Grŵp Cynefin yn enwi prif weithredwr newydd Tuesday 30 January 2018

Cyn-glerc banc a ddatblygodd ei gyrfa wedi iddi newid llwybr oherwydd ei bod am weithio gyda phobl a helpu i wella bywydau unigolion yw prif weithredwr nesaf Grŵp Cynefin.


Grŵp Cynefin yn enwi prif weithredwr newydd

Mae cyn bennaeth Gwasanaethau Tai Cyngor Sir Ynys Môn, Shan Lloyd Williams, yn cymryd yr awenau gyda chymdeithas dai elusennol gogledd Cymru ddiwedd mis Ionawr.

Bydd Shan yn cymryd yr arweinyddiaeth gan Walis George, pennaeth uchel ei barch o fewn y sector dai wrth iddo ymddeol wedi 25 mlynedd yn arwain ym maes tai yn y gogledd.

Mae Shan yn byw ym Mhen Llŷn ac yn dod â mwy na 20 mlynedd o brofiad yn y sector tai i’r brif swydd.

Wedi llwyddiant yn ei arholiadau Safon Uwch, dechreuodd ei gyrfa gyda Banc y Midland ym Mhwllheli a Chaernarfon, cyn dechrau gweithio yn Gofal Golwg Gwynedd fel eu uwch swyddog adsefydlu, gan ddysgu Braille, symudedd a sgiliau byw’n annibynnol eraill gan sefydlu gwasanaeth cwnsela yn Ysbyty Gwynedd i bobl sydd newydd gael diagnosis o golli golwg. Yna arweiniodd ddatblygiad gwasanaeth newydd ar gyfer pobl â nam ar eu golwg ledled Gwynedd a chanolfan adnoddau newydd ym Mangor.

Mae llwybr ei gyrfa hefyd wedi cynnwys sefydlu’r swyddfa gofrestredig gyntaf yng ngogledd Cymru ar gyfer Gofal a Thrwsio Cymru - gan weithio gydag awdurdodau lleol, cymdeithasau tai, bwrdd iechyd a’r trydydd sector i ddatblygu a monitro asiantaethau gwella cartrefi gofal a thrwsio ledled gogledd Cymru - yn adrodd i weision sifil yn Llywodraeth Cymru. Shan fydd bellach yn gyfrifol am y gwasanaeth hwn ym mhedair sir y gogledd gan bod Gofal a Thrwsio yn dod o dan adain Grŵp Cynefin.

Aeth Shan ymlaen i weithio fel rheolwr perfformiad i wasanaethau cymdeithasol a thai Cyngor Sir Ynys Môn, cyn trosglwyddo i swydd gyda Chyngor Gwynedd a Bwrdd Iechyd Lleol Gwynedd fel cydlynydd iechyd, gofal cymdeithasol a lles. Ymhlith ei blaenoriaethau, cymerodd bob cyfle i godi ymwybyddiaeth am faterion tai gyda gweithwyr proffesiynol y gwasanaeth iechyd.

Yn nes ymlaen fel rheolwr strategaeth dai Cyngor Gwynedd, cafodd Shan gyfle i ddechrau datblygu cyfleusterau gofal ychwanegol newydd, gan gynnwys Hafod y Gest, Porthmadog, ac Awel Y Coleg, y Bala. Bydd hi nawr yn dychwelyd i oruchwylio’r cyfleusterau hyn yn ei swydd newydd.

A chyda cyfrifoldebau pellach yng Nghyngor Gwynedd, gweithiodd Shan fel rheolwr rhaglen ar gyfer seilwaith, yn goruchwylio cyflwyno ffrydiau gwaith i wasanaeth yn ymwneud â lliniaru llifogydd, tai fforddiadwy, yr agenda carbon a thrafnidiaeth.

Yn ystod ei rôl ddiweddaraf, gan arwain gwasanaethau tai yn Ynys Môn, dechreuodd yr awdurdod ddatblygu’r tai cyngor cyntaf ers 40 mlynedd.

Mae Shan bellach ar ei hail dymor fel aelod o fwrdd rheoli y Sefydliad Tai Siartredig yng Nghymru, ac mae hi hefyd yn gyd-sylfaenydd ac yn aelod o fwrdd rheoli gogledd Cymru merched mewn tai cymdeithasol (WISH), sy’n cefnogi merched sy’n ceisio symud i swyddi uwch o fewn y sector.

Enillodd Shan radd Feistr mewn Economeg ym maes rheoli yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Casnewydd ac enillodd ei chymhwyster fel aelod corfforaethol o’r Sefydliad Tai Siartredig trwy Brifysgol De Montford, Caerlŷr. Mae hi hefyd wedi ei chymhwyso fel Rheolwr Prosiect a Rhaglen.

Blaenoriaeth Shan ar ôl ymgymryd â‘r rôl newydd ar y 29 o Ionawr 2018, fydd cynnal y berthynas waith ‘ardderchog’ sydd gan Grŵp Cynefin gydag awdurdodau lleol gogledd Cymru a Phowys, cyflawni amcanion y cynllun corfforaethol a gweithio gyda thenantiaid i archwilio ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau.

“Dwi hefyd yn awyddus i ymchwilio ymhellach i gyfleoedd a gweithio’n agosach gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i helpu lleddfu rhywfaint o’r pwysau ar ddamweiniau ac achosion brys, helpu pobl i aros yn ddiogel yn eu cartrefi a’u cymunedau eu hunain, a chymryd pob cyfle i wella iechyd a lles ein tenantiaid,” meddai.

Ychwanegodd Shan: “Mae gan Grŵp Cynefin enw da eisoes wrth helpu i roi’r cychwyn gorau i bobl mewn bywyd. Mae HWB Dinbych, ei chanolfan sy’n darparu cyfleoedd addysgol a chyflogaeth i bobl leol, yn gweithio’n dda iawn.

“Mae hefyd yn gwneud gwaith gwych gyda Gorwel, sy’n darparu gwasanaethau cymorth i bobl hŷn, pobl sy’n cael eu heffeithio gan gam-drin domestig a digartrefedd. Mae’r gwaith hwn yn cael ei ddefnyddio fel esiampl o arfer da mewn mannau eraill.

“Mae’r seiliau yma i adeiladu, yn ogystal â chyfleoedd newydd, wrth i’r galw am dai cymdeithasol barhau i dyfu, yn arbennig mewn ardaloedd gwledig.”

Ychwanegodd Shan: “Mae’n anrhydedd i mi gael fy apwyntio’n Brif Weithredwr Grŵp Cynefin a dwi’n edrych ymlaen at weithio ochr yn ochr â‘r bwrdd a’r tîm arweinyddiaeth i gyflwyno’r cynllun corfforaethol, a gwneud gwir wahaniaeth i fywydau trigolion a chymunedau ar draws gogledd Cymru.”

Un flaenoriaeth sy’n bwysig iddi yw ceisio lleihau digartrefedd ac mae Shan wedi treialu nifer o fentrau gan gynnwys arwain yr awdurdod lleol cyntaf a landlord cymdeithasol yng Nghymru i beilota’r model cymorth Tai Cyntaf yn llwyddiannus.

Mae Shan hefyd wedi bod yn ganolog i ddatblygiad y cynllun lliniaru i leihau effeithiau posibl adeiladu’r pwerdy niwclear newydd, Wylfa Newydd, ar boblogaeth Ynys Môn a’r farchnad dai lleol. Bu’n gweithio gyda chydweithwyr o’r Cyngor, landlordiaid cymdeithasol cofrestredig a Llywodraeth Cymru.

Yn ei hamser hamdden, mae Shan yn mwynhau: “ymlacio trwy gerdded y cŵn a helpu ar fferm y teulu ym Mhenrhyn Llŷn.”

Yn ôl Dafydd Lewis, Cadeirydd Grŵp Cynefin: “Dwi’n falch iawn o groesawu Shan Lloyd Williams fel Prif Weithredwr newydd Grŵp Cynefin. Mae ganddi gefndir llwyddiannus mewn nifer o swyddi uwch reoli a strategaeth tai, a daw â chyfoeth o brofiad, sgiliau ac arweinyddiaeth atom i Grŵp Cynefin. Mae’r Bwrdd yn hyderus y bydd Shan yn ein harwain at lwyddiant pellach yn y misoedd a’r blynyddoedd i ddod.”


Yn ôl i'r rhestr