpu i wella bywydau ein tenantiaid.”

Ychwanegodd Shan Lloyd Williams, prif weithredwr Grŵp Cynefin: “’Mwy na thai’ yw arwyddair Grŵp Cynefin ac mae gwirfoddolwyr yn chwarae rôl hanfodol wrth gyflawni hynny.

“Fel sefydliad rydym yn ymdrechu i sicrhau bod ein preswylwyr yn byw bywydau hapus a bodlon, ac rydym yn falch o barhau i weithio ar gynlluniau ysbrydoledig gyda’r Cynghorydd Catherine Jones ac Youth Shedz Dinbych.”


Yn ôl i'r rhestr