Grŵp Cynefin yn dathlu buddsoddiad o dros £10m mewn cartrefi gwledig fforddiadwy mewn tair blynedd Monday 23 January 2017

Mae prif ddarparwr tai fforddiadwy mewn cymunedau gwledig yng ngogledd Cymru yn dathlu buddsoddi dros £10 miliwn mewn cartrefi gwledig newydd ers mis Ebrill 2014.


Grŵp Cynefin yn dathlu buddsoddiad o dros £10m mewn cartrefi gwledig fforddiadwy mewn tair blynedd

Mae cyfanswm o 108 o dai fforddiadwy o safon wedi eu hadeiladu mewn cymunedau gwledig gan Grŵp Cynefin ers ei ffurfio.

I nodi’r garreg filltir, ymunodd cynrychiolwyr Grŵp Cynefin â’i phartneriaid yn ei datblygiad diweddaraf yn Nhŷ Croes, cymuned wledig ar Ynys Môn.

Mae 12 eiddo newydd eu hadeiladu yn Stâd y Felin, Tŷ Croes, yn dilyn gwaith gan Hwyluswyr Tai Gwledig a nodwyd bod angen mwy o gartrefi yno.

Mae’r gymdeithas dai elusennol, a ffurfiwyd ym mis Ebrill 2014, erbyn hyn wedi buddsoddi dros £4 miliwn ar 37 o gartrefi newydd gwledig ar Ynys Môn.

Mae Hwyluswyr Tai Gwledig yn gweithio gan ymchwilio i weld pa gymunedau gwledig sy’n brin o dai a darganfod ffyrdd arloesol i ariannu adeiladu datblygiadau newydd.

Dywedodd Trystan Evans, Grŵp Cynefin: “Yn Nhŷ Croes, unwaith nododd yr Hwylusydd Tai Gwledig bod angen am gartrefi newydd yn yr ardal, buom yn gweithio gyda Chyngor Sir Ynys Môn i ddarganfod tir addas.

“Cyflwynwyd y tir i ni gan yr awdurdod lleol fel rhodd, a wnaeth gyfraniad enfawr i ochr ariannol y cynllun.

“Mae gweithio mewn ffyrdd arloesol a nodi modelau ariannu amgen yn hanfodol er mwyn i Grŵp Cynefin sicrhau bod pobl yn gallu aros yn y cymunedau gwledig y maent wedi eu magu ynddynt, a sicrhau bod yr ardaloedd hynny yn parhau i fod yn gymunedau bywiog.

Dywedodd Shan Lloyd Williams, Pennaeth Gwasanaethau Tai, Cyngor Sir Ynys Môn: “Nodwyd yr angen am dai fforddiadwy yn y gymuned wledig hon trwy waith yr Hwylusydd Tai Gwledig, ac arweiniodd hyn at Wasanaethau Tai yn gweithio mewn partneriaeth â Grŵp Cynefin a Llywodraeth Cymru i fwrw ymlaen â’r gwaith o ddatblygu.

“Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i weithio gyda chymunedau gwledig i helpu cynnal busnesau a gwasanaethau allweddol. Un ffordd y gallwn ni wneud hyn yw cynnig atebion cynaliadwy i anghenion cartrefi pobl leol. Rydym yn dymuno’r gorau i’r trigolion sydd wedi symud i’r tai newydd ar gyfer y dyfodol.”

Ychwanegodd Trystan Evans, Grŵp Cynefin: “Rydym yn falch ein bod wedi gallu buddsoddi dros £10m hyd yma i adeiladu 108 o gartrefi a helpu cymunedau gwledig yng ngogledd Cymru.”

Nodwyd y garreg filltir gan Grŵp Cynefin fel rhan o Wythnos Tai Gwledig, sy’n dechrau ar y 23 o Ionawr.

Fel rhan o’r wythnos, bydd Grŵp Cynefin yn agor y drws ar un o’r cartrefi fforddiadwy newydd sydd wedi ei gwblhau ar ddatblygiad newydd, Stad Cornwall ym Mynytho. Bydd pobl leol a darpar brynwyr yn gallu ymweld â’r eiddo, ddydd Gwener 27 o Ionawr.

Ar hyn o bryd mae Grŵp Cynefin yn archwilio’r posibilrwydd o ddatblygu cynlluniau tai fforddiadwy newydd yn: Penygroes, Waunfawr, Rhoshirwaun a Llanuwchllyn yng Ngwynedd yn ogystal â chynllun yn Rhewl, Sir Ddinbych.

Mae’r grŵp yn gweithredu o’i brif leoliadau yn Llangefni, Penygroes, Dinbych a’r Bala, ac mae’n cyflogi cyfwerth â 181 o swyddi llawn amser. Mae’n gweinyddu’r gofrestr tai fforddiadwy ar gyfer pob un o’r chwe awdurdod lleol yng Ngogledd Cymru.


Yn ôl i'r rhestr