Grŵp Cynefin, Coron, Croeso, Conwy Monday 29 July 2019

Bydd llond lle o groeso ar stondin Grŵp Cynefin ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst ddechrau Awst, a phinacl yr wythnos i’r gymdeithas dai fydd gweld a fydd bardd buddugol i’r goron osgeiddig y mae Grŵp Cynefin wedi ei noddi eleni.


Grŵp Cynefin, Coron, Croeso, Conwy

Nid y goron fydd unig arteffact celfyddydol y gymdeithas dai, dydd Sadwrn 3 o Awst, dadorchuddir dau furlun arbennig a grëwyd gan blant a ffrindiau stad dai Perthi, Llanrwst fel rhan o gynllun ar y cyd gyda Celfyddydau a Busnes Cymru.

Bardd Plant Cymru, Casia Wiliam a’r artist amryddawn o Ddyffryn Conwy, Eleri Jones sydd wedi bod yn cydweithio gyda’r plant oed cynradd, mewn sesiynau celfyddydol ar stad dai Grŵp Cynefin yn yr wythnosau cyn yr Eisteddfod.

“Mae wedi bod yn broses hyfryd cydweithio efo’r plant,” eglura Eleri Jones sy’n artist hunangyflogedig ac yn brofiadol iawn wrth gynnal gweithdai gyda phlant a phobl ifanc.

“Dwi’n hyrwyddo techneg arbennig wrth weithio efo plant, lle maen nhw’n creu darluniau yn dilyn trafodaeth ac ymchwil, ac yna dwi’n creu stensil o’i darluniau, er mwyn creu cyfansoddiad eglur ar y diwedd. Mae’r dechneg yn arafu meddwl y plant wrth greu hefyd, sy’n amlach na pheidio yn llawn bwrlwm a phrysurdeb! Mae’n rhoi’r cyfle i’r elfen greadigol ddatblygu.

“Beth sydd wedi dod yn amlwg i Casia ac i mi wrth weithio gyda phlant a ffrindiau tenantiaid stad dai Perthi ydi pa mor ddylanwadol ydi bod allan yn yr awyr agored yn eu meddyliau. Yn yr oes fodern ddigidol, mae’n chwa o awyr iach clywed bod y parc, darn o dir glas ar y stad, siopau’r dref yn ddylanwadau mawr ym mywydau’r plant. Roedden ni’n dotio o glywed mai ei ’wal hi’ oedd hoff le un o’r plant iau rydyn ni wedi cydweithio â hi.”

Edrychwn ymlaen at weld dylanwadau Llanrwst ar fywydau’r plant trwy gerdd a darlun yn y murluniau ar stondin Grŵp Cynefin, gydol yr wythnos.

Bydd cyfle i blant a phobl ifanc addurno coron eu hunain ar y stondin ddydd Llun, diwrnod y coroni, ac yna ddydd Mawrth rhwng 1 a 2 o’r gloch y prynhawn bydd y dylunydd ei hun, Angela Evans yn dod draw i rannu ei gweledigaeth a’i hysbrydoliaeth wrth fynd ati i ddylunio’r goron i ni eleni, fel noddwr un o brif gystadlaethau’r Ŵyl.

Llais ac wyneb adnabyddus y BBC, Beti George, llysgennad dros ofal dementia fydd yn ymuno â ni ddydd Mercher, i gyflwyno sieciau bwrsariaeth Cynhadledd Pobl Hŷn Grŵp Cynefin a Phrifysgol Bangor. Thema’r dydd fydd Diwrnod Pontio’r Cenedlaethau i ddathlu ein gwaith gydol y flwyddyn gyda’n tenantiaid hŷn yn ein cartrefi gofal ychwanegol a’r llwyddiant a welir yn eu hwyliau, iechyd a’i sgiliau cymdeithasol o gydweithio gyda phlant o ysgolion cynradd ein hardaloedd.

Bydd y bwrsariaethau bychain yn fodd i ledaenu’r gwaith da ac annog sefydliadau eraill i ddilyn y patrwm cadarnhaol o gysylltu plant a phobl ifanc gyda phobl hŷn ledled y gogledd. Bydd y seicolegydd adnabyddus, Catrin Hedd o Brifysgol Bangor yn ymuno ag ymwelwyr i’n stondin yn ystod y prynhawn i gynnal gweithgareddau pontio ac i rannu ei phrofiad hi o gydweithio â Grŵp Cynefin ar y cynllun gydol y flwyddyn.

Pobl ifanc fydd ffocws prynhawn dydd Iau, wrth i ddigwyddiad tai gwledig gael ei drafod rhwng 1 a 2 o’r gloch. Mudiad y Ffermwyr Ifanc fydd yn cydweithio â’r gymdeithas, gan annog aelodau clybiau’r mudiad Eryri a Clwyd i ddod draw i drafod pryderon prinder tai a pha mor fforddiadwy yw cartrefi i bobl ifanc yng nghefn gwlad.

Brodor o Sir Conwy, y cyfansoddwr a’r perfformiwr Arwel Loyd, Gildas fydd yn dod i ddiddanu ddydd Iau yn dilyn digwyddiad y CFfI rhwng 2 a 3 o’r gloch y prynhawn. Yn wreiddiol o Lansannan, astudiodd Arwel Hanes yn y Brifysgol cyn troi ei olygon at gerddoriaeth. Athro yn sir Gaerfyrddin yw Arwel wrth ei alwedigaeth, ond mae hefyd yn gitarydd i’r band Al Lewis ac yn brysur fel artist unigol sydd wedi hen ennill ei blwyf. Cefndir hanesyddol Arwel a’i ysbrydolodd wrth enwi ‘Gildas’, er cof am y Mynach Cymreig o’r un enw fu’n pererindota trwy Gymru yn y 6g ac yn cofnodi digwyddiadau’r dydd yn ei weithiau. Bydd hi’n werth dod draw i glywed llais a sain peraidd Gildas brynhawn Iau.

Rhwng 10 y bore a 12:00 dydd Gwener, bydd Cartrefi Cymunedol Cymru yn codi ymwybyddiaeth o’r sgiliau, y cyfleoedd a’r profiad sydd ei angen er mwyn gweithio o fewn y sector dai yng Nghymru. Bydd peintio wyneb hefyd ar gael i’r to iau yn ystod y prynhawn hefyd.

Gydol yr wythnos ar y stondin, bydd cyfle i wneud smwwwwddi ar y beic smwddi!

Cofiwch alw draw am baned a sgwrs, bydd croeso cynnes i chi ar stondin (515-517) Grŵp Cynefin.


Yn ôl i'r rhestr