Grŵp Cynefin yn buddsoddi £4.5m mewn cartrefi newydd i bedair cymuned yn Ynys Môn Thursday 26 March 2015

Mae Grŵp Cynefin yn buddsoddi £4.5miliwn mewn 40 o gartrefi newydd i ddiwallu anghenion tai pedair cymuned yn Ynys Môn.


Grŵp Cynefin yn buddsoddi £4.5m mewn cartrefi newydd i bedair cymuned yn Ynys Môn

Mae’r gymdeithas dai yn gweithio mewn partneriaeth â gwasanaethau tai Cyngor Sir Ynys Môn i ddatblygu pedwar safle bychan o dai ym Mryngwran, Bodedern, Llanfaelog a Chaergybi.

Cyhoeddwyd bod y pedwar datblygiad i ddigwydd yn ystod ymweliad ag un o’r safleoedd, sef datblygiad Bryn Du yn Llanfaelog, sy’n cynnwys deuddeg o dai, chwe chartref (3 ystafell wely) a chwe chartref ychydig yn llai (2 ystafell wely).

Codwyd yr angen am y tai yn ardal Llanfaelog yn dilyn gwaith gan Hwylusydd Tai Gwledig Môn, sy’n cydweithio â chynghorau cymuned i asesu gofynion tai yn eu hardaloedd.

Defnyddiwyd y wybodaeth gan Grŵp Cynefin i gynnig cynlluniau sy’n addas i’w hystyried gan wasanaethau tai Cyngor Ynys Môn, fel rhan o’r broses ar gyfer y rhaglen ddatblygu tai fforddiadwy strategol ar gyfer yr Ynys.

Yn ôl Rhys Dafis, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Adfywio i Grŵp Cynefin: “Os ydym am weld cymunedau gwledig yn ffynnu, mae angen i bobl leol allu byw yn eu hardaloedd a chefnogi siopau ac ysgolion a chyfleusterau eraill yn yr ardal. Ein nod yw darparu cartrefi fforddiadwy sy’n cyfateb i’r hyn y mae’r gymuned ei hangen.

“Mae gweithio mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol a Hwyluswyr Tai Gwledig yn sicrhau bod datblygiadau o faint a chwmpas priodol yn cael eu darparu, gan sicrhau ein bod yn diwallu anghenion tai cyfredol yn ogystal â chynllunio ar gyfer cynaliadwyedd cartrefi cymunedau i’r dyfodol.

“Mae’r pedwar datblygiad bychan wedi eu teilwra i weddu bob cymuned, ac mae’r cynlluniau yn rhan o ymrwymiad Grŵp Cynefin i gefnogi ffyniant cymunedau gwledig yng ngogledd Cymru i’r dyfodol.”

Ym Modedern, bydd pedwar cartref (3 ystafell wely) a dau gartref (2 ystafell wely) yn cael eu hadeiladu yn natblygiad Bron y Graig, tra y bydd wyth o gartrefi (3 ystafell wely) a dau gartref (2 ystafell wely) yn cael eu hadeiladu ar safle Plas Llechylchedd ym Mryngwran.

Mae Grŵp Cynefin hefyd yn datblygu deuddeg o fflatiau (2 ystafell wely) ar safle Llain Cyttir yng Nghaergybi. Cefnogir y datblygiad trwy Grant Cynnal Refeniw Llywodraeth Cymru a chyllid Fframwaith Rhaglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid, sy’n annog y gwaith o adeiladu eiddo llai a all wrthsefyll effeithiau cosb dan-ddeiliadaeth neu dreth ystafell wely.

Yn ôl y Cynghorydd Kenneth Hughes, deilydd portffolio Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Ynys Môn: “Mae darparu tai fforddiadwy o ansawdd yn flaenoriaeth gorfforaethol allweddol i ni.

“Mae’r pedwar cynllun yn dangos cydweithio llwyddiannus rhwng Cyngor Ynys Môn a Grŵp Cynefin er mwyn ceisio diwallu anghenion tai bobl yr ynys, a gwneud y gorau o’r arian grant sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru.

“Mae gan Gyngor Ynys Môn hanes da o weithio gyda landlordiaid cymdeithasol cofrestredig i gwrdd â‘r angen am dai cymdeithasol fforddiadwy ar yr ynys.”


Yn ôl i'r rhestr